Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rich (3 entries) (6.3667 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rich-, *rich*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rich \Rich\, v. t. To enrich. [Obs.] --Gower. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rich \Rich\, (r[i^]ch), a. [Compar. {Richer}; superl. {Richest}.] [OE. riche, AS. r[imac]ce rich, powerful; akin to OS. r[imac]ki, D. rijk, G. reich, OHG. r[imac]hhi, Icel. r[imac]kr, Sw. rik, Dan. rig, Goth. reiks; from a word meaning, ruler, king, probably borrowed from Celtic, and akin to L. rex, regis, king, regere to guide, rule. [root]283. See {Right}, and cf. {Derrick}, {Enrich}, {Rajah}, {Riches}, {Royal}.] 1. Having an abundance of material possessions; possessed of a large amount of property; well supplied with land, goods, or money; wealthy; opulent; affluent; -- opposed to {poor}. "Rich merchants." --Chaucer. [1913 Webster] The rich [person] hath many friends. --Prov. xiv. 20. [1913 Webster] As a thief, bent to unhoard the cash Of some rich burgher. --Milton. [1913 Webster] 2. Hence, in general, well supplied; abounding; abundant; copious; bountiful; as, a rich treasury; a rich entertainment; a rich crop. [1913 Webster] If life be short, it shall be glorious; Each minute shall be rich in some great action. --Rowe. [1913 Webster] The gorgeous East with richest hand Showers on her kings barbaric pearl and gold. --Milton. [1913 Webster] 3. Yielding large returns; productive or fertile; fruitful; as, rich soil or land; a rich mine. [1913 Webster] 4. Composed of valuable or costly materials or ingredients; procured at great outlay; highly valued; precious; sumptuous; costly; as, a rich dress; rich silk or fur; rich presents. [1913 Webster] Like to rich and various gems. --Milton. [1913 Webster] 5. Abounding in agreeable or nutritive qualities; -- especially applied to articles of food or drink which are high-seasoned or abound in oleaginous ingredients, or are sweet, luscious, and high-flavored; as, a rich dish; rich cream or soup; rich pastry; rich wine or fruit. [1913 Webster] Sauces and rich spices are fetched from India. --Baker. [1913 Webster] 6. Not faint or delicate; vivid; as, a rich color. [1913 Webster] 7. Full of sweet and harmonius sounds; as, a rich voice; rich music. [1913 Webster] 8. Abounding in beauty; gorgeous; as, a rich landscape; rich scenery. [1913 Webster] 9. Abounding in humor; exciting amusement; entertaining; as, the scene was a rich one; a rich incident or character. [Colloq.] --Thackeray. [1913 Webster] Note: Rich is sometimes used in the formation of self-explaining compounds; as, rich-fleeced, rich-jeweled, rich-laden, rich-stained. [1913 Webster] Syn: Wealthy; affluent; opulent; ample; copious; abundant; plentiful; fruitful; costly; sumptuous; precious; generous; luscious. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rich adj 1: possessing material wealth; "her father is extremely rich"; "many fond hopes are pinned on rich uncles" [ant: {poor}] 2: having an abundant supply of desirable qualities or substances (especially natural resources); "blessed with a land rich in minerals"; "rich in ideas"; "rich with cultural interest" [ant: {poor}] 3: of great worth or quality; "a rich collection of antiques" 4: marked by great fruitfulness; "fertile farmland"; "a fat land"; "a productive vineyard"; "rich soil" [syn: {fat}, {fertile}, {productive}, {rich}] 5: strong; intense; "deep purple"; "a rich red" [syn: {deep}, {rich}] 6: very productive; "rich seams of coal" 7: high in mineral content; having a high proportion of fuel to air; "a rich vein of copper", "a rich gas mixture" [ant: {lean}] 8: suggestive of or characterized by great expense; "a rich display" [ant: {poor}] 9: containing plenty of fat, or eggs, or sugar; "rich desserts"; "they kept gorging on rich foods" 10: marked by richness and fullness of flavor; "a rich ruby port"; "full-bodied wines"; "a robust claret"; "the robust flavor of fresh-brewed coffee" [syn: {full-bodied}, {racy}, {rich}, {robust}] 11: pleasantly full and mellow; "a rich tenor voice" 12: affording an abundant supply; "had ample food for the party"; "copious provisions"; "food is plentiful"; "a plenteous grape harvest"; "a rich supply" [syn: {ample}, {copious}, {plenteous}, {plentiful}, {rich}] n 1: people who have possessions and wealth (considered as a group); "only the very rich benefit from this legislation" [syn: {rich people}, {rich}] [ant: {poor}, {poor people}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  rich 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
rich
 • รวย: ร่ำรวย, มั่งคั่ง [Lex2]
 • อุดมสมบูรณ์[Lex2]
 • มีค่า: หรูหรา [Lex2]
 • (อาหาร) มัน: มันย่อง, เลี่ยน [Lex2]
 • เข้มข้น (รสชาติ, สี): เข้ม [Lex2]
 • (ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย ###SW. richly adv. richness n. ###S. wealthy,abu [Hope]
 • (adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง [Nontri]
 • /R IH1 CH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Reich, reich, eich, roch, ich, Erich, brich, Rico, dich, mich, sich, wich, Reichen, reichen, riechen, Eichen, eichen, röchen, Richten, richten, Rachen, Rechen, rechen, rächen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ri ch, ri-ch, riche, roche, rucha, ruche, ruché, riches, ranch, ch, friche, ri, tricha, triche, triché, bicha, biche, biché, ficha, fiche, fichu, fiché, licha, liche, liché, miche, nicha, niche, niché, rêche, vichy, winch, loch, ring, riva, rive, rivé, rixe, ris, ria, rie, rit, riz, rît, krach, rias, rien, ries, Mach, mach, rial, rida, ride, ridé, riel, riez, rift, rima, rime, rimé, ripa, ripe, ripé, rira, rire, rite

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3667 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).