Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for taste (6 entries) (6.0811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taste-, *taste*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Taste \Taste\, n. 1. The act of tasting; gustation. [1913 Webster] 2. A particular sensation excited by the application of a substance to the tongue; the quality or savor of any substance as perceived by means of the tongue; flavor; as, the taste of an orange or an apple; a bitter taste; an acid taste; a sweet taste. [1913 Webster] 3. (Physiol.) The one of the five senses by which certain properties of bodies (called their taste, savor, flavor) are ascertained by contact with the organs of taste. [1913 Webster] Note: Taste depends mainly on the contact of soluble matter with the terminal organs (connected with branches of the glossopharyngeal and other nerves) in the papillae on the surface of the tongue. The base of the tongue is considered most sensitive to bitter substances, the point to sweet and acid substances. [1913 Webster] 4. Intellectual relish; liking; fondness; -- formerly with of, now with for; as, he had no taste for study. [1913 Webster] I have no taste Of popular applause. --Dryden. [1913 Webster] 5. The power of perceiving and relishing excellence in human performances; the faculty of discerning beauty, order, congruity, proportion, symmetry, or whatever constitutes excellence, particularly in the fine arts and belles-letters; critical judgment; discernment. [1913 Webster] 6. Manner, with respect to what is pleasing, refined, or in accordance with good usage; style; as, music composed in good taste; an epitaph in bad taste. [1913 Webster] 7. Essay; trial; experience; experiment. --Shak. [1913 Webster] 8. A small portion given as a specimen; a little piece tasted or eaten; a bit. --Bacon. [1913 Webster] 9. A kind of narrow and thin silk ribbon. [1913 Webster] Syn: Savor; relish; flavor; sensibility; gout. Usage: {Taste}, {Sensibility}, {Judgment}. Some consider taste as a mere sensibility, and others as a simple exercise of judgment; but a union of both is requisite to the existence of anything which deserves the name. An original sense of the beautiful is just as necessary to aesthetic judgments, as a sense of right and wrong to the formation of any just conclusions on moral subjects. But this "sense of the beautiful" is not an arbitrary principle. It is under the guidance of reason; it grows in delicacy and correctness with the progress of the individual and of society at large; it has its laws, which are seated in the nature of man; and it is in the development of these laws that we find the true "standard of taste." [1913 Webster] What, then, is taste, but those internal powers, Active and strong, and feelingly alive To each fine impulse? a discerning sense Of decent and sublime, with quick disgust From things deformed, or disarranged, or gross In species? This, nor gems, nor stores of gold, Nor purple state, nor culture, can bestow, But God alone, when first his active hand Imprints the secret bias of the soul. --Akenside. [1913 Webster] {Taste buds}, or {Taste goblets} (Anat.), the flask-shaped end organs of taste in the epithelium of the tongue. They are made up of modified epithelial cells arranged somewhat like leaves in a bud. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Taste \Taste\ (t[=a]st), v. t. [imp. & p. p. {Tasted}; p. pr. & vb. n. {Tasting}.] [OE. tasten to feel, to taste, OF. taster, F. tater to feel, to try by the touch, to try, to taste, (assumed) LL. taxitare, fr. L. taxare to touch sharply, to estimate. See {Tax}, v. t.] 1. To try by the touch; to handle; as, to taste a bow. [Obs.] --Chapman. [1913 Webster] Taste it well and stone thou shalt it find. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To try by the touch of the tongue; to perceive the relish or flavor of (anything) by taking a small quantity into a mouth. Also used figuratively. [1913 Webster] When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine. --John ii. 9. [1913 Webster] When Commodus had once tasted human blood, he became incapable of pity or remorse. --Gibbon. [1913 Webster] 3. To try by eating a little; to eat a small quantity of. [1913 Webster] I tasted a little of this honey. --1 Sam. xiv. 29. [1913 Webster] 4. To become acquainted with by actual trial; to essay; to experience; to undergo. [1913 Webster] He . . . should taste death for every man. --Heb. ii. 9. [1913 Webster] 5. To partake of; to participate in; -- usually with an implied sense of relish or pleasure. [1913 Webster] Thou . . . wilt taste No pleasure, though in pleasure, solitary. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Taste \Taste\, v. i. 1. To try food with the mouth; to eat or drink a little only; to try the flavor of anything; as, to taste of each kind of wine. [1913 Webster] 2. To have a smack; to excite a particular sensation, by which the specific quality or flavor is distinguished; to have a particular quality or character; as, this water tastes brackish; the milk tastes of garlic. [1913 Webster] Yea, every idle, nice, and wanton reason Shall to the king taste of this action. --Shak. [1913 Webster] 3. To take sparingly. [1913 Webster] For age but tastes of pleasures, youth devours. --Dryden. [1913 Webster] 4. To have perception, experience, or enjoyment; to partake; as, to taste of nature's bounty. --Waller. [1913 Webster] The valiant never taste of death but once. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: taste n 1: the sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus; "the candy left him with a bad taste"; "the melon had a delicious taste" [syn: {taste}, {taste sensation}, {gustatory sensation}, {taste perception}, {gustatory perception}] 2: a strong liking; "my own preference is for good literature"; "the Irish have a penchant for blarney" [syn: {preference}, {penchant}, {predilection}, {taste}] 3: delicate discrimination (especially of aesthetic values); "arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"; "to ask at that particular time was the ultimate in bad taste" [syn: {taste}, {appreciation}, {discernment}, {perceptiveness}] 4: a brief experience of something; "he got a taste of life on the wild side"; "she enjoyed her brief taste of independence" 5: a small amount eaten or drunk; "take a taste--you'll like it" [syn: {taste}, {mouthful}] 6: the faculty of distinguishing sweet, sour, bitter, and salty properties in the mouth; "his cold deprived him of his sense of taste" [syn: {taste}, {gustation}, {sense of taste}, {gustatory modality}] 7: a kind of sensing; distinguishing substances by means of the taste buds; "a wine tasting" [syn: {taste}, {tasting}] v 1: have flavor; taste of something [syn: {taste}, {savor}, {savour}] 2: perceive by the sense of taste; "Can you taste the garlic?" 3: take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the regional dishes" [syn: {sample}, {try}, {try out}, {taste}] 4: have a distinctive or characteristic taste; "This tastes of nutmeg" [syn: {smack}, {taste}] 5: distinguish flavors; "We tasted wines last night" 6: experience briefly; "The ex-slave tasted freedom shortly before she died" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: taste n. 1. The quality in a program that tends to be inversely proportional to the number of features, hacks, and kluges programmed into it. Also tasty, tasteful, tastefulness. ?This feature comes in N tasty flavors.? Although tasty and flavorful are essentially synonyms, taste and {flavor} are not. Taste refers to sound judgment on the part of the creator; a program or feature can exhibit taste but cannot have taste. On the other hand, a feature can have {flavor}. Also, {flavor} has the additional meaning of ?kind? or ?variety? not shared by taste. The marked sense of {flavor} is more popular than taste, though both are widely used. See also {elegant}. 2. Alt. sp. of {tayste}. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Taste [tastə] (n) , s.(f ) bar; button; key; pushbutton

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0811 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).