Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for right (6 entries) (3.3564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -right-, *right*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Right \Right\ (r[imac]t), a. [OE. right, riht, AS. riht; akin to D. regt, OS. & OHG. reht, G. recht, Dan. ret, Sw. r[aum]tt, Icel. rettr, Goth. ra['i]hts, L. rectus, p. p. of regere to guide, rule; cf. Skr. [.r]ju straight, right. [root]115. Cf. {Adroit},{Alert}, {Correct}, {Dress}, {Regular}, {Rector}, {Recto}, {Rectum}, {Regent}, {Region}, {Realm}, {Rich}, {Royal}, {Rule}.] 1. Straight; direct; not crooked; as, a right line. "Right as any line." --Chaucer [1913 Webster] 2. Upright; erect from a base; having an upright axis; not oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone. [1913 Webster] 3. Conformed to the constitution of man and the will of God, or to justice and equity; not deviating from the true and just; according with truth and duty; just; true. [1913 Webster] That which is conformable to the Supreme Rule is absolutely right, and is called right simply without relation to a special end. --Whately. [1913 Webster] 2. Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right man in the right place; the right way from London to Oxford. [1913 Webster] 5. Characterized by reality or genuineness; real; actual; not spurious. "His right wife." --Chaucer. [1913 Webster] In this battle, . . . the Britons never more plainly manifested themselves to be right barbarians. --Milton. [1913 Webster] 6. According with truth; passing a true judgment; conforming to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous; correct; as, this is the right faith. [1913 Webster] You are right, Justice, and you weigh this well. --Shak. [1913 Webster] If there be no prospect beyond the grave, the inference is . . . right, "Let us eat and drink, for to-morrow we die." --Locke. [1913 Webster] 7. Most favorable or convenient; fortunate. [1913 Webster] The lady has been disappointed on the right side. --Spectator. [1913 Webster] 8. Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action is usually stronger than on the other side; -- opposed to left when used in reference to a part of the body; as, the right side, hand, arm. Also applied to the corresponding side of the lower animals. [1913 Webster] Became the sovereign's favorite, his right hand. --Longfellow. [1913 Webster] Note: In designating the banks of a river, right and left are used always with reference to the position of one who is facing in the direction of the current's flow. [1913 Webster] 9. Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well regulated; correctly done. [1913 Webster] 10. Designed to be placed or worn outward; as, the right side of a piece of cloth. [1913 Webster] {At right angles}, so as to form a right angle or right angles, as when one line crosses another perpendicularly. {Right and left}, in both or all directions. [Colloq.] {Right and left coupling} (Pipe fitting), a coupling the opposite ends of which are tapped for a right-handed screw and a left-handed screw, respectivelly. {Right angle}. (a) The angle formed by one line meeting another perpendicularly, as the angles ABD, DBC. (b) (Spherics) A spherical angle included between the axes of two great circles whose planes are perpendicular to each other. {Right ascension}. See under {Ascension}. {Right Center} (Politics), those members belonging to the Center in a legislative assembly who have sympathies with the Right on political questions. See {Center}, n., 5. {Right cone}, {Right cylinder}, {Right prism}, {Right pyramid} (Geom.), a cone, cylinder, prism, or pyramid, the axis of which is perpendicular to the base. {Right line}. See under {Line}. {Right sailing} (Naut.), sailing on one of the four cardinal points, so as to alter a ship's latitude or its longitude, but not both. --Ham. Nav. Encyc. {Right sphere} (Astron. & Geol.), a sphere in such a position that the equator cuts the horizon at right angles; in spherical projections, that position of the sphere in which the primitive plane coincides with the plane of the equator. [1913 Webster] Note: Right is used elliptically for it is right, what you say is right, true. [1913 Webster] "Right," cries his lordship. --Pope. [1913 Webster] Syn: Straight; direct; perpendicular; upright; lawful; rightful; true; correct; just; equitable; proper; suitable; becoming. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Right \Right\, n. [AS. right. See {Right}, a.] 1. That which is right or correct. Specifically: (a) The straight course; adherence to duty; obedience to lawful authority, divine or human; freedom from guilt, -- the opposite of moral wrong. (b) A true statement; freedom from error of falsehood; adherence to truth or fact. [1913 Webster] Seldom your opinions err; Your eyes are always in the right. --Prior. [1913 Webster] (c) A just judgment or action; that which is true or proper; justice; uprightness; integrity. [1913 Webster] Long love to her has borne the faithful knight, And well deserved, had fortune done him right. --Dryden. [1913 Webster] 2. That to which one has a just claim. Specifically: (a) That which one has a natural claim to exact. [1913 Webster] There are no rights whatever, without corresponding duties. --Coleridge. [1913 Webster] (b) That which one has a legal or social claim to do or to exact; legal power; authority; as, a sheriff has a right to arrest a criminal. (c) That which justly belongs to one; that which one has a claim to possess or own; the interest or share which anyone has in a piece of property; title; claim; interest; ownership. [1913 Webster] Born free, he sought his right. --Dryden. [1913 Webster] Hast thou not right to all created things? --Milton. [1913 Webster] Men have no right to what is not reasonable. --Burke. [1913 Webster] (d) Privilege or immunity granted by authority. [1913 Webster] 3. The right side; the side opposite to the left. [1913 Webster] Led her to the Souldan's right. --Spenser. [1913 Webster] 4. In some legislative bodies of Europe (as in France), those members collectively who are conservatives or monarchists. See {Center}, 5. [1913 Webster] 5. The outward or most finished surface, as of a piece of cloth, a carpet, etc. [1913 Webster] {At all right}, at all points; in all respects. [Obs.] --Chaucer. {Bill of rights}, a list of rights; a paper containing a declaration of rights, or the declaration itself. See under {Bill}. {By right}, {By rights}, or {By good rights}, rightly; properly; correctly. [1913 Webster] He should himself use it by right. --Chaucer. [1913 Webster] I should have been a woman by right. --Shak. [1913 Webster] {Divine right}, or {Divine right of kings}, a name given to the patriarchal theory of government, especially to the doctrine that no misconduct and no dispossession can forfeit the right of a monarch or his heirs to the throne, and to the obedience of the people. {To rights}. (a) In a direct line; straight. [R.] --Woodward. (b) At once; directly. [Obs. or Colloq.] --Swift. {To set to rights}, {To put to rights}, to put in good order; to adjust; to regulate, as what is out of order. {Writ of right} (Law), a writ which lay to recover lands in fee simple, unjustly withheld from the true owner. --Blackstone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Right \Right\, adv. 1. In a right manner. [1913 Webster] 2. In a right or straight line; directly; hence; straightway; immediately; next; as, he stood right before me; it went right to the mark; he came right out; he followed right after the guide. [1913 Webster] Unto Dian's temple goeth she right. --Chaucer. [1913 Webster] Let thine eyes look right on. --Prov. iv. 25. [1913 Webster] Right across its track there lay, Down in the water, a long reef of gold. --Tennyson. [1913 Webster] 3. Exactly; just. [Obs. or Colloq.] [1913 Webster] Came he right now to sing a raven's note? --Shak. [1913 Webster] 4. According to the law or will of God; conforming to the standard of truth and justice; righteously; as, to live right; to judge right. [1913 Webster] 5. According to any rule of art; correctly. [1913 Webster] You with strict discipline instructed right. --Roscommon. [1913 Webster] 6. According to fact or truth; actually; truly; really; correctly; exactly; as, to tell a story right. "Right at mine own cost." --Chaucer. [1913 Webster] Right as it were a steed of Lumbardye. --Chaucer. [1913 Webster] His wounds so smarted that he slept right naught. --Fairfax. [1913 Webster] 7. In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely; highly; as, right humble; right noble; right valiant. "He was not right fat". --Chaucer. [1913 Webster] For which I should be right sorry. --Tyndale. [1913 Webster] [I] return those duties back as are right fit. --Shak. [1913 Webster] Note: In this sense now chiefly prefixed to titles; as, right honorable; right reverend. [1913 Webster] {Right honorable}, a title given in England to peers and peeresses, to the eldest sons and all daughters of such peers as have rank above viscounts, and to all privy councilors; also, to certain civic officers, as the lord mayor of London, of York, and of Dublin. [1913 Webster] Note: Right is used in composition with other adverbs, as upright, downright, forthright, etc. [1913 Webster] {Right along}, without cessation; continuously; as, to work right along for several hours. [Colloq. U.S.] {Right away}, or {Right off}, at once; straightway; without delay. [Colloq. U.S.] "We will . . . shut ourselves up in the office and do the work right off." --D. Webster. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Right \Right\, v. t. [imp. & p. p. {Righted}; p. pr. & vb. n. {Righting}.] [AS. rihtan. See {Right}, a.] 1. To bring or restore to the proper or natural position; to set upright; to make right or straight (that which has been wrong or crooked); to correct. [1913 Webster] 2. To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights to; to assert or regain the rights of; as, to right the oppressed; to right one's self; also, to vindicate. [1913 Webster] So just is God, to right the innocent. --Shak. [1913 Webster] All experience hath shown that mankind are more disposed to suffer while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. --Jefferson. [1913 Webster] {To right a vessel} (Naut.), to restore her to an upright position after careening. {To right the helm} (Naut.), to place it in line with the keel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Right \Right\, v. i. 1. To recover the proper or natural condition or position; to become upright. [1913 Webster] 2. (Naut.) Hence, to regain an upright position, as a ship or boat, after careening. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: right adv 1: precisely, exactly; "stand right here!" 2: immediately; "she called right after dinner" 3: exactly; "he fell flop on his face" [syn: {right}, {flop}] 4: toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right" [ant: {left}] 5: in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?" [syn: {properly}, {decently}, {decent}, {in good order}, {right}, {the right way}] [ant: {improperly}] 6: an interjection expressing agreement [syn: {right}, {right on}] 7: completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap" 8: (Southern regional intensive) very; to a great degree; "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right nice place"; "they rejoiced mightily" [syn: {mighty}, {mightily}, {powerful}, {right}] 9: in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him" [syn: {justly}, {right}] 10: in an accurate manner; "the flower had been correctly depicted by his son"; "he guessed right" [syn: {correctly}, {right}, {aright}] [ant: {incorrectly}, {wrong}, {wrongly}] adj 1: being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream" [ant: {left}] 2: free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision" [syn: {correct}, {right}] [ant: {incorrect}, {wrong}] 3: socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior" [syn: {correct}, {right}] 4: in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess" [ant: {wrong}] 5: correct in opinion or judgment; "time proved him right" [syn: {right}, {correct}] [ant: {wrong}] 6: appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position" [syn: {proper}, {right}] 7: of or belonging to the political or intellectual right [ant: {center}, {left}] 8: in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right" 9: intended for the right hand; "a right-hand glove" [syn: {right(a)}, {right-hand(a)}] 10: in accord with accepted standards of usage or procedure; "what's the right word for this?"; "the right way to open oysters" [syn: {correct}, {right}] 11: having the axis perpendicular to the base; "a right angle" 12: (of the side of cloth or clothing) facing or intended to face outward; "the right side of the cloth showed the pattern"; "be sure your shirt is right side out" 13: most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes" [syn: {good}, {right}, {ripe}] 14: precisely accurate; "a veracious account" [syn: {veracious}, {right}] n 1: an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away" 2: location near or direction toward the right side; i.e. the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right" [ant: {left}] 3: the piece of ground in the outfield on the catcher's right [syn: {right field}, {rightfield}, {right}] 4: those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged [syn: {right}, {right wing}] 5: the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body" [syn: {right}, {right hand}] 6: a turn toward the side of the body that is on the south when the person is facing east; "take a right at the corner" 7: anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim" [syn: {right}, {rightfulness}] [ant: {wrong}, {wrongfulness}] 8: (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights" v 1: make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust" [syn: {right}, {compensate}, {redress}, {correct}] [ant: {wrong}] 2: put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized" 3: regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again" 4: make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the calculation" [syn: {correct}, {rectify}, {right}] [ant: {falsify}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.3564 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).