Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for saga (7 entries) (5.3395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saga-, *saga*. Possible hiragana form: さが

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saga \Sa"ga\ (s[=a]"g[.a]), n.; pl. {Sagas} (-g[.a]z). [Icel., akin to E. saw a saying. See {Say}, and cf. {Saw}.] A Scandinavian legend, or heroic or mythic tradition, among the Norsemen and kindred people; a northern European popular historical or religious tale of olden time. [1913 Webster] And then the blue-eyed Norseman told A saga of the days of old. --Longfellow. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sagum \Sa"gum\, n.; pl. {Saga}. [L. sagum, sagus; cf. Gr. ?. Cf. {Say} a kind of serge.] (Rom. Antiq.) The military cloak of the Roman soldiers. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: saga n 1: a narrative telling the adventures of a hero or a family; originally (12th to 14th centuries) a story of the families that settled Iceland and their descendants but now any prose narrative that resembles such an account From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: saga n. [WPI] A cuspy but bogus raving story about N random broken people. Here is a classic example of the saga form, as told by Guy L. Steele: Jon L. White (login name JONL) and I (GLS) were office mates at MIT for many years. One April, we both flew from Boston to California for a week on research business, to consult face-to-face with some people at Stanford, particularly our mutual friend Richard P. Gabriel (RPG). RPG picked us up at the San Francisco airport and drove us back to Palo Alto (going {logical} south on route 101, parallel to {El Camino Bignum}). Palo Alto is adjacent to Stanford University and about 40 miles south of San Francisco. We ate at The Good Earth, a ?health food? restaurant, very popular, the sort whose milkshakes all contain honey and protein powder. JONL ordered such a shake ? the waitress claimed the flavor of the day was ?lalaberry?. I still have no idea what that might be, but it became a running joke. It was the color of raspberry, and JONL said it tasted rather bitter. I ate a better tostada there than I have ever had in a Mexican restaurant. After this we went to the local Uncle Gaylord's Old Fashioned Ice Cream Parlor. They make ice cream fresh daily, in a variety of intriguing flavors. It's a chain, and they have a slogan: ?If you don't live near an Uncle Gaylord's ? MOVE!? Also, Uncle Gaylord (a real person) wages a constant battle to force big-name ice cream makers to print their ingredients on the package (like air and plastic and other non-natural garbage). JONL and I had first discovered Uncle Gaylord's the previous August, when we had flown to a computer-science conference in Berkeley, California, the first time either of us had been on the West Coast. When not in the conference sessions, we had spent our time wandering the length of Telegraph Avenue, which (like Harvard Square in Cambridge) was lined with picturesque street vendors and interesting little shops. On that street we discovered Uncle Gaylord's Berkeley store. The ice cream there was very good. During that August visit JONL went absolutely bananas (so to speak) over one particular flavor, ginger honey. Therefore, after eating at The Good Earth ? indeed, after every lunch and dinner and before bed during our April visit ? a trip to Uncle Gaylord's (the one in Palo Alto) was mandatory. We had arrived on a Wednesday, and by Thursday evening we had been there at least four times. Each time, JONL would get ginger honey ice cream, and proclaim to all bystanders that ?Ginger was the spice that drove the Europeans mad! That's why they sought a route to the East! They used it to preserve their otherwise off-taste meat.? After the third or fourth repetition RPG and I were getting a little tired of this spiel, and began to paraphrase him: ?Wow! Ginger! The spice that makes rotten meat taste good!? ?Say! Why don't we find some dog that's been run over and sat in the sun for a week and put some ginger on it for dinner?!? ?Right! With a lalaberry shake!? And so on. This failed to faze JONL; he took it in good humor, as long as we kept returning to Uncle Gaylord's. He loves ginger honey ice cream. Now RPG and his then-wife KBT (Kathy Tracy) were putting us up (putting up with us?) in their home for our visit, so to thank them JONL and I took them out to a nice French restaurant of their choosing. I unadventurously chose the filet mignon, and KBT had je ne sais quoi du jour, but RPG and JONL had lapin (rabbit). (Waitress: ?Oui, we have fresh rabbit, fresh today.? RPG: ?Well, JONL, I guess we won't need any ginger!?) We finished the meal late, about 11PM, which is 2AM Boston time, so JONL and I were rather droopy. But it wasn't yet midnight. Off to Uncle Gaylord's! Now the French restaurant was in Redwood City, north of Palo Alto. In leaving Redwood City, we somehow got onto route 101 going north instead of south. JONL and I wouldn't have known the difference had RPG not mentioned it. We still knew very little of the local geography. I did figure out, however, that we were headed in the direction of Berkeley, and half-jokingly suggested that we continue north and go to Uncle Gaylord's in Berkeley. RPG said ?Fine!? and we drove on for a while and talked. I was drowsy, and JONL actually dropped off to sleep for 5 minutes. When he awoke, RPG said, ?Gee, JONL, you must have slept all the way over the bridge! ?, referring to the one spanning San Francisco Bay. Just then we came to a sign that said ?University Avenue?. I mumbled something about working our way over to Telegraph Avenue; RPG said ?Right!? and maneuvered some more. Eventually we pulled up in front of an Uncle Gaylord's. Now, I hadn't really been paying attention because I was so sleepy, and I didn't really understand what was happening until RPG let me in on it a few moments later, but I was just alert enough to notice that we had somehow come to the Palo Alto Uncle Gaylord's after all. JONL noticed the resemblance to the Palo Alto store, but hadn't caught on. (The place is lit with red and yellow lights at night, and looks much different from the way it does in daylight.) He said, ?This isn't the Uncle Gaylord's I went to in Berkeley! It looked like a barn! But this place looks just like the one back in Palo Alto!? RPG deadpanned, ?Well, this is the one I always come to when I'm in Berkeley. They've got two in San Francisco, too. Remember, they're a chain.? JONL accepted this bit of wisdom. And he was not totally ignorant ? he knew perfectly well that University Avenue was in Berkeley, not far from Telegraph Avenue. What he didn't know was that there is a completely different University Avenue in Palo Alto. JONL went up to the counter and asked for ginger honey. The guy at the counter asked whether JONL would like to taste it first, evidently their standard procedure with that flavor, as not too many people like it. JONL said, ?I'm sure I like it. Just give me a cone.? The guy behind the counter insisted that JONL try just a taste first. ?Some people think it tastes like soap.? JONL insisted, ?Look, I love ginger. I eat Chinese food. I eat raw ginger roots. I already went through this hassle with the guy back in Palo Alto. I know I like that flavor!? At the words ?back in Palo Alto? the guy behind the counter got a very strange look on his face, but said nothing. KBT caught his eye and winked. Through my stupor I still hadn't quite grasped what was going on, and thought RPG was rolling on the floor laughing and clutching his stomach just because JONL had launched into his spiel (?makes rotten meat a dish for princes?) for the forty-third time. At this point, RPG clued me in fully. RPG, KBT, and I retreated to a table, trying to stifle our chuckles. JONL remained at the counter, talking about ice cream with the guy b.t.c., comparing Uncle Gaylord's to other ice cream shops and generally having a good old time. At length the g.b.t.c.: said, ?How's the ginger honey?? JONL said, ?Fine! I wonder what exactly is in it?? Now Uncle Gaylord publishes all his recipes and even teaches classes on how to make his ice cream at home. So the g.b.t.c.: got out the recipe, and he and JONL pored over it for a while. But the g.b.t.c.: could contain his curiosity no longer, and asked again, ?You really like that stuff, huh?? JONL said, ?Yeah, I've been eating it constantly back in Palo Alto for the past two days. In fact, I think this batch is about as good as the cones I got back in Palo Alto!? G.b.t.c.: looked him straight in the eye and said, ?You're in Palo Alto!? JONL turned slowly around, and saw the three of us collapse in a fit of giggles. He clapped a hand to his forehead and exclaimed, ?I've been hacked!? [My spies on the West Coast inform me that there is a close relative of the raspberry found out there called an ?ollalieberry? ?ESR] [Ironic footnote: the {meme} about ginger vs. rotting meat is an urban legend. It's not borne out by an examination of medieval recipes or period purchase records for spices, and appears full-blown in the works of Samuel Pegge, a gourmand and notorious flake case who originated numerous food myths. The truth seems to be that ginger was used to cover not rot but the extreme salt taste of meat packed in brine, which was the best method available before refrigeration. ?ESR] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAGA Standards und Architekturen fuer eGovernment Anwendungen (IDA) From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: saga fairy tale legend From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Saga [zagaː] (n) , s.(f ) saga

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.3395 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).