Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for put (17 entries) (6.0898 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put-, *put*.

Result from Foreign Dictionaries (17 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\ (put; often p[u^]t in def. 3), v. i. 1. To go or move; as, when the air first puts up. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] 2. To steer; to direct one's course; to go. [1913 Webster] His fury thus appeased, he puts to land. --Dryden. [1913 Webster] 3. To play a card or a hand in the game called put. [1913 Webster] {To put about} (Naut.), to change direction; to tack. {To put back} (Naut.), to turn back; to return. "The French . . . had put back to Toulon." --Southey. {To put forth}. (a) To shoot, bud, or germinate. "Take earth from under walls where nettles put forth." --Bacon. (b) To leave a port or haven, as a ship. --Shak. {To put in} (Naut.), to enter a harbor; to sail into port. {To put in for}. (a) To make a request or claim; as, to put in for a share of profits. (b) To go into covert; -- said of a bird escaping from a hawk. (c) To offer one's self; to stand as a candidate for. --Locke. {To put off}, to go away; to depart; esp., to leave land, as a ship; to move from the shore. {To put on}, to hasten motion; to drive vehemently. {To put over} (Naut.), to sail over or across. {To put to sea} (Naut.), to set sail; to begin a voyage; to advance into the ocean. {To put up}. (a) To take lodgings; to lodge. (b) To offer one's self as a candidate. --L'Estrange. {To put up to}, to advance to. [Obs.] "With this he put up to my lord." --Swift. {To put up with}. (a) To overlook, or suffer without recompense, punishment, or resentment; as, to put up with an injury or affront. (b) To take without opposition or expressed dissatisfaction; to endure; as, to put up with bad fare. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\, n. 1. The act of putting; an action; a movement; a thrust; a push; as, the put of a ball. "A forced put." --L'Estrange. [1913 Webster] 2. A certain game at cards. --Young. [1913 Webster] 3. (Finance) A privilege which one party buys of another to "put" (deliver) to him a certain amount of stock, grain, etc., at a certain price and date. [Brokers' Cant] [1913 Webster] A put and a call may be combined in one instrument, the holder of which may either buy or sell as he chooses at the fixed price. --Johnson's Cyc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\, n. [OF. pute.] A prostitute. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\, n. [See {Pit}.] A pit. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\, obs. 3d pers. sing. pres. of {Put}, contracted from putteth. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\, n. [Cf. W. pwt any short thing, pwt o ddyn a squab of a person, pwtog a short, thick woman.] A rustic; a clown; an awkward or uncouth person. [1913 Webster] Queer country puts extol Queen Bess's reign. --Bramston. [1913 Webster] What droll puts the citizens seem in it all. --F. Harrison. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\, v. t. [imp. & p. p. {Put}; p. pr. & vb. n. {Putting}.] [AS. potian to thrust: cf. Dan. putte to put, to put into, Fries. putje; perh. akin to W. pwtio to butt, poke, thrust; cf. also Gael. put to push, thrust, and E. potter, v. i.] 1. To move in any direction; to impel; to thrust; to push; -- nearly obsolete, except with adverbs, as with by (to put by = to thrust aside; to divert); or with forth (to put forth = to thrust out). [1913 Webster] His chief designs are . . . to put thee by from thy spiritual employment. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 2. To bring to a position or place; to place; to lay; to set; figuratively, to cause to be or exist in a specified relation, condition, or the like; to bring to a stated mental or moral condition; as, to put one in fear; to put a theory in practice; to put an enemy to fight. [1913 Webster] This present dignity, In which that I have put you. --Chaucer. [1913 Webster] I will put enmity between thee and the woman. --Gen. iii. 15. [1913 Webster] He put no trust in his servants. --Job iv. 18. [1913 Webster] When God into the hands of their deliverer Puts invincible might. --Milton. [1913 Webster] In the mean time other measures were put in operation. --Sparks. [1913 Webster] 3. To attach or attribute; to assign; as, to put a wrong construction on an act or expression. [1913 Webster] 4. To lay down; to give up; to surrender. [Obs.] [1913 Webster] No man hath more love than this, that a man put his life for his friends. --Wyclif (John xv. 13). [1913 Webster] 5. To set before one for judgment, acceptance, or rejection; to bring to the attention; to offer; to state; to express; figuratively, to assume; to suppose; -- formerly sometimes followed by that introducing a proposition; as, to put a question; to put a case. [1913 Webster] Let us now put that ye have leave. --Chaucer. [1913 Webster] Put the perception and you put the mind. --Berkeley. [1913 Webster] These verses, originally Greek, were put in Latin. --Milton. [1913 Webster] All this is ingeniously and ably put. --Hare. [1913 Webster] 6. To incite; to entice; to urge; to constrain; to oblige. [1913 Webster] These wretches put us upon all mischief. --Swift. [1913 Webster] Put me not use the carnal weapon in my own defense. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Thank him who puts me, loath, to this revenge. --Milton. [1913 Webster] 7. To throw or cast with a pushing motion "overhand," the hand being raised from the shoulder; a practice in athletics; as, to put the shot or weight. [1913 Webster] 8. (Mining) To convey coal in the mine, as from the working to the tramway. --Raymond. [1913 Webster] {Put case}, formerly, an elliptical expression for, put or suppose the case to be. [1913 Webster] Put case that the soul after departure from the body may live. --Bp. Hall. [1913 Webster] {To put about} (Naut.), to turn, or change the course of, as a ship. {To put away}. (a) To renounce; to discard; to expel. (b) To divorce. {To put back}. (a) To push or thrust backwards; hence, to hinder; to delay. (b) To refuse; to deny. [1913 Webster] Coming from thee, I could not put him back. --Shak. [1913 Webster] (c) To set, as the hands of a clock, to an earlier hour. (d) To restore to the original place; to replace. {To put by}. (a) To turn, set, or thrust, aside. "Smiling put the question by." --Tennyson. (b) To lay aside; to keep; to sore up; as, to put by money. {To put down}. (a) To lay down; to deposit; to set down. (b) To lower; to diminish; as, to put down prices. (c) To deprive of position or power; to put a stop to; to suppress; to abolish; to confute; as, to put down rebellion or traitors. [1913 Webster] Mark, how a plain tale shall put you down. --Shak. [1913 Webster] Sugar hath put down the use of honey. --Bacon. [1913 Webster] (d) To subscribe; as, to put down one's name. {To put forth}. (a) To thrust out; to extend, as the hand; to cause to come or push out; as, a tree puts forth leaves. (b) To make manifest; to develop; also, to bring into action; to exert; as, to put forth strength. (c) To propose, as a question, a riddle, and the like. (d) To publish, as a book. {To put forward}. (a) To advance to a position of prominence or responsibility; to promote. (b) To cause to make progress; to aid. (c) To set, as the hands of a clock, to a later hour. {To put in}. (a) To introduce among others; to insert; sometimes, to introduce with difficulty; as, to put in a word while others are discoursing. (b) (Naut.) To conduct into a harbor, as a ship. (c) (Law) To place in due form before a court; to place among the records of a court. --Burrill. (d) (Med.) To restore, as a dislocated part, to its place. {To put off}. (a) To lay aside; to discard; as, to put off a robe; to put off mortality. "Put off thy shoes from off thy feet." --Ex. iii. 5. (b) To turn aside; to elude; to disappoint; to frustrate; to baffle. [1913 Webster] I hoped for a demonstration, but Themistius hoped to put me off with an harangue. --Boyle. [1913 Webster] We might put him off with this answer. --Bentley. [1913 Webster] (c) To delay; to defer; to postpone; as, to put off repentance. (d) To get rid of; to dispose of; especially, to pass fraudulently; as, to put off a counterfeit note, or an ingenious theory. (e) To push from land; as, to put off a boat. {To put on} or {To put upon}. (a) To invest one's self with, as clothes; to assume. "Mercury . . . put on the shape of a man." --L'Estrange. (b) To impute (something) to; to charge upon; as, to put blame on or upon another. (c) To advance; to promote. [Obs.] "This came handsomely to put on the peace." --Bacon. (d) To impose; to inflict. "That which thou puttest on me, will I bear." --2 Kings xviii. 14. (e) To apply; as, to put on workmen; to put on steam. (f) To deceive; to trick. "The stork found he was put upon." --L'Estrange. (g) To place upon, as a means or condition; as, he put him upon bread and water. "This caution will put them upon considering." --Locke. (h) (Law) To rest upon; to submit to; as, a defendant puts himself on or upon the country. --Burrill. {To put out}. (a) To eject; as, to put out and intruder. (b) To put forth; to shoot, as a bud, or sprout. (c) To extinguish; as, to put out a candle, light, or fire. (d) To place at interest; to loan; as, to put out funds. (e) To provoke, as by insult; to displease; to vex; as, he was put out by my reply. [Colloq.] (f) To protrude; to stretch forth; as, to put out the hand. (g) To publish; to make public; as, to put out a pamphlet. (h) To confuse; to disconcert; to interrupt; as, to put one out in reading or speaking. (i) (Law) To open; as, to put out lights, that is, to open or cut windows. --Burrill. (j) (Med.) To place out of joint; to dislocate; as, to put out the ankle. (k) To cause to cease playing, or to prevent from playing longer in a certain inning, as in base ball. (l) to engage in sexual intercourse; -- used of women; as, she's got a great bod, but she doesn't put out. [Vulgar slang] {To put over}. (a) To place (some one) in authority over; as, to put a general over a division of an army. (b) To refer. [1913 Webster] For the certain knowledge of that truth I put you o'er to heaven and to my mother. --Shak. [1913 Webster] (c) To defer; to postpone; as, the court put over the cause to the next term. (d) To transfer (a person or thing) across; as, to put one over the river. {To put the hand to} or {To put the hand unto}. (a) To take hold of, as of an instrument of labor; as, to put the hand to the plow; hence, to engage in (any task or affair); as, to put one's hand to the work. (b) To take or seize, as in theft. "He hath not put his hand unto his neighbor's goods." --Ex. xxii. 11. {To put through}, to cause to go through all conditions or stages of a progress; hence, to push to completion; to accomplish; as, he put through a measure of legislation; he put through a railroad enterprise. [U.S.] {To put to}. (a) To add; to unite; as, to put one sum to another. (b) To refer to; to expose; as, to put the safety of the state to hazard. "That dares not put it to the touch." --Montrose. (c) To attach (something) to; to harness beasts to. --Dickens. {To put to a stand}, to stop; to arrest by obstacles or difficulties. {To put to bed}. (a) To undress and place in bed, as a child. (b) To deliver in, or to make ready for, childbirth. {To put to death}, to kill. {To put together}, to attach; to aggregate; to unite in one. {To put this and that} (or {two and two}) {together}, to draw an inference; to form a correct conclusion. {To put to it}, to distress; to press hard; to perplex; to give difficulty to. "O gentle lady, do not put me to 't." --Shak. {To put to rights}, to arrange in proper order; to settle or compose rightly. {To put to the sword}, to kill with the sword; to slay. {To put to trial}, or {on trial}, to bring to a test; to try. {To put trust in}, to confide in; to repose confidence in. {To put up}. (a) To pass unavenged; to overlook; not to punish or resent; to put up with; as, to put up indignities. [Obs.] "Such national injuries are not to be put up." --Addison. (b) To send forth or upward; as, to put up goods for sale. (d) To start from a cover, as game. "She has been frightened; she has been put up." --C. Kingsley. (e) To hoard. "Himself never put up any of the rent." --Spelman. (f) To lay side or preserve; to pack away; to store; to pickle; as, to put up pork, beef, or fish. (g) To place out of sight, or away; to put in its proper place; as, put up that letter. --Shak. (h) To incite; to instigate; -- followed by to; as, he put the lad up to mischief. (i) To raise; to erect; to build; as, to put up a tent, or a house. (j) To lodge; to entertain; as, to put up travelers. {To put up a job}, to arrange a plot. [Slang] [1913 Webster] Syn: To place; set; lay; cause; produce; propose; state. Usage: {Put}, {Lay}, {Place}, {Set}. These words agree in the idea of fixing the position of some object, and are often used interchangeably. To put is the least definite, denoting merely to move to a place. To place has more particular reference to the precise location, as to put with care in a certain or proper place. To set or to lay may be used when there is special reference to the position of the object. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: put n 1: the option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date [syn: {put option}, {put}] [ant: {call}, {call option}] v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose}, {position}, {lay}] 2: cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation; "That song put me in awful good humor"; "put your ideas in writing" 3: formulate in a particular style or language; "I wouldn't put it that way"; "She cast her request in very polite language" [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}] 4: attribute or give; "She put too much emphasis on her the last statement"; "He put all his efforts into this job"; "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story" [syn: {put}, {assign}] 5: make an investment; "Put money into bonds" [syn: {invest}, {put}, {commit}, {place}] [ant: {disinvest}, {divest}] 6: estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M." [syn: {place}, {put}, {set}] 7: cause (someone) to undergo something; "He put her to the torture" 8: adapt; "put these words to music" 9: arrange thoughts, ideas, temporal events; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times" [syn: {arrange}, {set up}, {put}, {order}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: PUT Program Update Tape From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cross 1. çapraz işareti 2. haç, put, çarmıh, salip, istavroz 3. isa'nın öIümünün sembolü olarak kullanılan haç şekli 4. keder, gam, elem, cefa, dert, musibet 5. dörtyol ağzı 6. melez. bear one's cross eziyete sabırla tahammül etmek, dertli olmak. Red Cross Kızılhaç. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: god 1. ilâh, mabut 2. put, sanem 3. (b.h.) Allah, Tann, Cenabı Hak 4. ilah mertebesine çıkarılmış kimse veya şey 5. büyük kudret sahibi kimse. God forbid! Allah esirgesin! Allah korusun ! Maazallah ! God knows ! (k.dili) Vallahi ! God only knows ! Allah bilir ! God' acre kilise avlusundaki mezarlık. God save the King ! Yaşasın Kral ! God willing inşallah, Allah isterse. act of God (huk.) zorlayıcı sebep 6. yıldırım inmesi gibi gelen ve insan kudretini aşan afet. a feast for the gods şahane bir ziyafet. for God' sake Allah aşkına, Allah rızası için . Good God ! Aman Yarabbi ! serve God and Mammon hem Allaha hem paraya tapınmak. So help me God Allah yardımcım olsun (mahkemede yemin edilirken söylenir) Thank God ! Allaha şükür ! Maşallah ! would to God keşke. Ye gods ! Hay Allah ! From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: idol 1. put, sanem 2. mabut 3. çok sevilen kimse veya şey 4. yanlış fikir. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: image 1. şekil, suret, tasvir, heykel 2. sanem, put 3. fikir, hayal 4. timsal 5. (bir kimse hakkında) toplumun kanaati 6. (fiz.) Işınların etkisi veya mercek vasıtasıyle meydana gelen şekil, görüntü, hayal 7. tasvirini yapmak 8. yansıtmak, aksettirmek (ayna) 9. hayal etmek, zihninde şekillendirmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mumbo jumbo 1. anlamsız ve karışık söz 2. anlaşılması güç büyü veya ayin 3. put, fetiş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: offput 1. (-put, -putting) (İng.) canını sıkmak, soğutmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: put 1. (-put, -ting) koymak, yerleştirmek 2. belirli bir şekle sokmak 3. sokmak 4. avucu yukarı tutarak atmak (gülle) 5. sevketmek, harekete getirmek, zorlamak 6. hamletmek, üzerine yüklemek 7. söylemek, öne sürmek, reye koymak 8. acele gitmek, koşmak 9. kelimelerle ifade etmek 10. koyma 11. fırlatma, hamle, saldırış 12. (k. dili) yerleşmiş. put about çevirmek, geminin başını çevirmek. put across (k. dili) muvaffakıyetle yapmak 13. kabul ettirmek. put away bir tarafa koymak 14. saklamak 15. (eski) boşamak. put back geri koymak 16. eski yerine koymak 17. ilerlemesine mâni olmak 18. reddetmek 19. (den.) yoldan geri dönmek. put by saklamak, bir tarafa koymak. put down aşağı koymak, yere koymak, indirmek 20. bastırmak, menetmek 21. yazmak, kaydetmek 22. (argo.) susturmak, ağzını kapamak 23. (argo.) tenkit etmek. put forth tomurcuk sürmek 24. ileri sürmek, beyan etmek 25. çıkarmak, yayımlamak, neşretmek 26. meydana koymak 27. denize açılmak. put forward ileri sürmek, meydana sürmek 28. ileri al- (mak.) (saat) put in içeri koymak, sokmak 29. arzetmek, göz önünde bulundurmak 30. (tıb.) yerleştirmek, yerine koymak 31. (den.) sığınmak 32. girmek 33. geçirmek (vakit) put off tehir etmek, geciktirmek, başka vakte bırakmak 34. çıkarmak (giysi) 35. reddedilmek 36. (den.) açılmak, ayrılmak. put on giymek 37. taklidini yapmak, suretini takınmak 38. açmak 39. atfetmek, üzerine yüklemek 40. toplamak, şişmanlamak 41. (argo.) aldatmak. put on airs caka satmak. put on one' guard birini ikaz etmek. put on Othello "Othello" piyesini sahneye koymak. put one on to dikkatini çekmek. put one' finger on keşfetmek. put one' foot in it pot kırmak, gaf yapmak. put out çıkarmak 42. söndürmek 43. utandırmak 44. rahatsız etmek 45. yanmak (beysbol) 46. bozmak. put out of the way öldürmek. put over ba- şına amir veya memur olarak tayin etmek 47. geçirmek 48. tehir etmek, geri bırakmak 49. (A.B.D.), (k. dili) muvaffakıyetle yapmak. put over on (k. dili) aldatmak. Put the finger on (suçluyu) ihbar etmek, gammazlık etmek. put through bitirmek. put to bed yatağına yatırmak 50. baskı için son hazırlıkları yapmak. put to death öldürmek, idam etmek. put to rights doğrultmak, düzeltmek, tashih etmek. put two and two together imalı konuşmadan sonuç çıkarmak. put up yerine koymak 51. konservesini yapmak 52. misafir etmek 53. bina etmek, yapmak. put up with tahammül etmek, çekmek. put up to teşvik etmek.put up to one birine arzetmek 54. birinin reyine bırakmak. put upon rahatsız etmek. be put to it zor durumda bulunmak. stay put yerinde rahat durmak, yerinden kımıldamamak. I put it to you. Sizin arzunuza bırakıyorum. Put up your hands. Eller yukarı Teslim ol. Put me through (on the telephone) Bağlayın. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: put [pɵt] cave; cavity well

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0898 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).