Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for station (8 entries) (4.7815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -station-, *station*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Station \Sta"tion\ (st[=a]"sh[u^]n), n. [F., fr. L. statio, from stare, statum, to stand. See {Stand}.] 1. The act of standing; also, attitude or pose in standing; posture. [R.] [1913 Webster] A station like the herald, Mercury. --Shak. [1913 Webster] Their manner was to stand at prayer, whereupon their meetings unto that purpose . . . had the names of stations given them. --Hooker. [1913 Webster] 2. A state of standing or rest; equilibrium. [Obs.] [1913 Webster] All progression is performed by drawing on or impelling forward some part which was before in station, or at quiet. --Sir T. Browne. [1913 Webster] 3. The spot or place where anything stands, especially where a person or thing habitually stands, or is appointed to remain for a time; as, the station of a sentinel. Specifically: (a) A regular stopping place in a stage road or route; a place where railroad trains regularly come to a stand, for the convenience of passengers, taking in fuel, moving freight, etc. (b) The headquarters of the police force of any precinct. (c) The place at which an instrument is planted, or observations are made, as in surveying. (d) (Biol.) The particular place, or kind of situation, in which a species naturally occurs; a habitat. (e) (Naut.) A place to which ships may resort, and where they may anchor safely. (f) A place or region to which a government ship or fleet is assigned for duty. (g) (Mil.) A place calculated for the rendezvous of troops, or for the distribution of them; also, a spot well adapted for offensive or defensive measures. --Wilhelm (Mil. Dict.). (h) (Mining) An enlargement in a shaft or galley, used as a landing, or passing place, or for the accommodation of a pump, tank, etc. [1913 Webster] 4. Post assigned; office; the part or department of public duty which a person is appointed to perform; sphere of duty or occupation; employment. [1913 Webster] By spending this day [Sunday] in religious exercises, we acquire new strength and resolution to perform God's will in our several stations the week following. --R. Nelson. [1913 Webster] 5. Situation; position; location. [1913 Webster] The fig and date -- why love they to remain In middle station, and an even plain? --Prior. [1913 Webster] 6. State; rank; condition of life; social status. [1913 Webster] The greater part have kept, I see, Their station. --Milton. [1913 Webster] They in France of the best rank and station. --Shak. [1913 Webster] 7. (Eccl.) (a) The fast of the fourth and sixth days of the week, Wednesday and Friday, in memory of the council which condemned Christ, and of his passion. (b) (R. C. Ch.) A church in which the procession of the clergy halts on stated days to say stated prayers. --Addis & Arnold. (c) One of the places at which ecclesiastical processions pause for the performance of an act of devotion; formerly, the tomb of a martyr, or some similarly consecrated spot; now, especially, one of those representations of the successive stages of our Lord's passion which are often placed round the naves of large churches and by the side of the way leading to sacred edifices or shrines, and which are visited in rotation, stated services being performed at each; -- called also {Station of the cross}. --Fairholt. [1913 Webster] 8. In Australia, a sheep run or cattle run, together with the buildings belonging to it; also, the homestead and buildings belonging to such a run. [Webster 1913 Suppl.] {Station bill}. (Naut.) Same as {Quarter bill}, under {Quarter}. {Station house}. (a) The house serving for the headquarters of the police assigned to a certain district, and as a place of temporary confinement. (b) The house used as a shelter at a railway station. {Station master}, one who has charge of a station, esp. of a railway station. {Station pointer} (Surv.), an instrument for locating on a chart the position of a place from which the angles subtended by three distant objects, whose positions are known, have been observed. {Station staff} (Surv.), an instrument for taking angles in surveying. --Craig. [1913 Webster] Syn: {Station}, {Depot}. Usage: In the United States, a stopping place on a railway for passengers and freight is commonly called a depot: but to a considerable extent in official use, and in common speech, the more appropriate name, station, has been adopted. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Station \Sta"tion\ (st[=a]"sh[u^]n), v. t. [imp. & p. p. {Stationed} (-sh[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Stationing}.] To place; to set; to appoint or assign to the occupation of a post, place, or office; as, to station troops on the right of an army; to station a sentinel on a rampart; to station ships on the coast of Africa. [1913 Webster] He gained the brow of the hill, where the English phalanx was stationed. --Lyttelton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: station n 1: a facility equipped with special equipment and personnel for a particular purpose; "he started looking for a gas station"; "the train pulled into the station" 2: proper or designated social situation; "he overstepped his place"; "the responsibilities of a man in his station"; "married above her station" [syn: {place}, {station}] 3: (nautical) the location to which a ship or fleet is assigned for duty 4: the position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post"; "a sentry station" [syn: {post}, {station}] 5: the frequency assigned to a broadcasting station v 1: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: station stage; station; stop From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: station [stasjõ] stage; station; stop From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: station stage; station; stop From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: station [stɑtʃɔn] station stage; station; stop From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Station [ʃtatsiːoːn] (n) , s.(f ) station

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.7815 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).