Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for stile (42 entries) (0.4951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stile-, *stile*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

stilettos (n) รองเท้าส้นเข็ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stile[N] ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง, See also: ขั้นบันไดสำหรับปีนข้ามรั้วหรือกำแพง, Syn. stairs, step
stile[N] ประตูหมุน, See also: ทางเข้าที่มีเหล็ก 4 ท่อนหมุนไปตามแนวนอน, Syn. turnstile
stile[N] วงกบหน้าต่างหรือประตู
stiletto[N] ดาบสั้น, See also: กริช, Syn. dagger, dirk
stiletto[N] เครื่องเจาะรู, See also: หมุดเจาะรู
stiletto[VT] แทงด้วยดาบสั้น, See also: แทงด้วยกริช, ฆ่าด้วยดาบสั้น, ฆ่าด้วยกริช, Syn. stab

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernistaนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stilet; stilette; style; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stilette; stilet; style; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า stile **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
stileI see that I am surrounded by hostile faces.
stileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.
stileWhen the trusted confidant of the person who conducted a hostile takeover of the company betrayed him it was a sort of retributive justice.
stileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
stileMany of us are hostile to the consumption tax.
stileWe got a hostile reception from the villagers.
stileI don't feel hostile toward you.
stileI met with a cool, not to say hostile, reception.
stileWe don't feel hostile toward you.
stileThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stile(สไทลฺ) n. ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง,ประตูรั้วหมุน,วงกบหน้าต่างหรือประตู,โครงกรอบ, Syn. step,series of steps
stiletto(สทิเลท'โท) n. กริช,ดาบสั้น,เครื่องเจาะรู,หมุดเจาะรู. vt. แทงด้วยกริชหรือดาบสั้น,ฆ่าด้วยกริชหรือดาบสั้น pl.stilettos,stilettoes

English-Thai: Nontri Dictionary
stile(n) บันไดข้ามรั้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
เป็นศัตรู[adj.] (pen sattrū) EN: hostile   FR: hostile

CMU English Pronouncing Dictionary
STILE S T AY1 L
STILES S T AY1 L Z
STILETTO S T AH0 L EH1 T OW0
STILETTOS S T AH0 L EH1 T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stile (n) (s t ai1 l)
stiles (n) (s t ai1 l z)
stiletto (n) (s t i1 l e1 t ou)
stilettos (n) (s t i1 l e1 t ou z)
stilettoes (n) (s t i1 l e1 t ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfennigabsatz {m}stiletto heel [Add to Longdo]
Stilett {n} | Stilette {pl}stiletto | stilettoes [Add to Longdo]
Trittleiter {f}; Zauntritt {m}stile [Add to Longdo]
stilechtin proper style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stile \Stile\, n. [See {Style}.] 1. A pin set on the face of a dial, to cast a shadow; a style. See {Style}. --Moxon. [1913 Webster] 2. Mode of composition. See {Style}. [Obs.] [1913 Webster] May I not write in such a stile as this? --Bunyan. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stile \Stile\, n. [OE. stile, AS. stigel a step, a ladder, from st[imac]gan to ascend; akin to OHG. stigila a stile. [root]164. See {Sty}, v. i., and cf. {Stair}.] 1. A step, or set of steps, for ascending and descending, in passing a fence or wall. [1913 Webster] There comes my master . . . over the stile, this way. --Shak. [1913 Webster] Over this stile in the way to Doubting Castle. --Bunyan. [1913 Webster] 2. (Arch.) One of the upright pieces in a frame; one of the primary members of a frame, into which the secondary members are mortised. [1913 Webster] Note: In an ordinary door the principal upright pieces are called stiles, the subordinate upright pieces mullions, and the crosspieces rails. In wainscoting the principal pieces are sometimes called stiles, even when horizontal. [1913 Webster] {Hanging stile}, {Pulley stile}. See under {Hanging}, and {Pulley}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stile n 1: an upright that is a member in a door or window frame

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4951 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).