Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for radon (15 entries) (0.6647 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radon-, *radon*. Possible hiragana form: らどん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radon[N] ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเป็นแกซ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
radonเรดอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรดอน[N] radon, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 86 สัญลักษณ์ Rn เป็นแก๊สกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ ลักษณะเป็นแก๊สเฉื่อย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีเอโก้ มาราโดน่า[n. prop.] (Dīekō Mārādōnā) EN: Diego Maradona   FR: Diego Maradona
เรดอน[n.] (rēdøn) EN: radon   FR: radon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RADON R EY1 D AA2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dong1, 氡] radon Rn, noble gas, atomic number 86 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラドン[, radon] (n) radon (Rn); (P) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radon {n} [chem.]radon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Noble \No"ble\, a. [Compar. {Nobler}; superl. {Noblest}.] [F. noble, fr. L. nobilis that can be or is known, well known, famous, highborn, noble, fr. noscere to know. See {know}.] 1. Possessing eminence, elevation, dignity, etc.; above whatever is low, mean, degrading, or dishonorable; magnanimous; as, a noble nature or action; a noble heart. [1913 Webster] Statues, with winding ivy crowned, belong To nobler poets for a nobler song. --Dryden. [1913 Webster] 2. Grand; stately; magnificent; splendid; as, a noble edifice. [1913 Webster] 3. Of exalted rank; of or pertaining to the nobility; distinguished from the masses by birth, station, or title; highborn; as, noble blood; a noble personage. [1913 Webster] Note: Noble is used in the formation of self-explaining compounds; as, noble-born, noble-hearted, noble-minded. [1913 Webster] {Noble gas} (Chem.), a gaseous element belonging to group VIII of the periodic table of elements, not combining with other elements under normal reaction conditions; specifically, {helium}, {neon}, {argon}, {krypton}, {xenon}, or {radon}; also called {inert gas}. {Noble metals} (Chem.), silver, gold, and platinum; -- so called from their resistance to oxidation by air and to dissolution by acids. Copper, mercury, aluminium, palladium, rhodium, iridium, and osmium are sometimes included. [1913 Webster] Syn: Honorable; worthy; dignified; elevated; exalted; superior; sublime; great; eminent; illustrious; renowned; stately; splendid; magnificent; grand; magnanimous; generous; liberal; free. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Radon \Ra"don\ (r[=a]"d[o^]n), n. (Chem.) An intensely radioactive gaseous element produced by the radioactive decay of radium-226, which is the main isotope of radium found in pitchblende. Chemically it is an inert noble gas. Its atomic symbol is Rn. It has an atomic number of 86. The radon isotope produced by decay of radium has an atomic weight of 222.017, and this isotope decays by alpha emission with a half-life of 3.82 days. Numerous other isotopes have been observed, all radioactive and all having half-lives shorter than that of radon-222. Radon was discovered by M. and Mme. Curie, of Paris, in their studies of the radioactive substances in pitchblende. Radon was originally called {radium emanation} or {exradio}. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: radon n 1: a radioactive gaseous element formed by the disintegration of radium; the heaviest of the inert gasses; occurs naturally (especially in areas over granite) and is considered a hazard to health [syn: {radon}, {Rn}, {atomic number 86}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: radon 1. radon. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: radon [radɔn] radon From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: radon [radõ] radon

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6647 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).