Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for price (4 entries) (6.2013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -price-, *price*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Price \Price\, v. t. [imp. & p. p. {Priced}; p. pr. & vb. n. {Pricing}.] 1. To pay the price of. [Obs.] [1913 Webster] With thine own blood to price his blood. --Spenser. [1913 Webster] 2. To set a price on; to value. See {Prize}. [1913 Webster] 3. To ask the price of; as, to price eggs. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Price \Price\, n. [OE. pris, OF. pris, F. prix, L. pretium; cf. Gr. ? I sell ? to buy, Skr. pa? to buy, OI. renim I sell. Cf. {Appreciate}, {Depreciate}, {Interpret}, {Praise}, n. & v., {Precious}, {Prize}.] 1. The sum or amount of money at which a thing is valued, or the value which a seller sets on his goods in market; that for which something is bought or sold, or offered for sale; equivalent in money or other means of exchange; current value or rate paid or demanded in market or in barter; cost. "Buy wine and milk without money and without price." --Isa. lv. 1. [1913 Webster] We can afford no more at such a price. --Shak. [1913 Webster] 2. Value; estimation; excellence; worth. [1913 Webster] Her price is far above rubies. --Prov. xxxi. 10. [1913 Webster] New treasures still, of countless price. --Keble. [1913 Webster] 3. Reward; recompense; as, the price of industry. [1913 Webster] 'T is the price of toil, The knave deserves it when he tills the soil. --Pope. [1913 Webster] {Price current}, or {Price list}, a statement or list of the prevailing prices of merchandise, stocks, specie, bills of exchange, etc., published statedly or occasionally. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: price n 1: the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold); "the fluctuating monetary value of gold and silver"; "he puts a high price on his services"; "he couldn't calculate the cost of the collection" [syn: {monetary value}, {price}, {cost}] 2: the amount of money needed to purchase something; "the price of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how much is the damage?" [syn: {price}, {terms}, {damage}] 3: value measured by what must be given or done or undergone to obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the price of success is hard work"; "what price glory?" [syn: {price}, {cost}, {toll}] 4: the high value or worth of something; "her price is far above rubies" 5: a monetary reward for helping to catch a criminal; "the cattle thief has a price on his head" 6: cost of bribing someone; "they say that every politician has a price" 7: United States operatic soprano (born 1927) [syn: {Price}, {Leontyne Price}, {Mary Leontyne Price}] v 1: determine the price of; "The grocer priced his wares high" 2: ascertain or learn the price of; "Have you priced personal computers lately?" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pr. 1. (kıs.) pair, present, price.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  price 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
price
 • ราคา: มูลค่า [Lex2]
 • คุณค่า: ค่า [Lex2]
 • ผลตอบแทน[Lex2]
 • รางวัลนำจับ[Lex2]
 • สินบน[Lex2]
 • กำหนดราคา: ตั้งราคา, ตีราคา [Lex2]
 • เปรียบเทียบราคา[Lex2]
 • (ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา ###SW. priceable adj. pricer n. [Hope]
 • (n) ราคา,ค่า,โทษ,รางวัล,ค่าตอบแทน [Nontri]
 • (vt) ตั้งราคา,สืบราคา [Nontri]
 • /P R AY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Prime, Ricke, pries, ICE, prickle, Police, Preise, Primen, priese, Probe, prüde, Arie, Brie, Pike, Rico, vice, sprich, IRC, PCI, Alice, Brise, Brite, Erich, Grace, Krise, Prinz, Trick, aride, brich, chice, prima, präge, urige, riet, prickeln, pro, Kricket, PC, PR, pi, Brixen, Praxen, Prismen, privat, Paris, Preis, Riten, briet, Pein, PIN, Pik, Pin, RFC, RTC, Rio, Sri, phi, spricht, April, Pracht, Primat, Prägen, Sprit, bricht, prägen, Iris, Krim, Prag, Trio, Trip, Urin, arid, chic, drin, urig, Triest

Similar FRENCH words suggested by aspell:
prise, prisé, prince, prive, privé, prie, priser, prises, prisse, prisés, prié, prime, primé, priée, brise, brisé, princes, priez, prier, pries, prisses, priés, prisez, prisme, prisée, brie, pisé, éprise

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2013 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).