Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for single (6 entries) (6.0542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single-, *single*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Single \Sin"gle\, a. [L. singulus, a dim. from the root in simplex simple; cf. OE. & OF. sengle, fr. L. singulus. See {Simple}, and cf. {Singular}.] 1. One only, as distinguished from more than one; consisting of one alone; individual; separate; as, a single star. [1913 Webster] No single man is born with a right of controlling the opinions of all the rest. --Pope. [1913 Webster] 2. Alone; having no companion. [1913 Webster] Who single hast maintained, Against revolted multitudes, the cause Of truth. --Milton. [1913 Webster] 3. Hence, unmarried; as, a single man or woman. [1913 Webster] Grows, lives, and dies in single blessedness. --Shak. [1913 Webster] Single chose to live, and shunned to wed. --Dryden. [1913 Webster] 4. Not doubled, twisted together, or combined with others; as, a single thread; a single strand of a rope. [1913 Webster] 5. Performed by one person, or one on each side; as, a single combat. [1913 Webster] These shifts refuted, answer thy appellant, . . . Who now defles thee thrice ti single fight. --Milton. [1913 Webster] 6. Uncompounded; pure; unmixed. [1913 Webster] Simple ideas are opposed to complex, and single to compound. --I. Watts. [1913 Webster] 7. Not deceitful or artful; honest; sincere. [1913 Webster] I speak it with a single heart. --Shak. [1913 Webster] 8. Simple; not wise; weak; silly. [Obs.] [1913 Webster] He utters such single matter in so infantly a voice. --Beau. & Fl. [1913 Webster] {Single ale}, {Single beer}, or {Single drink}, small ale, etc., as contrasted with {double ale}, etc., which is stronger. [Obs.] --Nares. {Single bill} (Law), a written engagement, generally under seal, for the payment of money, without a penalty. --Burril. {Single court} (Lawn Tennis), a court laid out for only two players. {Single-cut file}. See the Note under 4th {File}. {Single entry}. See under {Bookkeeping}. {Single file}. See under 1st {File}. {Single flower} (Bot.), a flower with but one set of petals, as a wild rose. {Single knot}. See Illust. under {Knot}. {Single whip} (Naut.), a single rope running through a fixed block. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Single \Sin"gle\, n. 1. A unit; one; as, to score a single. [1913 Webster] 2. pl. The reeled filaments of silk, twisted without doubling to give them firmness. [1913 Webster] 3. A handful of gleaned grain. [Prov. Eng. & Scot.] [1913 Webster] 4. (Law Tennis) A game with but one player on each side; -- usually in the plural. [1913 Webster] 5. (Baseball) A hit by a batter which enables him to reach first base only. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Single \Sin"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Singled}; p. pr. & vb. n. {Singling}.] 1. To select, as an individual person or thing, from among a number; to choose out from others; to separate. [1913 Webster] Dogs who hereby can single out their master in the dark. --Bacon. [1913 Webster] His blood! she faintly screamed her mind Still singling one from all mankind. --More. [1913 Webster] 2. To sequester; to withdraw; to retire. [Obs.] [1913 Webster] An agent singling itself from consorts. --Hooker. [1913 Webster] 3. To take alone, or one by one. [1913 Webster] Men . . . commendable when they are singled. --Hooker. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Single \Sin"gle\, v. i. To take the irrregular gait called single-foot; -- said of a horse. See {Single-foot}. [1913 Webster] Many very fleet horses, when overdriven, adopt a disagreeable gait, which seems to be a cross between a pace and a trot, in which the two legs of one side are raised almost but not quite, simultaneously. Such horses are said to single, or to be single-footed. --W. S. Clark. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: single adj 1: being or characteristic of a single thing or person; "individual drops of rain"; "please mark the individual pages"; "they went their individual ways" [syn: {individual}, {single}] [ant: {common}] 2: used of flowers having usually only one row or whorl of petals; "single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals" [ant: {double}] 3: existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual; "upon the hill stood a single tower"; "had but a single thought which was to escape"; "a single survivor"; "a single serving"; "a single lens"; "a single thickness" [ant: {multiple}] 4: not married or related to the unmarried state; "unmarried men and women"; "unmarried life"; "sex and the single girl"; "single parenthood"; "are you married or single?" [syn: {unmarried}, {single}] [ant: {married}] 5: characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "single occupancy"; "a single bed" [syn: {individual}, {single(a)}] 6: having uniform application; "a single legal code for all" 7: not divided among or brought to bear on more than one object or objective; "judging a contest with a single eye"; "a single devotion to duty"; "undivided affection"; "gained their exclusive attention" [syn: {single(a)}, {undivided}, {exclusive}] n 1: a base hit on which the batter stops safely at first base [syn: {single}, {bingle}] 2: the smallest whole number or a numeral representing this number; "he has the one but will need a two and three to go with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I}, {ace}, {single}, {unity}] v 1: hit a single; "the batter singled to left field" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: single 1. tek, bir, yalnız, ayrı, münferit 2. bekar, evlenmemiş 3. özel, hususi, tek kişilik 4. iki tarafta yalnız birer rakip bulunan (oyun) 5. sağlam 6. sade, basit, saf 7. bir kat, yalın kat 8. çiçekleri yalın kat olan 9. bir, tek 10. (gen.) (çoğ.) teniste tekler, single 11. golfta iki oyuncu ile oynanan oyun 12. beysbolda vurucuyu birinci kaleye ulaştıran vuruş 13. krikette bir sayı kazandıran vuruş 14. tek kişilik oda. single barrel tek namlulu (tüfek) . single entry (tic.) basit defter tutma. usulü, ana deftere bir kere kaydetme 15. bir kerelik giriş. single file birbiri arkasına dizilen sıra 16. tek sıra. single tax (tic.) tek dereceli vergi. singletrack tek hatlı, tek yönlü 17. tek açıdan değerlendiren.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0542 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).