Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for suite (4 entries) (3.5425 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suite-, *suite*. Possible hiragana form: すいて

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Suit \Suit\ (s[=u]t), n. [OE. suite, F. suite, OF. suite, sieute, fr. suivre to follow, OF. sivre; perhaps influenced by L. secta. See {Sue} to follow, and cf. {Sect}, {Suite}.] 1. The act of following or pursuing, as game; pursuit. [Obs.] [1913 Webster] 2. The act of suing; the process by which one endeavors to gain an end or an object; an attempt to attain a certain result; pursuit; endeavor. [1913 Webster] Thenceforth the suit of earthly conquest shone. --Spenser. [1913 Webster] 3. The act of wooing in love; the solicitation of a woman in marriage; courtship. [1913 Webster] Rebate your loves, each rival suit suspend, Till this funereal web my labors end. --Pope. [1913 Webster] 4. (Law) The attempt to gain an end by legal process; an action or process for the recovery of a right or claim; legal application to a court for justice; prosecution of right before any tribunal; as, a civil suit; a criminal suit; a suit in chancery. [1913 Webster] I arrest thee at the suit of Count Orsino. --Shak. [1913 Webster] In England the several suits, or remedial instruments of justice, are distinguished into three kinds -- actions personal, real, and mixed. --Blackstone. [1913 Webster] 5. That which follows as a retinue; a company of attendants or followers; the assembly of persons who attend upon a prince, magistrate, or other person of distinction; -- often written {suite}, and pronounced sw[=e]t. [1913 Webster] 6. Things that follow in a series or succession; the individual objects, collectively considered, which constitute a series, as of rooms, buildings, compositions, etc.; -- often written {suite}, and pronounced sw[=e]t. [1913 Webster] 7. A number of things used together, and generally necessary to be united in order to answer their purpose; a number of things ordinarily classed or used together; a set; as, a suit of curtains; a suit of armor; a suit of clothes; a three-piece business suit. "Two rogues in buckram suits." --Shak. [1913 Webster +PJC] 8. (Playing Cards) One of the four sets of cards which constitute a pack; -- each set consisting of thirteen cards bearing a particular emblem, as hearts, spades, clubs, or diamonds; also, the members of each such suit held by a player in certain games, such as bridge; as, hearts were her long suit. [1913 Webster] To deal and shuffle, to divide and sort Her mingled suits and sequences. --Cowper. [1913 Webster] 9. Regular order; succession. [Obs.] [1913 Webster] Every five and thirty years the same kind and suit of weather comes again. --Bacon. [1913 Webster] 10. Hence: (derived from def 7) Someone who dresses in a business suit, as contrasted with more informal attire; specifically, a person, such as business executive, or government official, who is apt to view a situation formalistically, bureaucratically, or according to formal procedural criteria; -- used derogatively for one who is inflexible, esp. when a more humanistic or imaginative approach would be appropriate. [1913 Webster] {Out of suits}, having no correspondence. [Obs.] --Shak. {Suit and service} (Feudal Law), the duty of feudatories to attend the courts of their lords or superiors in time of peace, and in war to follow them and do military service; -- called also {suit service}. --Blackstone. {Suit broker}, one who made a trade of obtaining the suits of petitioners at court. [Obs.] {Suit court} (O. Eng. Law), the court in which tenants owe attendance to their lord. {Suit covenant} (O. Eng. Law), a covenant to sue at a certain court. {Suit custom} (Law), a service which is owed from time immemorial. {Suit service}. (Feudal Law) See {Suit and service}, above. {To bring suit}. (Law) (a) To bring secta, followers or witnesses, to prove the plaintiff's demand. [Obs.] (b) In modern usage, to institute an action. {To follow suit}. (a) (Card Playing) See under {Follow}, v. t. (b) To mimic the action of another person; to perform an action similar to what has preceded; as, when she walked in, John left the room and his wife followed suit. {long suit} (a) (Card Playing) the suit[8] of which a player has the largest number of cards in his hand; as, his long suit was clubs, but his partner insisted on making hearts trumps.. Hence: [fig.] that quality or capability which is a person's best asset; as, we could see from the mess in his room that neatness was not his long suit. {strong suit} same as {long suit}, (b) . "I think our strong suit is that we can score from both the perimeter and the post." --Bill Disbrow (basketball coach) 1998. "Rigid ideological consistency has never been a strong suit of the Whole Earth Catalogue." --Bruce Sterling (The Hacker Crackdown, 1994) [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Suite \Suite\, n. [F. See {Suit}, n.] 1. A retinue or company of attendants, as of a distinguished personage; as, the suite of an ambassador. See {Suit}, n., 5. [1913 Webster] 2. A connected series or succession of objects; a number of things used or clessed together; a set; as, a suite of rooms; a suite of minerals. See {Suit}, n., 6. [1913 Webster] Mr. Barnard took one of the candles that stood upon the king's table, and lighted his majesty through a suite of rooms till they came to a private door into the library. --Boswell. [1913 Webster] 3. (Mus.) One of the old musical forms, before the time of the more compact sonata, consisting of a string or series of pieces all in the same key, mostly in various dance rhythms, with sometimes an elaborate prelude. Some composers of the present day affect the suite form. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: suite n 1: a musical composition of several movements only loosely connected 2: apartment consisting of a series of connected rooms used as a living unit (as in a hotel) [syn: {suite}, {rooms}] 3: the group following and attending to some important person [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}] 4: a matching set of furniture From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: suite [sɥit] suite; train continuation consequence; consistency result adherents; disciples; followers; following; party; supporters consequence order

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  suite 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
suite
 • ห้องชุด[Lex2]
 • ชุดเฟอร์นิเจอร์[Lex2]
 • ชุดเพลง: ชุดเครื่องดนตรี [Lex2]
 • คณะผู้ติดตาม: ข้าราชบริพาร [Lex2]
 • (ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง [Hope]
 • (n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน [Nontri]
 • /S W IY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Suite, Suiten, Saite, Seite

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.5425 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).