Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for soli (120 entries) (0.2359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soli-, *soli*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solid[SL] เชื่อใจได้, See also: ไว้ใจได้
solid[ADJ] แข็ง, See also: มีลักษณะตัน, Syn. hard, substantial, compact
solid[ADJ] ซึ่งไว้ใจได้, Syn. trustworthy, steadfast
solid[ADJ] ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่หยุดพัก, Syn. uninterrupted, continued
solid[N] ของแข็ง, Syn. mass, fixed shape, solid body
solicit[VI] เรียกร้อง, Syn. beg, entreat, beseech, request
solicit[VT] เรียกร้อง, Syn. entreat, beseech, request
solidify[VI] กลายเป็นของแข็ง, Syn. become solid
solidify[VT] ทำให้เป็นของแข็ง, See also: ทำให้แข็งตัว, Syn. set, thicken, crystallize
solidify[VT] รวมกันเป็นปึกแผ่น, See also: ทำให้เป็นปึกแผ่น, Syn. consolidate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
solicitร้องขอ, ชักชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solidทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid angleมุมตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid axleเพลาแข็ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid extractสารสกัดอย่างแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solid figureรูปทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid geometryเรขาคณิตทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid injectionการฉีดแบบลูกสูบอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า soli **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
soliThe American economy is in solid shape.
soliGasoline stations...roadside stands...and small houses followed the new road.
soliThere is a great demand for gasoline.
soliThe price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.
soliGasoline is sold by the liter.
soliGasoline is used for fuel.
soliThe gasoline truck ran into the gate and blew up.
soliGasoline became so expensive that we had to let our car go.
soliThis bed looks solid.
soliThis house has a solid foundation.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. (ในอเมริกา) รองอธิบดีกรมอัยการ
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
solidarity(ซอลลิแด'ริที) n. =solidarism (ดู) ,ความสัมพันธ์กัน, Syn. stability,reliability
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง

English-Thai: Nontri Dictionary
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
solid(n) ของแข็ง
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง[V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
วาน[V] ask, See also: solicit, request, Syn. ใช้, Example: ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด, Thai definition: ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ
สันโดษ[ADJ] solitary, See also: reclusive, isolated, Example: เป็นคนสันโดษอย่างเขาก็สบายดี ไม่ต้องดิ้นรนทะเยอทะยาน, Thai definition: เกี่ยวกับความยินดีหรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุจจาระ[N] stools, See also: solid waste from the body, feces, Syn. ขี้, อึ, มูล, ของเสีย, Example: ไส้ใหญ่ส่วนเก็บสะสมมีหน้าที่เก็บอุจจาระไว้เพื่อเตรียมถ่ายออกไปทางทวารหนัก
ความเหงา[N] loneliness, See also: solitude, desolation, isolation, seclusion, Syn. ความว้าเหว่, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและเหนื่อยหน่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต, Thai definition: ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก
แข็งๆ[ADJ] hard, See also: solid, stiff, Syn. แข็ง, Example: ปลวกมันอยู่ในจอมปลวกซึ่งเป็นกองดินแข็งๆ อย่างกับหิน, Thai definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
ความสันโดษ[N] solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
แน่น[ADV] securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
เปลี่ยว[ADJ] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: เขามองลูกชายที่เดินไปตามถนนสายเปลี่ยวด้วยความรู้สึกหลายอย่าง, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]
ชี[n.] (chī) EN: ascetic   FR: ascète [m] ; solitaire [m]
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ดำปลอด[adj.] (dam pløt) EN: solid black   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLI S OW1 L IY2
SOLIE S OW1 L IY0
SOLIN S OW1 L IH2 N
SOLID S AA1 L AH0 D
SOLIZ S OW1 L IY0 Z
SOLIS S OW1 L IH2 S
SOLITA S OW0 L IY1 T AH0
SOLIDS S AA1 L AH0 D Z
SOLIDAY S OW1 L IY0 D EY0
SOLIMON S OW1 L AH0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solid (n) (s o1 l i d)
solids (n) (s o1 l i d z)
soling (v) (s ou1 l i ng)
solicit (v) (s @1 l i1 s i t)
solidly (a) (s o1 l i d l ii)
Solihull (n) (s ou2 l i h uh1 l)
Solingen (n) (z oo1 l i ng @ n)
solicits (v) (s @1 l i1 s i t s)
solidify (v) (s @1 l i1 d i f ai)
solidity (n) (s @1 l i1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固形物[gu4 xing2 wu4, 固形物] solid particles in liquid [Add to Longdo]
固体[gu4 ti3, 固體] solid [Add to Longdo]
固体溶体[gu4 ti3 rong2 ti3, 固體溶體] solid solution [Add to Longdo]
固体热容激光器[gu4 ti3 re4 rong2 ji1 guang1 qi4, 固體熱容激光器] solid state hot condensed laser (SSHCL) [Add to Longdo]
团结工会[tuan2 jie2 gong1 hui4, 團結工會] Solidarity (Polish worker's union) [Add to Longdo]
[duo3, 埵] solid earth [Add to Longdo]
坚如磐石[jian1 ru2 pan2 shi2, 堅如磐石] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding [Add to Longdo]
塌实[ta1 shi5, 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind [Add to Longdo]
孤胆[gu1 dan3, 孤膽] solitary hero; maverick [Add to Longdo]
孤胆英雄[gu1 dan3 ying1 xiong2, 孤膽英雄] solitary hero; maverick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebotseinholung {f}; Ausschreibung {f}solicitation [Add to Longdo]
Aufrufprogramm {n}solicitor [Add to Longdo]
Besorgnis {f}solicitude [Add to Longdo]
Besorgtheit {f}solicitousness [Add to Longdo]
Besorgtheit {f}solicitude [Add to Longdo]
Bewerbung {f}solicitation [Add to Longdo]
Drängen {n}; dringende Bitte {f}; Flehen {n}solicitation [Add to Longdo]
Eigenbrötler {m} | Eigenbrötler {pl}solitary person | solitary people [Add to Longdo]
Einöde {f}solitude [Add to Longdo]
Einsamkeit {f}solitariness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
堅実[けんじつ, kenjitsu] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
手堅い[てがたい, tegatai] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
連帯[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
連帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Soli \So"li\, n., pl. of {Solo}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Solo \So"lo\ (s[=o]"l[-o]), n.; pl. E. {Solos} (s[=o]"l[=o]z), It. {Soli}. [It., from L. solus alone. See {Sole}, a.] (Mus.) A tune, air, strain, or a whole piece, played by a single person on an instrument, or sung by a single voice. [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2359 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).