Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for slip (9 entries) (5.8478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slip-, *slip*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slip \Slip\, n. [AS. slipe, slip.] 1. The act of slipping; as, a slip on the ice. [1913 Webster] 2. An unintentional error or fault; a false step. [1913 Webster] This good man's slip mended his pace to martyrdom. --Fuller. [1913 Webster] 3. A twig separated from the main stock; a cutting; a scion; hence, a descendant; as, a slip from a vine. [1913 Webster] A native slip to us from foreign seeds. --Shak. [1913 Webster] The girlish slip of a Sicilian bride. --R. Browning. [1913 Webster] 4. A slender piece; a strip; as, a slip of paper. [1913 Webster] Moonlit slips of silver cloud. --Tennyson. [1913 Webster] A thin slip of a girl, like a new moon Sure to be rounded into beauty soon. --Longfellow. [1913 Webster] 5. A leash or string by which a dog is held; -- so called from its being made in such a manner as to slip, or become loose, by relaxation of the hand. [1913 Webster] We stalked over the extensive plains with Killbuck and Lena in the slips, in search of deer. --Sir S. Baker. [1913 Webster] 6. An escape; a secret or unexpected desertion; as, to give one the slip. --Shak. [1913 Webster] 7. (Print.) A portion of the columns of a newspaper or other work struck off by itself; a proof from a column of type when set up and in the galley. [1913 Webster] 8. Any covering easily slipped on. Specifically: (a) A loose garment worn by a woman. (b) A child's pinafore. (c) An outside covering or case; as, a pillow slip. (d) The slip or sheath of a sword, and the like. [R.] [1913 Webster] 9. A counterfeit piece of money, being brass covered with silver. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 10. Matter found in troughs of grindstones after the grinding of edge tools. [Prov. Eng.] --Sir W. Petty. [1913 Webster] 11. Potter's clay in a very liquid state, used for the decoration of ceramic ware, and also as a cement for handles and other applied parts. [1913 Webster] 12. A particular quantity of yarn. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 13. An inclined plane on which a vessel is built, or upon which it is hauled for repair. [1913 Webster] 14. An opening or space for vessels to lie in, between wharves or in a dock; as, Peck slip. [U. S.] [1913 Webster] 15. A narrow passage between buildings. [Eng.] [1913 Webster] 16. A long seat or narrow pew in churches, often without a door. [U. S.] [1913 Webster] 17. (Mining.) A dislocation of a lead, destroying continuity. --Knight. [1913 Webster] 18. (Engin.) The motion of the center of resistance of the float of a paddle wheel, or the blade of an oar, through the water horozontally, or the difference between a vessel's actual speed and the speed which she would have if the propelling instrument acted upon a solid; also, the velocity, relatively to still water, of the backward current of water produced by the propeller. [1913 Webster] 19. (Zool.) A fish, the sole. [1913 Webster] 20. (Cricket) A fielder stationed on the off side and to the rear of the batsman. There are usually two of them, called respectively {short slip}, and {long slip}. [1913 Webster] [1913 Webster] 22. (Mach.) (a) The retrograde movement on a pulley of a belt as it slips. (b) In a link motion, the undesirable sliding movement of the link relatively to the link block, due to swinging of the link. [Webster 1913 Suppl.] 23. (Elec.) The difference between the actual and synchronous speed of an induction motor. [Webster 1913 Suppl.] 23. (Marine Insurance) A memorandum of the particulars of a risk for which a policy is to be executed. It usually bears the broker's name and is initiated by the underwrites. [Webster 1913 Suppl.] {To give one the slip}, to slip away from one; to elude one. {Slip dock}. See under {Dock}. {Slip link} (Mach.), a connecting link so arranged as to allow some play of the parts, to avoid concussion. {Slip rope} (Naut.), a rope by which a cable is secured preparatory to slipping. --Totten. {Slip stopper} (Naut.), an arrangement for letting go the anchor suddenly. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slip \Slip\, v. t. 1. To cause to move smoothly and quickly; to slide; to convey gently or secretly. [1913 Webster] He tried to slip a powder into her drink. --Arbuthnot. [1913 Webster] 2. To omit; to loose by negligence. [1913 Webster] And slip no advantage That my secure you. --B. Jonson. [1913 Webster] 3. To cut slips from; to cut; to take off; to make a slip or slips of; as, to slip a piece of cloth or paper. [1913 Webster] The branches also may be slipped and planted. --Mortimer. [1913 Webster] 4. To let loose in pursuit of game, as a greyhound. [1913 Webster] Lucento slipped me like his greyhound. --Shak. [1913 Webster] 5. To cause to slip or slide off, or out of place; as, a horse slips his bridle; a dog slips his collar. [1913 Webster] 6. To bring forth (young) prematurely; to slink. [1913 Webster] {To slip a cable}. (Naut.) See under {Cable}. {To slip off}, to take off quickly; as, to slip off a coat. {To slip on}, to put on in haste or loosely; as, to slip on a gown or coat. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slip \Slip\, v. i. [imp. & p. p. {Slipped}; p. pr. & vb. n. {Slipping}.] [OE. slippen; akin to LG. & D. slippen, MHG. slipfen (cf. Dan. slippe, Sw. slippa, Icel. sleppa), and fr. OE. slipen, AS. sl[imac]pan (in comp.), akin to G. schleifen to slide, glide, drag, whet, OHG. sl[imac]fan to slide, glide, make smooth, Icel. sl[imac]pa to whet; cf. also AS. sl?pan, Goth. sliupan, OS. slopian, OHG. sliofan, G. schliefen, schl?pfen, which seem to come from a somewhat different root form. Cf. {Slope}, n.] 1. To move along the surface of a thing without bounding, rolling, or stepping; to slide; to glide. [1913 Webster] 2. To slide; to lose one's footing or one's hold; not to tread firmly; as, it is necessary to walk carefully lest the foot should slip. [1913 Webster] 3. To move or fly (out of place); to shoot; -- often with out, off, etc.; as, a bone may slip out of its place. [1913 Webster] 4. To depart, withdraw, enter, appear, intrude, or escape as if by sliding; to go or come in a quiet, furtive manner; as, some errors slipped into the work. [1913 Webster] Thus one tradesman slips away, To give his partner fairer play. --Prior. [1913 Webster] Thrice the flitting shadow slipped away. --Dryden. [1913 Webster] 5. To err; to fall into error or fault. [1913 Webster] There is one that slippeth in his speech, but not from his heart. --Ecclus. xix. 16. [1913 Webster] {To let slip}, to loose from the slip or noose, as a hound; to allow to escape. [1913 Webster] Cry, "Havoc," and let slip the dogs of war. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pew \Pew\ (p[=u]), n. [OE. pewe, OF. puie parapet, balustrade, balcony, fr. L. podium an elevated place, a jutty, balcony, a parapet or balcony in the circus, where the emperor and other distinguished persons sat, Gr. po`dion, dim. of poy`s, podo`s, foot; -- hence the Latin sense of a raised place (orig. as a rest or support for the foot). See {Foot}, and cf. {Podium}, {Poy}.] 1. One of the compartments in a church which are separated by low partitions, and have long seats upon which several persons may sit; -- sometimes called {slip}. Pews were originally made square, but are now usually long and narrow. [1913 Webster] 2. Any structure shaped like a church pew, as a stall, formerly used by money lenders, etc.; a box in theater; a pen; a sheepfold. [Obs.] --Pepys. --Milton. [1913 Webster] {Pew opener}, an usher in a church. [Eng.] --Dickens. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: slip n 1: a socially awkward or tactless act [syn: {faux pas}, {gaffe}, {solecism}, {slip}, {gaucherie}] 2: a minor inadvertent mistake usually observed in speech or writing or in small accidents or memory lapses etc. [syn: {slip}, {slip-up}, {miscue}, {parapraxis}] 3: potter's clay that is thinned and used for coating or decorating ceramics 4: a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting [syn: {cutting}, {slip}] 5: a young and slender person; "he's a mere slip of a lad" 6: a place where a craft can be made fast [syn: {mooring}, {moorage}, {berth}, {slip}] 7: an accidental misstep threatening (or causing) a fall; "he blamed his slip on the ice"; "the jolt caused many slips and a few spills" [syn: {slip}, {trip}] 8: a slippery smoothness; "he could feel the slickness of the tiller" [syn: {slickness}, {slick}, {slipperiness}, {slip}] 9: artifact consisting of a narrow flat piece of material [syn: {strip}, {slip}] 10: a small sheet of paper; "a receipt slip" [syn: {slip}, {slip of paper}] 11: a woman's sleeveless undergarment [syn: {chemise}, {shimmy}, {shift}, {slip}, {teddy}] 12: bed linen consisting of a cover for a pillow; "the burglar carried his loot in a pillowcase" [syn: {case}, {pillowcase}, {slip}, {pillow slip}] 13: an unexpected slide [syn: {skid}, {slip}, {sideslip}] 14: a flight maneuver; aircraft slides sideways in the air [syn: {slip}, {sideslip}] 15: the act of avoiding capture (especially by cunning) [syn: {slip}, {elusion}, {eluding}] v 1: move stealthily; "The ship slipped away in the darkness" [syn: {steal}, {slip}] 2: insert inconspicuously or quickly or quietly; "He slipped some money into the waiter's hand" 3: move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner; "the wheels skidded against the sidewalk" [syn: {skid}, {slip}, {slue}, {slew}, {slide}] 4: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop off}, {drop away}, {fall away}] 5: move smoothly and easily; "the bolt slipped into place"; "water slipped from the polished marble" 6: to make a mistake or be incorrect [syn: {err}, {mistake}, {slip}] 7: pass on stealthily; "He slipped me the key when nobody was looking" [syn: {slip}, {sneak}] 8: move easily; "slip into something comfortable" 9: cause to move with a smooth or sliding motion; "he slipped the bolt into place" 10: pass out of one's memory [syn: {slip}, {slip one's mind}] 11: move out of position; "dislocate joints"; "the artificial hip joint luxated and had to be put back surgically" [syn: {dislocate}, {luxate}, {splay}, {slip}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SLIP Serial Line Internet Protocol (Internet, RFC 1055), "SL/IP" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Slip [slip] (n) , s.(m ) briefs From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: slip [slip] briefs From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: slip [slip] briefs

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8478 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).