Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for robin (47 entries) (0.5536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robin-, *robin*. Possible hiragana form: ろびん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robin[N] นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง, Syn. robin redbreast
Robin Hood[N] โรบินฮู้ด (วีรบุรุษในนิทานยุคศตวรรษที่12)

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า robin **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
robinHow long have you known Jim Robinson?
robinThe hand of the magician was quicker than our eyes; before we could say Jack Robinson, the cards he was holding between his fingers disappeared.
robinMr Robinson didn't write the novel.
robinDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
robinRobin looks very cute when he's sleeping.
robinThe speeding vehicle skidded and crashed head-on into the rear end of a truck before the driver could say Jack Robinson.
robinWe are familiar with the legend of Robin Hood.
robinIn my understanding, Robinson treats this element as secondary.
robinIn the spring, when the days grew longer and the sun warmer, she waited for the first robin to return from the south.
robinAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robin(รอบ'บิน) n. นกเล็กจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
robin(n) นกชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) ; sipgot ; cock   FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำ[n.] (kǿk nām) EN: tap ; faucet (Am.)   FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำร้อน[n. exp.] (kǿk nām røn) EN: hot water tap ; hot water faucet (Am.)   FR: robinet d'eau chaude [m]
ก๊อกน้ำเย็น[n. exp.] (kǿk nām yen) EN: cold water tap ; cold water faucet (Am.)   FR: robinet d'eau froide [m]
น้ำก๊อก[n. exp.] (nām kǿk) EN: running water   FR: eau du robinet [f] ; eau courante [f]
น้ำประปา[n. exp.] (nām prapā ) EN: tap water ; running water   FR: eau courante [f] ; eau de distribution [f] ; eau du robinet [f]
นกกางเขนบ้าน[n. exp.] (nok kāngkhēn bān) EN: Oriental Magpie Robin ; Magpie Robin   FR: Shama dayal [m] ; Merle dhyal = Merle dyal [m] ; Dyal des Indes [m] ; Merle shama [m]
นกเขนน้ำเงิน[n. exp.] (nok khēn nāmngoēn) EN: Blue-fronted Robin   FR: Notodèle à front bleu ; Traquet à front bleu [m]
นกเขนน้อย[n.] (nok khēn nøi) EN: robin   FR: rossignol [m]
นกเขนน้อยหางแดง[n. exp.] (nok khēn nøi hāng daēng) EN: Rufous-tailed Robin   FR: Rossignol siffleur [m] ; Rossignol à queue rousse [m] ; Rougegorge siffleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBIN R AA1 B AH0 N
ROBINS R AA1 B AH0 N Z
ROBINA R AH0 B IY1 N AH0
ROBINS' R AA1 B AH0 N Z
ROBINIA R OW0 B IY1 N IY0 AH0
ROBIN'S R AA1 B AH0 N Z
ROBINSON R AA1 B AH0 N S AH0 N
ROBINS'S R AA1 B AH0 N Z AH0 Z
ROBINETT R AA1 B AH0 N EH0 T
ROBINHOOD R AA1 B AH0 N HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Robin (n) (r o1 b i n)
robin (n) (r o1 b i n)
robing (v) (r ou1 b i ng)
robins (n) (r o1 b i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗宾汉[Luo2 bin1 han4, 羅賓漢] Robin Hood (English 12th century folk hero) [Add to Longdo]
罗宾逊[Luo2 bin1 xun4, 羅賓遜] Robinson (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロビン[, robin] (n) robin [Add to Longdo]
ロビング[, robingu] (n) lobbing; (P) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Robinie {f}; Falsche Akazie {f} [bot.]robinia; locust tree; False acacia [Add to Longdo]
beraubendrobing [Add to Longdo]
Rostbrustbraunelle {f} [ornith.]Robin Accentor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Robin \Rob"in\, n. [Properly a pet name for Robert, originally meaning, famebright; F., fron OHG. Roudperht; ruod (in comp.; akin to AS. hr?? glory, fame, Goth. hr?peigs victorius) + beraht bright. See {Bright}, {Hob} a clown.] (Zool.) (a) A small European singing bird ({Erythacus rubecula}), having a reddish breast; -- called also {robin redbreast}, {robinet}, and {ruddock}. (b) An American singing bird ({Merula migratoria}), having the breast chestnut, or dull red. The upper parts are olive-gray, the head and tail blackish. Called also {robin redbreast}, and {migratory thrush}. (c) Any one of several species of Australian warblers of the genera {Petroica}, {Melanadrays}, and allied genera; as, the scarlet-breasted robin ({Petroica mullticolor}). (d) Any one of several Asiatic birds; as, the Indian robins. See {Indian robin}, below. [1913 Webster] {Beach robin} (Zool.), the robin snipe, or knot. See {Knot}. {Blue-throated robin}. (Zool.) See {Bluethroat}. {Canada robin} (Zool.), the cedar bird. {Golden robin} (Zool.), the Baltimore oriole. {Ground robin} (Zool.), the chewink. {Indian robin} (Zool.), any one of several species of Asiatic saxoline birds of the genera {Thamnobia} and {Pratincola}. They are mostly black, usually with some white on the wings. {Magrie robin} (Zool.), an Asiatic singing bird ({Corsycus saularis}), having the back, head, neck, and breast black glossed with blue, the wings black, and the belly white. {Ragged robin}. (Bot.) See under {Ragged}. {Robin accentor} (Zool.), a small Asiatic singing bird ({Accentor rubeculoides}), somewhat resembling the European robin. {Robin redbreast}. (Zool.) (a) The European robin. (b) The American robin. (c) The American bluebird. {Robin snipe}. (Zool.) (a) The red-breasted snipe, or dowitcher. (b) The red-breasted sandpiper, or knot. {Robin's plantain}. (Bot.) See under {Plantain}. {Sea robin}. (Zool.) (a) Any one of several species of American gurnards of the genus {Prionotus}. They are excellent food fishes. Called also {wingfish}. The name is also applied to a European gurnard. (b) The red-breasted merganser, or sheldrake. [Local, U.S.] {Water robin} (Zool.), a redstart ({Ruticulla fuliginosa}), native of India. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: robin n 1: small Old World songbird with a reddish breast [syn: {robin}, {redbreast}, {robin redbreast}, {Old World robin}, {Erithacus rubecola}] 2: large American thrush having a rust-red breast and abdomen [syn: {robin}, {American robin}, {Turdus migratorius}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5536 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).