Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sun (6 entries) (6.0762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sun-, *sun*. Possible hiragana form: すん

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sun \Sun\, n. (Bot.) See {Sunn}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sun \Sun\, n. [OE. sunne, sonne, AS. sunne; akin to OFries. sunne, D. zon, OS. & OHG. sunna, G. sonne, Icel. sunna, Goth. sunna; perh. fr. same root as L. sol. [root]297. Cf. {Solar}, {South}.] 1. The luminous orb, the light of which constitutes day, and its absence night; the central body round which the earth and planets revolve, by which they are held in their orbits, and from which they receive light and heat. Its mean distance from the earth is about 92,500,000 miles, and its diameter about 860,000. [1913 Webster] Note: Its mean apparent diameter as seen from the earth is 32' 4[sec], and it revolves on its own axis once in 251/3 days. Its mean density is about one fourth of that of the earth, or 1.41, that of water being unity. Its luminous surface is called the photosphere, above which is an envelope consisting partly of hydrogen, called the chromosphere, which can be seen only through the spectroscope, or at the time of a total solar eclipse. Above the chromosphere, and sometimes extending out millions of miles, are luminous rays or streams of light which are visible only at the time of a total eclipse, forming the solar corona. [1913 Webster] 2. Any heavenly body which forms the center of a system of orbs. [1913 Webster] 3. The direct light or warmth of the sun; sunshine. [1913 Webster] Lambs that did frisk in the sun. --Shak. [1913 Webster] 4. That which resembles the sun, as in splendor or importance; any source of light, warmth, or animation. [1913 Webster] For the Lord God is a sun and shield. --Ps. lxxiv. 11. [1913 Webster] I will never consent to put out the sun of sovereignity to posterity. --Eikon Basilike. [1913 Webster] {Sun and planet wheels} (Mach.), an ingenious contrivance for converting reciprocating motion, as that of the working beam of a steam engine, into rotatory motion. It consists of a toothed wheel (called the sun wheel), firmly secured to the shaft it is desired to drive, and another wheel (called the planet wheel) secured to the end of a connecting rod. By the motion of the connecting rod, the planet wheel is made to circulate round the central wheel on the shaft, communicating to this latter a velocity of revolution the double of its own. --G. Francis. {Sun angel} (Zool.), a South American humming bird of the genus {Heliangelos}, noted for its beautiful colors and the brilliant luster of the feathers of its throat. {Sun animalcute}. (Zool.) See {Heliozoa}. {Sun bath} (Med.), exposure of a patient to the sun's rays; insolation. {Sun bear} (Zool.), a species of bear ({Helarctos Malayanus}) native of Southern Asia and Borneo. It has a small head and short neck, and fine short glossy fur, mostly black, but brownish on the nose. It is easily tamed. Called also {bruang}, and {Malayan bear}. {Sun beetle} (Zool.), any small lustrous beetle of the genus {Amara}. {Sun bittern} (Zool.), a singular South American bird ({Eurypyga helias}), in some respects related both to the rails and herons. It is beautifully variegated with white, brown, and black. Called also {sunbird}, and {tiger bittern}. {Sun fever} (Med.), the condition of fever produced by sun stroke. {Sun gem} (Zool.), a Brazilian humming bird ({Heliactin cornutus}). Its head is ornamented by two tufts of bright colored feathers, fiery crimson at the base and greenish yellow at the tip. Called also {Horned hummer}. {Sun grebe} (Zool.), the finfoot. {Sun picture}, a picture taken by the agency of the sun's rays; a photograph. {Sun spots} (Astron.), dark spots that appear on the sun's disk, consisting commonly of a black central portion with a surrounding border of lighter shade, and usually seen only by the telescope, but sometimes by the naked eye. They are very changeable in their figure and dimensions, and vary in size from mere apparent points to spaces of 50,000 miles in diameter. The term sun spots is often used to include bright spaces (called faculae) as well as dark spaces (called maculae). Called also {solar spots}. See Illustration in Appendix. {Sun star} (Zool.), any one of several species of starfishes belonging to {Solaster}, {Crossaster}, and allied genera, having numerous rays. {Sun trout} (Zool.), the squeteague. {Sun wheel}. (Mach.) See {Sun and planet wheels}, above. {Under the sun}, in the world; on earth. "There is no new thing under the sun." --Eccl. i. 9. [1913 Webster] Note: Sun is often used in the formation of compound adjectives of obvious meaning; as, sun-bright, sun-dried, sun-gilt, sunlike, sun-lit, sun-scorched, and the like. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sun \Sun\, v. t. [imp. & p. p. {Sunned}; p. pr. & vb. n. {Sunning}.] To expose to the sun's rays; to warm or dry in the sun; as, to sun cloth; to sun grain. [1913 Webster] Then to sun thyself in open air. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sunn \Sunn\, n. [Hind. san, fr. Skr. [,c]ana.] (Bot.) An East Indian leguminous plant ({Crotalaria juncea}) and its fiber, which is also called {sunn hemp}. [Written also {sun}.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sun n 1: the star that is the source of light and heat for the planets in the solar system; "the sun contains 99.85% of the mass in the solar system"; "the Earth revolves around the Sun" [syn: {sun}, {Sun}] 2: the rays of the sun; "the shingles were weathered by the sun and wind" [syn: {sunlight}, {sunshine}, {sun}] 3: a person considered as a source of warmth or energy or glory etc 4: any star around which a planetary system revolves 5: first day of the week; observed as a day of rest and worship by most Christians [syn: {Sunday}, {Lord's Day}, {Dominicus}, {Sun}] v 1: expose one's body to the sun [syn: {sun}, {sunbathe}] 2: expose to the rays of the sun or affect by exposure to the sun; "insolated paper may turn yellow and crumble"; "These herbs suffer when sunned" [syn: {sun}, {insolate}, {solarize}, {solarise}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: Sun n. Sun Microsystems. Hackers remember that the name was originally an acronym, Stanford University Network. Sun started out around 1980 with some hardware hackers (mainly) from Stanford talking to some software hackers (mainly) from UC Berkeley; Sun's original technology concept married a clever board design based on the Motorola 68000 to {BSD} Unix. Sun went on to lead the workstation industry through the 1980s, and for years afterwards remained an engineering-driven company and a good place for hackers to work. Though Sun drifted away from its techie origins after 1990 and has since made some strategic moves that disappointed and annoyed many hackers (especially by maintaining proprietary control of Java and rejecting Linux), it's still considered within the family in much the same way {DEC} was in the 1970s and early 1980s.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0762 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).