Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for support (4 entries) (6.2246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -support-, *support*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Support \Sup*port"\, v. t. [imp. & p. p. {Supported}; p. pr. & vb. n. {Supporting}.] [F. supporter, L. supportare to carry on, to convey, in LL., to support, sustain; sub under + portare to carry. See {Port} demeanor.] 1. To bear by being under; to keep from falling; to uphold; to sustain, in a literal or physical sense; to prop up; to bear the weight of; as, a pillar supports a structure; an abutment supports an arch; the trunk of a tree supports the branches. [1913 Webster] 2. To endure without being overcome, exhausted, or changed in character; to sustain; as, to support pain, distress, or misfortunes. [1913 Webster] This fierce demeanor and his insolence The patience of a god could not support. --Dryden. [1913 Webster] 3. To keep from failing or sinking; to solace under affictive circumstances; to assist; to encourage; to defend; as, to support the courage or spirits. [1913 Webster] 4. To assume and carry successfully, as the part of an actor; to represent or act; to sustain; as, to support the character of King Lear. [1913 Webster] 5. To furnish with the means of sustenance or livelihood; to maintain; to provide for; as, to support a family; to support the ministers of the gospel. [1913 Webster] 6. To carry on; to enable to continue; to maintain; as, to support a war or a contest; to support an argument or a debate. [1913 Webster] 7. To verify; to make good; to substantiate; to establish; to sustain; as, the testimony is not sufficient to support the charges; the evidence will not support the statements or allegations. [1913 Webster] To urge such arguments, as though they were sufficient to support and demonstrate a whole scheme of moral philosophy. --J. Edwards. [1913 Webster] 8. To vindicate; to maintain; to defend successfully; as, to be able to support one's own cause. [1913 Webster] 9. To uphold by aid or countenance; to aid; to help; to back up; as, to support a friend or a party; to support the present administration. [1913 Webster] Wherefore, bold pleasant, Darest thou support a published traitor? --Shak. [1913 Webster] 10. A attend as an honorary assistant; as, a chairman supported by a vice chairman; O'Connell left the prison, supported by his two sons. [1913 Webster] {Support arms} (Mil.), a command in the manual of arms in responce to which the piece is held vertically at the shoulder, with the hammer resting on the left forearm, which is passed horizontally across the body in front; also, the position assumed in response to this command. [1913 Webster] Syn: To maintain; endure; verify; substantiate; countenance; patronize; help; back; second; succor; relieve; uphold; encourage; favor; nurture; nourish; cherish; shield; defend; protect; stay; assist; forward. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Support \Sup*port"\, n. [F.] 1. The act, state, or operation of supporting, upholding, or sustaining. [1913 Webster] 2. That which upholds, sustains, or keeps from falling, as a prop, a pillar, or a foundation of any kind. [1913 Webster] 3. That which maintains or preserves from being overcome, falling, yielding, sinking, giving way, or the like; subsistence; maintenance; assistance; reenforcement; as, he gave his family a good support, the support of national credit; the assaulting column had the support of a battery. [1913 Webster] {Points of support} (Arch.), the horizontal area of the solids of a building, walls, piers, and the like, as compared with the open or vacant spaces. {Right of support} (Law), an easement or servitude by which the owner of a house has a right to rest his timber on the walls of his neighbor's house. --Kent. [1913 Webster] Syn: Stay; prop; maintenance; subsistence; assistance; favor; countenance; encouragement; patronage; aid; help; succor; nutriment; sustenance; food. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: support n 1: the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities; "his support kept the family together"; "they gave him emotional support during difficult times" 2: aiding the cause or policy or interests of; "the president no longer has the support of his own party"; "they developed a scheme of mutual support" 3: something providing immaterial assistance to a person or cause or interest; "the policy found little public support"; "his faith was all the support he needed"; "the team enjoyed the support of their fans" 4: a military operation (often involving new supplies of men and materiel) to strengthen a military force or aid in the performance of its mission; "they called for artillery support" [syn: {support}, {reinforcement}, {reenforcement}] 5: documentary validation; "his documentation of the results was excellent"; "the strongest support for this view is the work of Jones" [syn: {documentation}, {support}] 6: the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood" [syn: {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and butter}, {sustenance}] 7: supporting structure that holds up or provides a foundation; "the statue stood on a marble support" 8: the act of bearing the weight of or strengthening; "he leaned against the wall for support" [syn: {support}, {supporting}] 9: a musical part (vocal or instrumental) that supports or provides background for other musical parts [syn: {accompaniment}, {musical accompaniment}, {backup}, {support}] 10: any device that bears the weight of another thing; "there was no place to attach supports for a shelf" 11: financial resources provided to make some project possible; "the foundation provided support for the experiment" [syn: {support}, {financial support}, {funding}, {backing}, {financial backing}] v 1: give moral or psychological support, aid, or courage to; "She supported him during the illness"; "Her children always backed her up" [syn: {support}, {back up}] 2: support materially or financially; "he does not support his natural children"; "The scholarship supported me when I was in college" 3: be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I backed Kennedy in 1960" [syn: {back}, {endorse}, {indorse}, {plump for}, {plunk for}, {support}] 4: be the physical support of; carry the weight of; "The beam holds up the roof"; "He supported me with one hand while I balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" [syn: {hold}, {support}, {sustain}, {hold up}] 5: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his story confirmed my doubts"; "The evidence supports the defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain}, {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict}, {negate}] 6: adopt as a belief; "I subscribe to your view on abortion" [syn: {subscribe}, {support}] 7: support with evidence or authority or make more certain or confirm; "The stories and claims were born out by the evidence" [syn: {corroborate}, {underpin}, {bear out}, {support}] 8: argue or speak in defense of; "She supported the motion to strike" [syn: {defend}, {support}, {fend for}] 9: play a subordinate role to (another performer); "Olivier supported Gielgud beautifully in the second act" 10: be a regular customer or client of; "We patronize this store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage}, {support}, {keep going}] 11: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage" [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear}, {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer}, {put up}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: support n. After-sale handholding; something many software vendors promise but few deliver. To hackers, most support people are useless ? because by the time a hacker calls support he or she will usually know the software and the relevant manuals better than the support people (sadly, this is not a joke or exaggeration). A hacker's idea of ?support? is a t?ete-?-t?ete with the software's designer.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  support 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
support
 • ค้ำ: ยัน, พยุง, หนุน [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, อุดหนุน [Lex2]
 • สิ่งค้ำ: สิ่งที่หนุนอยู่ [Lex2]
 • การช่วยเหลือ: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน [Lex2]
 • (ซะพอร์ท\') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง ###SW. supportly adv. ###S. bear,sustain,uphold [Hope]
 • (n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /S AH0 P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Support, Supports

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2246 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).