Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tan (15 entries) (6.0705 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tan-, *tan*. Possible hiragana form: たん

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Picul \Pic"ul\, n. [Jav. & Malay pikul, fr. pikul to carry on the back, to carry a burden; n., a man's burden.] A commercial weight varying in different countries and for different commodities. In Borneo it is 1355/8 lbs.; in China and Sumatra, 1331/2 lbs.; in Japan, 1331/3 lbs.; but sometimes 130 lbs., etc. Called also, by the Chinese, {tan}. [Written also {pecul}, and {pecal}.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tan \Tan\, v. i. To get or become tanned. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tan \Tan\, a. Of the color of tan; yellowish-brown. [1913 Webster] {Black and tan}. See under {Black}, a. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tan \Tan\, v. t. [imp. & p. p. {Tanned}; p. pr. & vb. n. {Tanning}.] [F. tanner, LL. tannare. See {Tan}, n.] 1. To convert (the skin of an animal) into leather, as by usual process of steeping it in an infusion of oak or some other bark, whereby it is impregnated with tannin, or tannic acid (which exists in several species of bark), and is thus rendered firm, durable, and in some degree impervious to water. [1913 Webster] Note: The essential result in tanning is due to the fact that the tannins form, with gelatins and albuminoids, a series of insoluble compounds which constitute leather. Similar results may be produced by the use of other reagents in place of tannin, as alum, and some acids or chlorides, which are employed in certain processes of tanning. [1913 Webster] 2. To make brown; to imbrown, as by exposure to the rays of the sun; as, to tan the skin. [1913 Webster] 3. To thrash or beat; to flog; to switch; as, to tan a disobedient child's hide. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl. +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tan \Tan\, n. [Chin.] See {Picul}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tan \Tan\, n. [F. tan, perhaps fr. Armor. tann an oak, oak bar; or of Teutonic origin; cf. G. tanne a fir, OHG. tanna a fir, oak, MHG. tan a forest. Cf. {Tawny}.] 1. The bark of the oak, and some other trees, bruised and broken by a mill, for tanning hides; -- so called both before and after it has been used. Called also {tan bark}. [1913 Webster] 2. A yellowish-brown color, like that of tan. [1913 Webster] 3. A brown color imparted to the skin by exposure to the sun; as, hands covered with tan. [1913 Webster] {Tan bed} (Hort.), a bed made of tan; a bark bed. {Tan pickle}, the liquor used in tanning leather. {Tan spud}, a spud used in stripping bark for tan from trees. {Tan stove}. See {Bark stove}, under {Bark}. {Tan vat}, a vat in which hides are steeped in liquor with tan. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: colorful \colorful\ adj. 1. having striking color. Opposite of {colorless}. Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent, shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing}; {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed, empurpled}] Syn: colourful. [WordNet 1.5] 2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless} or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious}; {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy, jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}] [WordNet 1.5] 3. having color or a certain color; not black, white or grey; as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and {monochrome}. Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber, brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn, reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden}; {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor, bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue, bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful, blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy}; {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary, canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation}; {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored, earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green, dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender, lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley, multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured, painted, particolored, particoloured, piebald, pied, varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored}; {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive}; {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish}; {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine, cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red, scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red}; {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown, snuff-color, snuff-colour, snuff-colored, snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel, brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color, straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine}; {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion, vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish}; {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey, honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta}; {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green}; {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark}, {light}.] Syn: colored, coloured, in color(predicate). [WordNet 1.5] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tan adj 1: of a light yellowish-brown color n 1: a browning of the skin resulting from exposure to the rays of the sun [syn: {tan}, {suntan}, {sunburn}, {burn}] 2: a light brown the color of topaz [syn: {tan}, {topaz}] 3: ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled triangle [syn: {tangent}, {tan}] v 1: treat skins and hides with tannic acid so as to convert them into leather 2: get a tan, from wind or sun [syn: {tan}, {bronze}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: TAN adj. [Usenet, particularly rec.arts.sf.written.robert-jordan] Abbrev. of ?tangent?, as in ?off on a tangent?, and synonym for {OT}. A number of hacker-humor synonyms are used for TAN in some newsgroups. Instances such as BEIGE, OFF-WHITE, BROWNISH-GRAY, and LIGHT BROWN have been observed. It is generally understood on newsgroups with this convention that any color descriptor is a TAN synonym if (a) used as the first word(s) of the topic of a Usenet post, (b) written in ALL CAPS, and (c) followed immediately by a colon. Usage: ?OFF-WHITE: 2000 Presidential candidates? on an SF newsgroup. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TAN Table / Total Area Network From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TAN TransAction Number (banking) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dawn 1. tan, fecir, sabah, şafak sökmesi, gün ağarması, gün doğması 2. zuhur, ilk görünüş 3. görünmeye başlamak, aydınlanmak, intikal etmek. dawn on anlaşılmak, sezilmek. It davvned on me. Kafama dank etti. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: daybreak 1. tan, şafak, seher. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sunglow 1. tan, fecir 2. güneşin ısıtıcı ışığı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: aurora 1. güneşteki fırtınalar sonucu meydana gelip kutuplarda geceleri görülen renkli ve hareket eden ışıklar 2. tan, doğuş, fecir, tulu, seher 3. (b.h), (mit) seher tanrıçası. aurora australis güney yarımkürede geceleri gökyüzünde görülen renkli ışıklar. aurora borealis kuzey yarımkürede geceleri gökyüzünde görülen renkli ışıklar. auroral güneşin doğuşuna ait 4. kutupsal ışıklara ait.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0705 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).