Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for spike (5 entries) (6.0669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spike-, *spike*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spike \Spike\, n. [Akin to LG. spiker, spieker, a large nail, D. spijker, Sw. spik, Dan. spiger, Icel. sp[imac]k; all perhaps from L. spica a point, an ear of grain; but in the sense of nail more likely akin to E. spoke of a wheel. Cf. {Spine}.] 1. A sort of very large nail; also, a piece of pointed iron set with points upward or outward. [1913 Webster] 2. Anything resembling such a nail in shape. [1913 Webster] He wears on his head the corona radiata . . .; the spikes that shoot out represent the rays of the sun. --Addison. [1913 Webster] 3. An ear of corn or grain. [1913 Webster] 4. (Bot.) A kind of flower cluster in which sessile flowers are arranged on an unbranched elongated axis. [1913 Webster] {Spike grass} (Bot.), either of two tall perennial American grasses ({Uniola paniculata}, and {Uniola latifolia}) having broad leaves and large flattened spikelets. {Spike rush}. (Bot.) See under {Rush}. {Spike shell} (Zool.), any pteropod of the genus {Styliola} having a slender conical shell. {Spike team}, three horses, or a horse and a yoke of oxen, harnessed together, a horse leading the oxen or the span. [U.S.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spike \Spike\, v. t. [imp. & p. p. {Spiked}; p. pr. & vb. n. {Spiking}.] 1. To fasten with spikes, or long, large nails; as, to spike down planks. [1913 Webster] 2. To set or furnish with spikes. [1913 Webster] 3. To fix on a spike. [R.] --Young. [1913 Webster] 4. To stop the vent of (a gun or cannon) by driving a spike nail, or the like into it. [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Spike \Spike\, n. [Cf. G. spieke, L. spica an ear of grain. See {Spikenard}.] (Bot.) Spike lavender. See {Lavender}. [1913 Webster] {Oil of spike} (Chem.), a colorless or yellowish aromatic oil extracted from the European broad-leaved lavender, or aspic ({Lavendula Spica}), used in artist's varnish and in veterinary medicine. It is often adulterated with oil of turpentine, which it much resembles. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: spike n 1: a transient variation in voltage or current 2: sports equipment consisting of a sharp point on the sole of a shoe worn by athletes; "spikes provide greater traction" 3: fruiting spike of a cereal plant especially corn [syn: {ear}, {spike}, {capitulum}] 4: (botany) an indeterminate inflorescence bearing sessile flowers on an unbranched axis 5: a sharp rise followed by a sharp decline; "the seismograph showed a sharp spike in response to the temblor" 6: a very high narrow heel on women's shoes [syn: {spike heel}, {spike}, {stiletto heel}] 7: each of the sharp points on the soles of athletic shoes to prevent slipping (or the shoes themselves); "the second baseman sharpened his spikes before every game"; "golfers' spikes damage the putting greens" 8: a sharp-pointed projection along the top of a fence or wall (or a dinosaur) 9: a long, thin sharp-pointed implement (wood or metal); "one of the spikes impaled him" 10: any holding device consisting of a rigid, sharp-pointed object; "the spike pierced the receipts and held them in order" [syn: {spike}, {spindle}] 11: a large stout nail; "they used spikes to fasten the rails to a railroad tie" v 1: stand in the way of 2: pierce with a sharp stake or point; "impale a shrimp on a skewer" [syn: {transfix}, {impale}, {empale}, {spike}] 3: secure with spikes 4: bring forth a spike or spikes; "my hyacinths and orchids are spiking now" [syn: {spike}, {spike out}] 5: add alcohol to (beverages); "the punch is spiked!" [syn: {spike}, {lace}, {fortify}] 6: manifest a sharp increase; "the voltage spiked" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: spike v. 1. To defeat a selection mechanism by introducing a (sometimes temporary) device that forces a specific result. The word is used in several industries; telephone engineers refer to spiking a relay by inserting a pin to hold the relay in either the closed or open state, and railroaders refer to spiking a track switch so that it cannot be moved. In programming environments it normally refers to a temporary change, usually for testing purposes (as opposed to a permanent change, which would be called {hardwired}). 2. [borderline techspeak] A visible peak in an otherwise rather constant graph (e.g. a sudden surge in line voltage, an unexpected short ?high? on a logical line in a circuit). Hackers frequently use this for a sudden short increase in some quantity such as system load or network traffic.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0669 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).