Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for so (8 entries) (3.0809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -so-, *so*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: So \So\, adv. [OE. so, sa, swa, AS. sw[=a]; akin to OFries, s[=a], s?, D. zoo, OS. & OHG. s?, G. so, Icel. sv[=a], sv?, svo, so, Sw. s?, Dan. saa, Goth. swa so, sw? as; cf. L. suus one's own, Skr. sva one's own, one's self. [root]192. Cf. As, {Custom}, {Ethic}, {Idiom}, {Such}.] 1. In that manner or degree; as, indicated (in any way), or as implied, or as supposed to be known. [1913 Webster] Why is his chariot so long in coming? --Judges v. 28. [1913 Webster] 2. In like manner or degree; in the same way; thus; for like reason; whith equal reason; -- used correlatively, following as, to denote comparison or resemblance; sometimes, also, following inasmuch as. [1913 Webster] As a war should be undertaken upon a just motive, so a prince ought to consider the condition he is in. --Swift. [1913 Webster] 3. In such manner; to such degree; -- used correlatively with as or that following; as, he was so fortunate as to escape. [1913 Webster] I viewed in may mind, so far as I was able, the beginning and progress of a rising world. --T. Burnet. [1913 Webster] He is very much in Sir Roger's esteem, so that he lives in the family rather as a relation than dependent. --Addison. [1913 Webster] 4. Very; in a high degree; that is, in such a degree as can not well be expressed; as, he is so good; he planned so wisely. [1913 Webster] 5. In the same manner; as has been stated or suggested; in this or that condition or state; under these circumstances; in this way; -- with reflex reference to something just asserted or implied; used also with the verb to be, as a predicate. [1913 Webster] Use him [your tutor] with great respect yourself, and cause all your family to do so too. --Locke. [1913 Webster] It concerns every man, with the greatest seriousness, to inquire into those matters, whether they be so or not. --Tillotson. [1913 Webster] He is Sir Robert's son, and so art thou. --Shak. [1913 Webster] 6. The case being such; therefore; on this account; for this reason; on these terms; -- used both as an adverb and a conjuction. [1913 Webster] God makes him in his own image an intellectual creature, and so capable of dominion. --Locke. [1913 Webster] Here, then, exchange we mutually forgiveness; So may the guilt of all my broken vows, My perjuries to thee, be all forgotten. --Rowe. [1913 Webster] 7. It is well; let it be as it is, or let it come to pass; -- used to express assent. [1913 Webster] And when 't is writ, for my sake read it over, And if it please you, so; if not, why, so. --Shak. [1913 Webster] There is Percy; if your father will do me any honor, so; if not, let him kill the next Percy himself. --Shak. [1913 Webster] 8. Well; the fact being as stated; -- used as an expletive; as, so the work is done, is it? [1913 Webster] 9. Is it thus? do you mean what you say? -- with an upward tone; as, do you say he refuses? So? [Colloq.] [1913 Webster] 10. About the number, time, or quantity specified; thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so in the country; I have read only a page or so. [1913 Webster] A week or so will probably reconcile us. --Gay. [1913 Webster] Note: See the Note under {Ill}, adv. [1913 Webster] {So} . . . {as}. So is now commonly used as a demonstrative correlative of as when it is the puprpose to emphasize the equality or comparison suggested, esp. in negative assertions, and questions implying a negative answer. By Shakespeare and others so . . . as was much used where as . . . as is now common. See the Note under {As}, 1. [1913 Webster] So do, as thou hast said. --Gen. xviii. 5. [1913 Webster] As a flower of the field, so he flourisheth. --Ps. ciii. 15. [1913 Webster] Had woman been so strong as men. --Shak. [1913 Webster] No country suffered so much as England. --Macaulay. [1913 Webster] {So far}, to that point or extent; in that particular. "The song was moral, and so far was right." --Cowper. {So far forth}, as far; to such a degree. --Shak. --Bacon. {So forth}, further in the same or similar manner; more of the same or a similar kind. See {And so forth}, under {And}. {So, so}, well, well. "So, so, it works; now, mistress, sit you fast." --Dryden. Also, moderately or tolerably well; passably; as, he succeeded but so so. "His leg is but so so." --Shak. {So that}, to the end that; in order that; with the effect or result that. {So then}, thus then it is; therefore; the consequence is. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: So \So\, conj. Provided that; on condition that; in case that; if. [1913 Webster] Though all the winds of doctrine were let loose play upon the earth, so truth be in the field, we do injuriously, by licensing and prohibiting, to misdoubt her strength. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: So \So\, interj. Be as you are; stand still; stop; that will do; right as you are; -- a word used esp. to cows; also used by sailors. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Thionyl \Thi"on*yl\, n. [Thionic + -yl.] (Chem.) The hypothetical radical {SO}, regarded as an essential constituent of certain sulphurous compounds; as, thionyl chloride. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: so adv 1: to a very great extent or degree; "the idea is so obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my head aches so!" 2: in a manner that facilitates; "he observed the snakes so he could describe their behavior"; "he stooped down so he could pick up his hat" 3: in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets" 4: to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so far with this student"; "can do only so much in a day" 5: in the same way; also; "I was offended and so was he"; "worked hard and so did she" 6: in the way indicated; "hold the brush so"; "set up the pieces thus"; (`thusly' is a nonstandard variant) [syn: {thus}, {thusly}, {so}] 7: (usually followed by `that') to an extent or degree as expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty that it smells" 8: subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed" [syn: {then}, {so}, {and so}, {and then}] 9: (used to introduce a logical conclusion) from that fact or reason or as a result; "therefore X must be true"; "the eggs were fresh and hence satisfactory"; "we were young and thence optimistic"; "it is late and thus we must go"; "the witness is biased and so cannot be trusted" [syn: {therefore}, {hence}, {thence}, {thus}, {so}] 10: in truth (often tends to intensify); "they said the car would break down and indeed it did"; "it is very cold indeed"; "was indeed grateful"; "indeed, the rain may still come"; "he did so do it!" [syn: {indeed}, {so}] n 1: the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization [syn: {sol}, {soh}, {so}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: SO /S?O/, n. 1. (also S.O.) Abbrev. for Significant Other, almost invariably written abbreviated and pronounced /S?O/ by hackers. Used to refer to one's primary relationship, esp. a live-in to whom one is not married. See {MOTAS}, {MOTOS}, {MOTSS}. 2. [techspeak] The Shift Out control character in ASCII (Control-N, 0001110). From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: so [zoː] as; so; that way; thus From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: so sow

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0809 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).