Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for stand (8 entries) (6.0865 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand-, *stand*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stand \Stand\ (st[a^]nd), v. i. [imp. & p. p. {Stood} (st[oo^]d); p. pr. & vb. n. {Standing}.] [OE. standen; AS. standan; akin to OFries. stonda, st[=a]n, D. staan, OS. standan, st[=a]n, OHG. stantan, st[=a]n, G. stehen, Icel. standa, Dan. staae, Sw. st[*a], Goth. standan, Russ. stoiate, L. stare, Gr. 'ista`nai to cause to stand, sth^nai to stand, Skr. sth[=a]. [root]163. Cf. {Assist}, {Constant}, {Contrast}, {Desist}, {Destine}, {Ecstasy}, {Exist}, {Interstice}, {Obstacle}, {Obstinate}, {Prest}, n., {Rest} remainder, {Solstice}, {Stable}, a. & n., {Staff}, {Stage}, {Stall}, n., {Stamen}, {Stanchion}, {Stanza}, {State}, n., {Statute}, {Stead}, {Steed}, {Stool}, {Stud} of horses, {Substance}, {System}.] 1. To be at rest in an erect position; to be fixed in an upright or firm position; as: (a) To be supported on the feet, in an erect or nearly erect position; -- opposed to {lie}, {sit}, {kneel}, etc. "I pray you all, stand up!" --Shak. (b) To continue upright in a certain locality, as a tree fixed by the roots, or a building resting on its foundation. [1913 Webster] It stands as it were to the ground yglued. --Chaucer. [1913 Webster] The ruined wall Stands when its wind-worn battlements are gone. --Byron. [1913 Webster] 2. To occupy or hold a place; to have a situation; to be situated or located; as, Paris stands on the Seine. [1913 Webster] Wite ye not where there stands a little town? --Chaucer. [1913 Webster] 3. To cease from progress; not to proceed; to stop; to pause; to halt; to remain stationary. [1913 Webster] I charge thee, stand, And tell thy name. --Dryden. [1913 Webster] The star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. --Matt. ii. 9. [1913 Webster] 4. To remain without ruin or injury; to hold good against tendencies to impair or injure; to be permanent; to endure; to last; hence, to find endurance, strength, or resources. [1913 Webster] My mind on its own center stands unmoved. --Dryden. [1913 Webster] 5. To maintain one's ground; to be acquitted; not to fail or yield; to be safe. [1913 Webster] Readers by whose judgment I would stand or fall. --Spectator. [1913 Webster] 6. To maintain an invincible or permanent attitude; to be fixed, steady, or firm; to take a position in resistance or opposition. "The standing pattern of their imitation." --South. [1913 Webster] The king granted the Jews . . . to gather themselves together, and to stand for their life. --Esther viii. 11. [1913 Webster] 7. To adhere to fixed principles; to maintain moral rectitude; to keep from falling into error or vice. [1913 Webster] We must labor so as to stand with godliness, according to his appointment. --Latimer. [1913 Webster] 8. To have or maintain a position, order, or rank; to be in a particular relation; as, Christian charity, or love, stands first in the rank of gifts. [1913 Webster] 9. To be in some particular state; to have essence or being; to be; to consist. "Sacrifices . . . which stood only in meats and drinks." --Heb. ix. 10. [1913 Webster] Accomplish what your signs foreshow; I stand resigned, and am prepared to go. --Dryden. [1913 Webster] Thou seest how it stands with me, and that I may not tarry. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 10. To be consistent; to agree; to accord. [1913 Webster] Doubt me not; by heaven, I will do nothing But what may stand with honor. --Massinger. [1913 Webster] 11. (Naut.) To hold a course at sea; as, to stand from the shore; to stand for the harbor. [1913 Webster] From the same parts of heaven his navy stands. --Dryden. [1913 Webster] 12. To offer one's self, or to be offered, as a candidate. [1913 Webster] He stood to be elected one of the proctors of the university. --Walton. [1913 Webster] 13. To stagnate; not to flow; to be motionless. [1913 Webster] Or the black water of Pomptina stands. --Dryden. [1913 Webster] 14. To measure when erect on the feet. [1913 Webster] Six feet two, as I think, he stands. --Tennyson. [1913 Webster] 15. (Law) (a) To be or remain as it is; to continue in force; to have efficacy or validity; to abide. --Bouvier. (b) To appear in court. --Burrill. [1913 Webster] 16. (Card Playing) To be, or signify that one is, willing to play with one's hand as dealt. [Webster 1913 Suppl.] {Stand by} (Naut.), a preparatory order, equivalent to {Be ready}. {To stand against}, to oppose; to resist. {To stand by}. (a) To be near; to be a spectator; to be present. (b) To be aside; to be set aside with disregard. "In the interim [we] let the commands stand by neglected." --Dr. H. More. (c) To maintain; to defend; to support; not to desert; as, to stand by one's principles or party. (d) To rest on for support; to be supported by. --Whitgift. (e) To remain as a spectator, and take no part in an action; as, we can't just stand idly by while people are being killed. {To stand corrected}, to be set right, as after an error in a statement of fact; to admit having been in error. --Wycherley. {To stand fast}, to be fixed; to be unshaken or immovable. {To stand firmly on}, to be satisfied or convinced of. "Though Page be a secure fool, and stands so firmly on his wife's frailty." --Shak. {To stand for}. (a) To side with; to espouse the cause of; to support; to maintain, or to profess or attempt to maintain; to defend. "I stand wholly for you." --Shak. (b) To be in the place of; to be the substitute or representative of; to represent; as, a cipher at the left hand of a figure stands for nothing. "I will not trouble myself, whether these names stand for the same thing, or really include one another." --Locke. (c) To tolerate; as, I won't stand for any delay. {To stand in}, to cost. "The same standeth them in much less cost." --Robynson (More's Utopia). The Punic wars could not have stood the human race in less than three millions of the species. --Burke. {To stand in hand}, to conduce to one's interest; to be serviceable or advantageous. {To stand off}. (a) To keep at a distance. (b) Not to comply. (c) To keep at a distance in friendship, social intercourse, or acquaintance. (d) To appear prominent; to have relief. "Picture is best when it standeth off, as if it were carved." --Sir H. Wotton. {To stand off and on} (Naut.), to remain near a coast by sailing toward land and then from it. {To stand on} (Naut.), to continue on the same tack or course. {To stand out}. (a) To project; to be prominent. "Their eyes stand out with fatness." --Psalm lxxiii. 7. (b) To persist in opposition or resistance; not to yield or comply; not to give way or recede. His spirit is come in, That so stood out against the holy church. --Shak. {To stand to}. (a) To ply; to urge; to persevere in using. "Stand to your tackles, mates, and stretch your oars." --Dryden. (b) To remain fixed in a purpose or opinion. "I will stand to it, that this is his sense." --Bp. Stillingfleet. (c) To abide by; to adhere to; as to a contract, assertion, promise, etc.; as, to stand to an award; to stand to one's word. (d) Not to yield; not to fly; to maintain, as one's ground. "Their lives and fortunes were put in safety, whether they stood to it or ran away." --Bacon. (e) To be consistent with; to agree with; as, it stands to reason that he could not have done so; same as {stand with}, below . (f) To support; to uphold. "Stand to me in this cause." --Shak. {To stand together}, to be consistent; to agree. {To stand to reason} to be reasonable; to be expected. {To stand to sea} (Naut.), to direct the course from land. {To stand under}, to undergo; to withstand. --Shak. {To stand up}. (a) To rise from sitting; to be on the feet. (b) To arise in order to speak or act. "Against whom, when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed." --Acts xxv. 18. (c) To rise and stand on end, as the hair. (d) To put one's self in opposition; to contend. "Once we stood up about the corn." --Shak. {To stand up for}, to defend; to justify; to support, or attempt to support; as, to stand up for the administration. {To stand upon}. (a) To concern; to interest. (b) To value; to esteem. "We highly esteem and stand much upon our birth." --Ray. (c) To insist on; to attach much importance to; as, to stand upon security; to stand upon ceremony. (d) To attack; to assault. [A Hebraism] "So I stood upon him, and slew him." --2 Sam. i. 10. {To stand with}, to be consistent with. "It stands with reason that they should be rewarded liberally." --Sir J. Davies. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stand \Stand\ (st[a^]nd), n. [AS. stand. See {Stand}, v. i.] 1. The act of standing. [1913 Webster] I took my stand upon an eminence . . . to look into their several ladings. --Spectator. [1913 Webster] 2. A halt or stop for the purpose of defense, resistance, or opposition; as, to come to, or to make, a stand. [1913 Webster] Vice is at stand, and at the highest flow. --Dryden. [1913 Webster] 3. A place or post where one stands; a place where one may stand while observing or waiting for something. [1913 Webster] I have found you out a stand most fit, Where you may have such vantage on the duke, He shall not pass you. --Shak. [1913 Webster] 4. A station in a city or town where carriages or wagons stand for hire; as, a cab stand. --Dickens. [1913 Webster] 5. A raised platform or station where a race or other outdoor spectacle may be viewed; as, the judge's or the grand stand at a race course. [1913 Webster] 6. A small table; also, something on or in which anything may be laid, hung, or placed upright; as, a hatstand; an umbrella stand; a music stand. [1913 Webster] 7. The place where a witness stands to testify in court. [1913 Webster] 8. The situation of a shop, store, hotel, etc.; as, a good, bad, or convenient stand for business. [U. S.] [1913 Webster] 9. Rank; post; station; standing. [1913 Webster] Father, since your fortune did attain So high a stand, I mean not to descend. --Daniel. [1913 Webster] 10. A state of perplexity or embarrassment; as, to be at a stand what to do. --L'Estrange. [1913 Webster] 11. A young tree, usually reserved when other trees are cut; also, a tree growing or standing upon its own root, in distinction from one produced from a scion set in a stock, either of the same or another kind of tree. [1913 Webster] 12. (Com.) A weight of from two hundred and fifty to three hundred pounds, -- used in weighing pitch. [1913 Webster] {Microscope stand}, the instrument, excepting the eyepiece, objective, and other removable optical parts. {Stand of ammunition}, the projectile, cartridge, and sabot connected together. {Stand of arms}. (Mil.) See under {Arms}. {Stand of colors} (Mil.), a single color, or flag. --Wilhelm (Mil. Dict.) {To be at a stand}, to be stationary or motionless; to be at a standstill; hence, to be perplexed; to be embarrassed. {To make a stand}, to halt for the purpose of offering resistance to a pursuing enemy. [1913 Webster] Syn: Stop; halt; rest; interruption; obstruction; perplexity; difficulty; embarrassment; hesitation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stand \Stand\ (st[a^]nd), v. t. 1. To endure; to sustain; to bear; as, I can not stand the cold or the heat. [1913 Webster] 2. To resist, without yielding or receding; to withstand. "Love stood the siege." --Dryden. [1913 Webster] He stood the furious foe. --Pope. [1913 Webster] 3. To abide by; to submit to; to suffer. [1913 Webster] Bid him disband his legions, . . . And stand the judgment of a Roman senate. --Addison. [1913 Webster] 4. To set upright; to cause to stand; as, to stand a book on the shelf; to stand a man on his feet. [1913 Webster] 5. To be at the expense of; to pay for; as, to stand a treat. [Colloq.] --Thackeray. [1913 Webster] {To stand fire}, to receive the fire of arms from an enemy without giving way. {To stand one's ground}, to keep the ground or station one has taken; to maintain one's position. "Peasants and burghers, however brave, are unable to stand their ground against veteran soldiers." --Macaulay. {To stand trial}, to sustain the trial or examination of a cause; not to give up without trial. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: stand n 1: a support or foundation; "the base of the lamp" [syn: {base}, {pedestal}, {stand}] 2: the position where a thing or person stands 3: a growth of similar plants (usually trees) in a particular area; "they cut down a stand of trees" 4: a small table for holding articles of various kinds; "a bedside stand" 5: a support for displaying various articles; "the newspapers were arranged on a rack" [syn: {rack}, {stand}] 6: an interruption of normal activity [syn: {stand}, {standstill}, {tie-up}] 7: a mental position from which things are viewed; "we should consider this problem from the viewpoint of the Russians"; "teaching history gave him a special point of view toward current events" [syn: {point of view}, {viewpoint}, {stand}, {standpoint}] 8: a booth where articles are displayed for sale [syn: {stall}, {stand}, {sales booth}] 9: a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance; "a one-night stand" 10: tiered seats consisting of a structure (often made of wood) where people can sit to watch an event (game or parade) 11: a platform where a (brass) band can play in the open air [syn: {bandstand}, {outdoor stage}, {stand}] 12: a defensive effort; "the army made a final stand at the Rhone" v 1: be standing; be upright; "We had to stand for the entire performance!" [syn: {stand}, {stand up}] [ant: {lie}, {sit}, {sit down}] 2: be in some specified state or condition; "I stand corrected" 3: occupy a place or location, also metaphorically; "We stand on common ground" 4: hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright; "I am standing my ground and won't give in!" [syn: {stand}, {remain firm}] [ant: {relent}, {soften}, {yield}] 5: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage" [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear}, {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer}, {put up}] 6: have or maintain a position or stand on an issue; "Where do you stand on the War?" 7: remain inactive or immobile; "standing water" 8: be in effect; be or remain in force; "The law stands!" 9: be tall; have a height of; copula; "She stands 6 feet tall" 10: put into an upright position; "Can you stand the bookshelf up?" [syn: {stand}, {stand up}, {place upright}] 11: withstand the force of something; "The trees resisted her"; "stand the test of time"; "The mountain climbers had to fend against the ice and snow" [syn: {resist}, {stand}, {fend}] 12: be available for stud services; "male domestic animals such as stallions serve selected females" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: stand [ʃtant] stood From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Stand [ʃtant] (n) , s.(m ) booth; class; level; profession; stall; stand; standing position; state From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: stand [stɑnt] altitude; height class position pose grade; rank; rate circumstances; condition; situation condition; state From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: stand [stã] barn; shed; stand

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0865 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).