Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sap (18 entries) (6.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sap-, *sap*.

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sap \Sap\, n. [AS. saep; akin to OHG. saf, G. saft, Icel. safi; of uncertain origin; possibly akin to L. sapere to taste, to be wise, sapa must or new wine boiled thick. Cf. {Sapid}, {Sapient}.] 1. The juice of plants of any kind, especially the ascending and descending juices or circulating fluid essential to nutrition. [1913 Webster] Note: The ascending is the crude sap, the assimilation of which takes place in the leaves, when it becomes the elaborated sap suited to the growth of the plant. [1913 Webster] 2. The sapwood, or alburnum, of a tree. [1913 Webster] 3. A simpleton; a saphead; a milksop. [Slang] [1913 Webster] {Sap ball} (Bot.), any large fungus of the genus Polyporus. See {Polyporus}. {Sap green}, a dull light green pigment prepared from the juice of the ripe berries of the {Rhamnus catharticus}, or buckthorn. It is used especially by water-color artists. {Sap rot}, the dry rot. See under {Dry}. {Sap sucker} (Zool.), any one of several species of small American woodpeckers of the genus {Sphyrapicus}, especially the yellow-bellied woodpecker ({Sphyrapicus varius}) of the Eastern United States. They are so named because they puncture the bark of trees and feed upon the sap. The name is loosely applied to other woodpeckers. {Sap tube} (Bot.), a vessel that conveys sap. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sap \Sap\, v. i. To proceed by mining, or by secretly undermining; to execute saps. --W. P. Craighill. [1913 Webster] Both assaults are carried on by sapping. --Tatler. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sap \Sap\, n. (Mil.) A narrow ditch or trench made from the foremost parallel toward the glacis or covert way of a besieged place by digging under cover of gabions, etc. [1913 Webster] {Sap fagot} (Mil.), a fascine about three feet long, used in sapping, to close the crevices between the gabions before the parapet is made. {Sap roller} (Mil.), a large gabion, six or seven feet long, filled with fascines, which the sapper sometimes rolls along before him for protection from the fire of an enemy. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sap \Sap\, v. t. [imp. & p. p. {Sapped}; p. pr. & vb. n. {Sapping}.] [F. saper (cf. Sp. zapar, It. zapare), fr. sape a sort of scythe, LL. sappa a sort of mattock.] 1. To subvert by digging or wearing away; to mine; to undermine; to destroy the foundation of. [1913 Webster] Nor safe their dwellings were, for sapped by floods, Their houses fell upon their household gods. --Dryden. [1913 Webster] 2. (Mil.) To pierce with saps. [1913 Webster] 3. To make unstable or infirm; to unsettle; to weaken. [1913 Webster] Ring out the grief that saps the mind. --Tennyson. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sap n 1: a watery solution of sugars, salts, and minerals that circulates through the vascular system of a plant 2: a person who lacks good judgment [syn: {fool}, {sap}, {saphead}, {muggins}, {tomfool}] 3: a piece of metal covered by leather with a flexible handle; used for hitting people [syn: {blackjack}, {cosh}, {sap}] v 1: deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our strength" [syn: {run down}, {exhaust}, {play out}, {sap}, {tire}] 2: excavate the earth beneath From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAP Service Access Point (OSI) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAP Service Advertising Protocol (Novell, Netware, IPX) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAP Session Announcement Protocol (Internet, RFC 2974) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAP Symbolic Assembler Program (IBM, IBM 704) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAP SystemAnalyse und Programmentwicklung (manufacturer, predecessor) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAP Systems, Applications and Products [in data processing] [ag] (manufacturer) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: sap [sɑp] juice; sap From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: handle 1. sap, kulp, kabza, tutamaç, tutamak 2. tokmak 3. alet, bahane, vasıta 4. (k, dili.) bir kimseye verilen acayip isim. fly off the handle (k.dili) kızmak, köpürmek, tepesi atmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: helve 1. sap, tutamak, balta sapı 2. sap takmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lug 1. (İskoç) kulak veya kulak memesi 2. kulp, sap 3. araba okunun içinden geçtiği meşin halka. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stalk 1. sap, bitki sapı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stem 1. sap 2. ağaç gövdesi, gövde 3. sap gibi şey, kol 4. muz hevengi 5. kadeh ayağı 6. kol saati kurgusu, aks, direk 7. silsile 8. harfin yukarı uzantısı 9. (dilb.) gövde 10. (müz.) nota kuyruğu 11. saplarını koparmak 12. sap takmak 13. çıkmak, (den.) gelmek. stemwinder aksla kurulan saat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stock 1. stok, depo malları 2. mevcut mal 3. satılacak mal 4. bir çiftlikte bulunan hayvanlar 5. sermaye hisseleri, hisse senedi 6. ağaç gövdesi 7. ırk, silsile, soy, nesep, nesil 8. dil ailesi 9. menşe 10. asıl 11. çorba için hazırlanan et suyu 12. hammadde 13. tüfek veya tabanca kundağı 14. top arabasının ana dingili 15. sap, kabza, el 16. (mak.) yiv kesen aletin kolu 17. üzerine aşı yapılan dal 18. aşı budağının alındığı dal 19. (iskambil) oyunculara dağıtılmayan kâğıtlar 20. tiyatro trupu ve repertuvarı. stocks (eski) tomruk (ceza) 21. gemi inşaat kızağı. stock boy satılacak malları dükkânda tanzim eden kimse. stock car yarış için gerekli değişiklikler yapılmış araba. stock company hisse senetleri çıkaran şirket 22. tiyatro trupu. stock dove yabani güvercin, (zool.) Columba oenas, stock exchange. borsa stock farm hayvan çiftliği. stock in trade dükkandaki mal, sermaye, kuvvetli taraf. stock market borsa 23. hisse senetleri fiyatlarının inip çıkması. stock taking malın mevcudunu sayma, mevcudu kontrol. in stock mevcut (mal) on the stocks (gemi) yapılmakta, inşa halinde. out of stock elde kalmamış, mevcudu tükenmiş. take stock malın mevcudunu saymak, önceden hesaplamak veya imtihan etmek .take stock in (k. dili) ilgilenmek, alâkadar olmak 24. önem vermek 25. inanmak.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0325 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).