Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rat (7 entries) (6.0731 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rat-, *rat*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rat \Rat\ (r[a^]t), n. [AS. r[ae]t; akin to D. rat, OHG. rato, ratta, G. ratte, ratze, OLG. ratta, LG. & Dan. rotte, Sw. r[*a]tta, F. rat, Ir. & Gael radan, Armor. raz, of unknown origin. Cf. {Raccoon}.] 1. (Zool.) One of several species of small rodents of the genus {Rattus} (formerly included in {Mus}) and allied genera, of the family {Muridae}, distinguished from mice primarily by being larger. They infest houses, stores, and ships, especially the Norway rat, also called {brown rat}, ({Rattus norvegicus} formerly {Mus decumanus}), the black rat ({Rattus rattus} formerly {Mus rattus}), and the roof rat (formerly {Mus Alexandrinus}, now included in {Rattus rattus}). These were introduced into America from the Old World. The white rat used most commonly in laboratories is primarily a strain derived from {Rattus rattus}. [1913 Webster +PJC] 2. A round and tapering mass of hair, or similar material, used by women to support the puffs and rolls of their natural hair. [Local, U.S.] [1913 Webster] 3. One who deserts his party or associates; hence, in the trades, one who works for lower wages than those prescribed by a trades union. [Cant] [1913 Webster] Note: "It so chanced that, not long after the accession of the house of Hanover, some of the brown, that is the German or Norway, rats, were first brought over to this country (in some timber as is said); and being much stronger than the black, or, till then, the common, rats, they in many places quite extirpated the latter. The word (both the noun and the verb to rat) was first, as we have seen, leveled at the converts to the government of George the First, but has by degrees obtained a wider meaning, and come to be applied to any sudden and mercenary change in politics." --Lord Mahon. [1913 Webster] {Bamboo rat} (Zool.), any Indian rodent of the genus {Rhizomys}. {Beaver rat}, {Coast rat}. (Zool.) See under {Beaver} and {Coast}. {Blind rat} (Zool.), the mole rat. {Cotton rat} (Zool.), a long-haired rat ({Sigmodon hispidus}), native of the Southern United States and Mexico. It makes its nest of cotton and is often injurious to the crop. {Ground rat}. See {Ground Pig}, under {Ground}. {Hedgehog rat}. See under {Hedgehog}. {Kangaroo rat} (Zool.), the potoroo. {Norway rat} (Zool.), the common brown rat. See {Rat}. {Pouched rat}. (Zool.) (a) See {Pocket Gopher}, under {Pocket}. (b) Any African rodent of the genus {Cricetomys}. {Rat Indians} (Ethnol.), a tribe of Indians dwelling near Fort Ukon, Alaska. They belong to the Athabascan stock. {Rat mole}. (Zool.) See {Mole rat}, under {Mole}. {Rat pit}, an inclosed space into which rats are put to be killed by a dog for sport. {Rat snake} (Zool.), a large colubrine snake ({Ptyas mucosus}) very common in India and Ceylon. It enters dwellings, and destroys rats, chickens, etc. {Spiny rat} (Zool.), any South American rodent of the genus {Echinomys}. {To smell a rat}. See under {Smell}. {Wood rat} (Zool.), any American rat of the genus {Neotoma}, especially {Neotoma Floridana}, common in the Southern United States. Its feet and belly are white. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rat \Rat\, v. i. [imp. & p. p. {Ratted}; p. pr. & vb. n. {Ratting}.] 1. In English politics, to desert one's party from interested motives; to forsake one's associates for one's own advantage; in the trades, to work for less wages, or on other conditions, than those established by a trades union. [1913 Webster] Coleridge . . . incurred the reproach of having ratted, solely by his inability to follow the friends of his early days. --De Quincey. [1913 Webster] 2. To catch or kill rats. [1913 Webster] 2. To be an informer (against an associate); to inform (on an associate); to squeal; -- used commonly in the phrase to rat on. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rat n 1: any of various long-tailed rodents similar to but larger than a mouse 2: someone who works (or provides workers) during a strike [syn: {scab}, {strikebreaker}, {blackleg}, {rat}] 3: a person who is deemed to be despicable or contemptible; "only a rotter would do that"; "kill the rat"; "throw the bum out"; "you cowardly little pukes!"; "the British call a contemptible person a `git'" [syn: {rotter}, {dirty dog}, {rat}, {skunk}, {stinker}, {stinkpot}, {bum}, {puke}, {crumb}, {lowlife}, {scum bag}, {so-and-so}, {git}] 4: one who reveals confidential information in return for money [syn: {informer}, {betrayer}, {rat}, {squealer}, {blabber}] 5: a pad (usually made of hair) worn as part of a woman's coiffure v 1: desert one's party or group of friends, for example, for one's personal advantage 2: employ scabs or strike breakers in 3: take the place of work of someone on strike [syn: {fink}, {scab}, {rat}, {blackleg}] 4: give (hair) the appearance of being fuller by using a rat 5: catch rats, especially with dogs 6: give away information about somebody; "He told on his classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce}, {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit}, {shop}, {snitch}, {stag}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rat [raːt] (n) , s.(m ) advice; council From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rat [rɑt] rat From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: rat joystick; steering‐wheel From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: rat [ra] rat

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0731 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).