Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ride (8 entries) (6.0627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ride-, *ride*. Possible hiragana form: りで

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ride \Ride\, v. t. 1. To sit on, so as to be carried; as, to ride a horse; to ride a bicycle. [1913 Webster] [They] rend up both rocks and hills, and ride the air In whirlwind. --Milton. [1913 Webster] 2. To manage insolently at will; to domineer over. [1913 Webster] The nobility could no longer endure to be ridden by bakers, cobblers, and brewers. --Swift. [1913 Webster] 3. To convey, as by riding; to make or do by riding. [1913 Webster] Tue only men that safe can ride Mine errands on the Scottish side. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 4. (Surg.) To overlap (each other); -- said of bones or fractured fragments. [1913 Webster] {To ride a hobby}, to have some favorite occupation or subject of talk. {To ride and tie}, to take turn with another in labor and rest; -- from the expedient adopted by two persons with one horse, one of whom rides the animal a certain distance, and then ties him for the use of the other, who is coming up on foot. --Fielding. {To ride down}. (a) To ride over; to trample down in riding; to overthrow by riding against; as, to ride down an enemy. (b) (Naut.) To bear down, as on a halyard when hoisting a sail. {To ride out} (Naut.), to keep safe afloat during (a storm) while riding at anchor or when hove to on the open sea; as, to ride out the gale. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d], archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n. {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G. reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan. ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word. Cf. {Road}.] 1. To be carried on the back of an animal, as a horse. [1913 Webster] To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer. [1913 Webster] Let your master ride on before, and do you gallop after him. --Swift. [1913 Webster] 2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a car, and the like. See Synonym, below. [1913 Webster] The richest inhabitants exhibited their wealth, not by riding in gilden carriages, but by walking the streets with trains of servants. --Macaulay. [1913 Webster] 3. To be borne or in a fluid; to float; to lie. [1913 Webster] Men once walked where ships at anchor ride. --Dryden. [1913 Webster] 4. To be supported in motion; to rest. [1913 Webster] Strong as the exletree On which heaven rides. --Shak. [1913 Webster] On whose foolish honesty My practices ride easy! --Shak. [1913 Webster] 5. To manage a horse, as an equestrian. [1913 Webster] He rode, he fenced, he moved with graceful ease. --Dryden. [1913 Webster] 6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle; as, a horse rides easy or hard, slow or fast. [1913 Webster] {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent pitching or straining at the cables. {To ride hard} (Naut.), to pitch violently. {To ride out}. (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer. (b) To ride in the open air. [Colloq.] {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds in hunting. [1913 Webster] Syn: Drive. Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used throughout the English Bible) to be carried on horseback or in a vehicle of any kind. At present in England, drive is the word applied in most cases to progress in a carriage; as, a drive around the park, etc.; while ride is appropriated to progress on a horse. Johnson seems to sanction this distinction by giving "to travel on horseback" as the leading sense of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a secondary sense. This latter use of the word still occurs to some extent; as, the queen rides to Parliament in her coach of state; to ride in an omnibus. [1913 Webster] "Will you ride over or drive?" said Lord Willowby to his quest, after breakfast that morning. --W. Black. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ride \Ride\, n. 1. The act of riding; an excursion on horseback or in a vehicle. [1913 Webster] 2. A saddle horse. [Prov. Eng.] --Wright. [1913 Webster] 3. A road or avenue cut in a wood, or through grounds, to be used as a place for riding; a riding. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bodkin \Bod"kin\ (b[o^]d"k[i^]n), n. [OE. boydekyn dagger; of uncertain origin; cf. W. bidog hanger, short sword, Ir. bideog, Gael. biodag.] 1. A dagger. [Obs.] [1913 Webster] When he himself might his quietus make With a bare bodkin. --Shak. [1913 Webster] 2. (Needlework) An implement of steel, bone, ivory, etc., with a sharp point, for making holes by piercing; a stiletto; an eyeleteer. [1913 Webster] 3. (Print.) A sharp tool, like an awl, used for picking out letters from a column or page in making corrections. [1913 Webster] 4. A kind of needle with a large eye and a blunt point, for drawing tape, ribbon, etc., through a loop or a hem; a tape needle. [1913 Webster] Wedged whole ages in a bodkin's eye. --Pope. [1913 Webster] 5. A kind of pin used by women to fasten the hair. [1913 Webster] {To sit}, {ride}, or {travel bodkin}, to sit closely wedged between two persons. [Colloq.] --Thackeray. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ride n 1: a journey in a vehicle (usually an automobile); "he took the family for a drive in his new car" [syn: {drive}, {ride}] 2: a mechanical device that you ride for amusement or excitement v 1: sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young mare" [syn: {ride}, {sit}] 2: be carried or travel on or in a vehicle; "I ride to work in a bus"; "He rides the subway downtown every day" [ant: {walk}] 3: continue undisturbed and without interference; "Let it ride" 4: move like a floating object; "The moon rode high in the night sky" 5: harass with persistent criticism or carping; "The children teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod}, {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally}, {ride}] 6: be sustained or supported or borne; "His glasses rode high on his nose"; "The child rode on his mother's hips"; "She rode a wave of popularity"; "The brothers rode to an easy victory on their father's political name" 7: have certain properties when driven; "This car rides smoothly"; "My new truck drives well" [syn: {drive}, {ride}] 8: be contingent on; "The outcomes rides on the results of the election"; "Your grade will depends on your homework" [syn: {depend on}, {devolve on}, {depend upon}, {ride}, {turn on}, {hinge on}, {hinge upon}] 9: lie moored or anchored; "Ship rides at anchor" 10: sit on and control a vehicle; "He rides his bicycle to work every day"; "She loves to ride her new motorcycle through town" 11: climb up on the body; "Shorts that ride up"; "This skirt keeps riding up my legs" 12: ride over, along, or through; "Ride the freeways of California" 13: keep partially engaged by slightly depressing a pedal with the foot; "Don't ride the clutch!" 14: copulate with; "The bull was riding the cow" [syn: {ride}, {mount}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: RIDE Research Issues in Data Engineering (IEEE-CS) From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: ride ride From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: ride [rid] furrow; wrinkle

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0627 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).