Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for say (10 entries) (5.4869 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -say-, *say*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Say \Say\, v. t. To try; to assay. [Obs.] --B. Jonson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Say \Say\, n. [OE. saie, F. saie, fr. L. saga, equiv. to sagum, sagus, a coarse woolen mantle; cf. Gr. sa`gos. See {Sagum}.] 1. A kind of silk or satin. [Obs.] [1913 Webster] Thou say, thou serge, nay, thou buckram lord! --Shak. [1913 Webster] 2. A delicate kind of serge, or woolen cloth. [Obs.] [1913 Webster] His garment neither was of silk nor say. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Say \Say\, v. t. [imp. & p. p. {Said} (s[e^]d), contracted from sayed; p. pr. & vb. n. {Saying}.] [OE. seggen, seyen, siggen, sayen, sayn, AS. secgan; akin to OS. seggian, D. zeggen, LG. seggen, OHG. sag[=e]n, G. sagen, Icel. segja, Sw. s[aum]ga, Dan. sige, Lith. sakyti; cf. OL. insece tell, relate, Gr. 'e`nnepe (for 'en-sepe), 'e`spete. Cf. {Saga}, {Saw} a saying.] 1. To utter or express in words; to tell; to speak; to declare; as, he said many wise things. [1913 Webster] Arise, and say how thou camest here. --Shak. [1913 Webster] 2. To repeat; to rehearse; to recite; to pronounce; as, to say a lesson. [1913 Webster] Of my instruction hast thou nothing bated In what thou hadst to say? --Shak. [1913 Webster] After which shall be said or sung the following hymn. --Bk. of Com. Prayer. [1913 Webster] 3. To announce as a decision or opinion; to state positively; to assert; hence, to form an opinion upon; to be sure about; to be determined in mind as to. [1913 Webster] But what it is, hard is to say. --Milton. [1913 Webster] 4. To mention or suggest as an estimate, hypothesis, or approximation; hence, to suppose; -- in the imperative, followed sometimes by the subjunctive; as, he had, say fifty thousand dollars; the fox had run, say ten miles. [1913 Webster] Say, for nonpayment that the debt should double, Is twenty hundred kisses such a trouble? --Shak. [1913 Webster] {It is said}, or {They say}, it is commonly reported; it is rumored; people assert or maintain. {That is to say}, that is; in other words; otherwise. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Say \Say\ (s[=a]), obs. imp. of {See}. Saw. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Say \Say\ (s[=a]), n. [Aphetic form of assay.] 1. Trial by sample; assay; sample; specimen; smack. [Obs.] [1913 Webster] If those principal works of God . . . be but certain tastes and says, as it were, of that final benefit. --Hooker. [1913 Webster] Thy tongue some say of breeding breathes. --Shak. [1913 Webster] 2. Tried quality; temper; proof. [Obs.] [1913 Webster] He found a sword of better say. --Spenser. [1913 Webster] 3. Essay; trial; attempt. [Obs.] [1913 Webster] {To give a say at}, to attempt. --B. Jonson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Say \Say\, v. i. To speak; to express an opinion; to make answer; to reply. [1913 Webster] You have said; but whether wisely or no, let the forest judge. --Shak. [1913 Webster] To this argument we shall soon have said; for what concerns it us to hear a husband divulge his household privacies? --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Say \Say\, n. [From {Say}, v. t.; cf. {Saw} a saying.] A speech; something said; an expression of opinion; a current story; a maxim or proverb. [Archaic or Colloq.] [1913 Webster] He no sooner said out his say, but up rises a cunning snap. --L'Estrange. [1913 Webster] That strange palmer's boding say, That fell so ominous and drear Full on the object of his fear. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: say n 1: the chance to speak; "let him have his say" v 1: express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name" [syn: {state}, {say}, {tell}] 2: report or maintain; "He alleged that he was the victim of a crime"; "He said it was too late to intervene in the war"; "The registrar says that I owe the school money" [syn: {allege}, {aver}, {say}] 3: express a supposition; "Let us say that he did not tell the truth"; "Let's say you had a lot of money--what would you do?" [syn: {suppose}, {say}] 4: have or contain a certain wording or form; "The passage reads as follows"; "What does the law say?" [syn: {read}, {say}] 5: give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed" [syn: {order}, {tell}, {enjoin}, {say}] 6: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can the child sound out this complicated word?" [syn: {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out}, {enunciate}, {say}] 7: communicate or express nonverbally; "What does this painting say?"; "Did his face say anything about how he felt?" 8: utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office" 9: state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business" 10: recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her `Hail Mary'" 11: indicate; "The clock says noon" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: say vt. 1. To type to a terminal. ?To list a directory verbosely, you have to say ls -l.? Tends to imply a {newline}-terminated command (a ?sentence?). 2. A computer may also be said to ?say? things to you, even if it doesn't have a speech synthesizer, by displaying them on a terminal in response to your commands. Hackers find it odd that this usage confuses {mundane}s. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: say 1. (said) (ünlem) demek, söylemek 2. tekrarlamak, ezbere söylemek 3. denilen şey, söz 4. söz sırası 5. hemen hemen, aşağı yukarı 6. mesela 7. (ünlem), (A.B.D.), (k. dili) Hey, bana (bak.) ! to say nothing of göz önüne almadan. say one' say söyleyeceğini söylemek. Say uncle Teslim ol. He had, say, a thousand dollars Diyelim ki bin doları vardı. I dare say belki, diyebilirim ki. I saying, (k. dili) Bana (bak.)!. not to say hem de. that is to say yani, demek ki. What do you have to say for yourself? Söyleyeceğinizi söyleyin Kendinizi savunun.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.4869 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).