Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for tally (62 entries) (0.3813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tally-, *tally*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

tallyบันทึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tally[VI] ตรงกัน, See also: เข้ากัน, ลงรอยกัน, Syn. correspond, jibe, agree
tally[VT] ทำให้เห็นพ้อง, See also: ทำให้เข้ากัน, ทำให้ลงรอยกัน, Syn. correspond, jibe, agree
tally[VI] ทำคะแนน (กีฬา), See also: ทำแต้ม
tally[VT] นับ, See also: ตรวจนับ, บันทึกจำนวน, จดจำนวน, ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ, Syn. sum, total, count
tally[N] การบันทึกจำนวน, See also: การจดจำนวน
tally[N] คะแนนนับ, See also: คะแนนเปรียบเทียบ
tallyho[INT] คำอุทาน โฮ ของนักล่าสัตว์
tallyho[N] เสียงร้อง โฮ, See also: เสียงร้องของนักล่าสัตว์เมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกครั้งแรก
tally with[PHRV] เข้ากันได้กับ, Syn. correspond to

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
tally๑. นับแต้ม, นับคะแนน๒. แต้ม, คะแนน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tally; taley๑. ติ้ว, รอยคะแนน๒. การนับรอยคะแนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า tally **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
tallyYour methods are totally alien to mine.
tallyKeep a tally of what you owe.
tallyWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.
tallyThis is totally unacceptable.
tallyThe building was totally destroyed by the earthquake.
tallyThe main reason is that the subjects were totally unaware of the possibility of shortcuts.
tallyThe country's foreign trade totally depends on this port.
tallyThe boy is totally dependent on his parents.
tallyI said hello to Debby but she totally ignored me.
tallyJust for the record, I totally disagree with this decision.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
tally(n) การนับ,ติ้ว,ป้าย,บัญชี
tally(vi) ลงรอยกัน,ตกลง,สอดคล้อง
tally(vt) นับ,ลงคะแนน,ตรงกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง[V] conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai definition: เข้ากันได้
เข้าเค้า[V] tally with the facts, See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason, Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป, Ant. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า, Example: ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี, Thai definition: เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง
ยับย่อย[ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tangjai) EN: unintentionally ; accidentally   
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement

CMU English Pronouncing Dictionary
TALLY T AE1 L IY0
TALLYHO T AE2 L IY0 HH OW1
TALLYING T AE1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tally (v) (t a1 l ii)
tally-ho (uh) - (t a2 l i - h ou1)
tallying (v) (t a1 l i i ng)
tallyman (n) (t a1 l i m a n)
tallymen (n) (t a1 l i m e n)
tally-clerk (n) - (t a1 l i - k l aa k)
tally-clerks (n) - (t a1 l i - k l aa k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qi3, 棨] tally for going through a pass [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タリー[たりー, tari-] tally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halali {n}tally-to [Add to Longdo]
Kerbholz {n}tally [Add to Longdo]
Kontrolleur {m}tally clerk [Add to Longdo]
Zähler {m}tally [Add to Longdo]
Zahl {f}; Anzahl {f}tally [Add to Longdo]
zählentallying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tally \Tal"ly\, n.; pl. {Tallies}. [OE. taile, taille, F. taille a cutting, cut tally, fr. tailler to cut, but influenced probably by taill['e], p. p. of tailler. See {Tailor}, and cf. {Tail} a limitation, {Taille}, {Tallage}.] 1. Originally, a piece of wood on which notches or scores were cut, as the marks of number; later, one of two books, sheets of paper, etc., on which corresponding accounts were kept. [1913 Webster] Note: In purshasing and selling, it was once customary for traders to have two sticks, or one stick cleft into two parts, and to mark with a score or notch, on each, the number or quantity of goods delivered, -- the seller keeping one stick, and the purchaser the other. Before the use of writing, this, or something like it, was the only method of keeping accounts; and tallies were received as evidence in courts of justice. In the English exchequer were tallies of loans, one part being kept in the exchequer, the other being given to the creditor in lieu of an obligation for money lent to government. [1913 Webster] 2. Hence, any account or score kept by notches or marks, whether on wood or paper, or in a book; especially, one kept in duplicate. [1913 Webster] 3. One thing made to suit another; a match; a mate. [1913 Webster] They were framed the tallies for each other. --Dryden. [1913 Webster] 4. A notch, mark, or score made on or in a tally; as, to make or earn a tally in a game. [1913 Webster] 5. A tally shop. See {Tally shop}, below. [1913 Webster] {Tally shop}, a shop at which goods or articles are sold to customers on account, the account being kept in corresponding books, one called the tally, kept by the buyer, the other the counter tally, kept by the seller, and the payments being made weekly or otherwise by agreement. The trade thus regulated is called tally trade. --Eng. Encyc. {To strike tallies}, to act in correspondence, or alike. [Obs.] --Fuller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tally \Tal"ly\, v. t. [imp. & p. p. {Tallied}; p. pr. & vb. n. {Tallying}.] [Cf. F. tialler to cut. See {Tally}, n.] 1. To score with correspondent notches; hence, to make to correspond; to cause to fit or suit. [1913 Webster] They are not so well tallied to the present juncture. --Pope. [1913 Webster] 2. (Naut.) To check off, as parcels of freight going inboard or outboard. --W. C. Russell. [1913 Webster] {Tally on} (Naut.), to dovetail together. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tally \Tal"ly\, v. i. 1. To be fitted; to suit; to correspond; to match. [1913 Webster] I found pieces of tiles that exactly tallied with the channel. --Addison. [1913 Webster] Your idea . . . tallies exactly with mine. --Walpole. [1913 Webster] 2. To make a tally; to score; as, to tally in a game. [1913 Webster] {Tally on} (Naut.), to man a rope for hauling, the men standing in a line or tail. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tally \Tal"ly\, adv. [See {Tall}, a.] Stoutly; with spirit. [Obs.] --Beau. & Fl. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tally n 1: a score in baseball made by a runner touching all four bases safely; "the Yankees scored 3 runs in the bottom of the 9th"; "their first tally came in the 3rd inning" [syn: {run}, {tally}] 2: a bill for an amount due [syn: {reckoning}, {tally}] 3: the act of counting; reciting numbers in ascending order; "the counting continued for several hours" [syn: {count}, {counting}, {numeration}, {enumeration}, {reckoning}, {tally}] v 1: be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics; "The two stories don't agree in many details"; "The handwriting checks with the signature on the check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check}, {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord}, {disagree}, {discord}] 2: gain points in a game; "The home team scored many times"; "He hit a home run"; "He hit .300 in the past season" [syn: {score}, {hit}, {tally}, {rack up}] 3: keep score, as in games [syn: {tally}, {chalk up}] 4: determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add together}, {tally}, {add up}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3813 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).