Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for spin (7 entries) (6.1079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spin-, *spin*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spin \Spin\, v. i. 1. To practice spinning; to work at drawing and twisting threads; to make yarn or thread from fiber; as, the woman knows how to spin; a machine or jenny spins with great exactness. [1913 Webster] They neither know to spin, nor care to toll. --Prior. [1913 Webster] 2. To move round rapidly; to whirl; to revolve, as a top or a spindle, about its axis. [1913 Webster] Round about him spun the landscape, Sky and forest reeled together. --Longfellow. [1913 Webster] With a whirligig of jubilant mosquitoes spinning about each head. --G. W. Cable. [1913 Webster] 3. To stream or issue in a thread or a small current or jet; as, blood spinsfrom a vein. --Shak. [1913 Webster] 4. To move swifty; as, to spin along the road in a carriage, on a bicycle, etc. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spin \Spin\ (sp[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Spun}(Archaic imp. {Span}); p. pr. & vb. n. {Spinning}.] [AS. spinnan; akin to D. & G. spinnen, Icel. & Sw. spinna, Dan. spinde, Goth. spinnan, and probably to E. span. [root]170. Cf. {Span}, v. t., {Spider}.] 1. To draw out, and twist into threads, either by the hand or machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin goat's hair; to produce by drawing out and twisting a fibrous material. [1913 Webster] All the yarn she [Penelope] spun in Ulysses' absence did but fill Ithaca full of moths. --Shak. [1913 Webster] 2. To draw out tediously; to form by a slow process, or by degrees; to extend to a great length; -- with out; as, to spin out large volumes on a subject. [1913 Webster] Do you mean that story is tediously spun out? --Sheridan. [1913 Webster] 3. To protract; to spend by delays; as, to spin out the day in idleness. [1913 Webster] By one delay after another they spin out their whole lives. --L'Estrange. [1913 Webster] 4. To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to spin a top. [1913 Webster] 5. To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid, which hardens on coming into contact with the air; -- said of the spider, the silkworm, etc. [1913 Webster] 6. (Mech.) To shape, as malleable sheet metal, into a hollow form, by bending or buckling it by pressing against it with a smooth hand tool or roller while the metal revolves, as in a lathe. [1913 Webster] {To spin a yarn} (Naut.), to tell a story, esp. a long or fabulous tale. {To spin hay} (Mil.), to twist it into ropes for convenient carriage on an expedition. {To spin street yarn}, to gad about gossiping. [Collog.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spin \Spin\, n. 1. The act of spinning; as, the spin of a top; a spin a bicycle. [Colloq.] [1913 Webster] 2. (Kinematics) Velocity of rotation about some specified axis. [1913 Webster] 3. (Politics) an interpretation of an event which is favorable to the interpreter or to the person s/he supports. A person whose task is to provide such interpretations for public relations purposes is called a {spin doctor}. [PJC] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: spin n 1: a swift whirling motion (usually of a missile) 2: the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it broke off after much twisting" [syn: {spin}, {twirl}, {twist}, {twisting}, {whirl}] 3: a short drive in a car; "he took the new car for a spin" 4: rapid descent of an aircraft in a steep spiral [syn: {tailspin}, {spin}] 5: a distinctive interpretation (especially as used by politicians to sway public opinion); "the campaign put a favorable spin on the story" v 1: revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The dervishes whirl around and around without getting dizzy" [syn: {spin}, {spin around}, {whirl}, {reel}, {gyrate}] 2: stream in jets, of liquids; "The creek spun its course through the woods" 3: cause to spin; "spin a coin" [syn: {whirl}, {birl}, {spin}, {twirl}] 4: make up a story; "spin a yarn" 5: form a web by making a thread; "spiders spin a fine web" 6: work natural fibers into a thread; "spin silk" 7: twist and turn so as to give an intended interpretation; "The President's spokesmen had to spin the story to make it less embarrassing" 8: prolong or extend; "spin out a visit" [syn: {spin}, {spin out}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: spin vi. Equivalent to {buzz}. More common among C and Unix programmers. See the discussion of ?spinlock? under {busy-wait}. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SPIN Sponsored Programs Information Network From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: spin [spin] spider spine

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1079 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).