Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for post (23 entries) (6.0783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -post-, *post*.

Result from Foreign Dictionaries (23 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sheth \Sheth\, n. The part of a plow which projects downward beneath the beam, for holding the share and other working parts; -- also called {standard}, or {post}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post- \Post-\ (p[=o]st). [L. post behind, after; cf. Skr. pa[,c]c[=a]behind, afterwards.] A prefix signifying behind, back, after; as, postcommissure, postdot, postscript. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post \Post\, a. [F. aposter to place in a post or position, generally for a bad purpose.] Hired to do what is wrong; suborned. [Obs.] --Sir E. Sandys. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post \Post\, n. [AS., fr. L. postis, akin to ponere, positum, to place. See {Position}, and cf. 4th {Post}.] 1. A piece of timber, metal, or other solid substance, fixed, or to be fixed, firmly in an upright position, especially when intended as a stay or support to something else; a pillar; as, a hitching post; a fence post; the posts of a house. [1913 Webster] They shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on the upper doorpost of the houses. --Ex. xii. 7. [1913 Webster] Then by main force pulled up, and on his shoulders bore, The gates of Azza, post and massy bar. --Milton. [1913 Webster] Unto his order he was a noble post. --Chaucer. [1913 Webster] Note: Post, in the sense of an upright timber or strut, is used in composition, in such words as king-post, queen-post, crown-post, gatepost, etc. [1913 Webster] 2. The doorpost of a victualer's shop or inn, on which were chalked the scores of customers; hence, a score; a debt. [Obs.] [1913 Webster] When God sends coin I will discharge your post. --S. Rowlands. [1913 Webster] {From pillar to post}. See under {Pillar}. {Knight of the post}. See under {Knight}. {Post hanger} (Mach.), a bearing for a revolving shaft, adapted to be fastened to a post. {Post hole}, a hole in the ground to set the foot of a post in. {Post mill}, a form of windmill so constructed that the whole fabric rests on a vertical axis firmly fastened to the ground, and capable of being turned as the direction of the wind varies. {Post and stall} (Coal Mining), a mode of working in which pillars of coal are left to support the roof of the mine. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post \Post\, n. [F. poste, LL. posta station, post (where horses were kept), properly, a fixed or set place, fem. fr. L. positus placed, p. p. of ponere. See {Position}, and cf. {Post} a pillar.] 1. The place at which anything is stopped, placed, or fixed; a station. Specifically: (a) A station, or one of a series of stations, established for the refreshment and accommodation of travelers on some recognized route; as, a stage or railway post. (b) A military station; the place at which a soldier or a body of troops is stationed; also, the troops at such a station. (c) The piece of ground to which a sentinel's walk is limited. [1913 Webster] 2. A messenger who goes from station; an express; especially, one who is employed by the government to carry letters and parcels regularly from one place to another; a letter carrier; a postman. [1913 Webster] In certain places there be always fresh posts, to carry that further which is brought unto them by the other. --Abp. Abbot. [1913 Webster] I fear my Julia would not deign my lines, Receiving them from such a worthless post. --Shak. [1913 Webster] 3. An established conveyance for letters from one place or station to another; especially, the governmental system in any country for carrying and distributing letters and parcels; the post office; the mail; hence, the carriage by which the mail is transported. [1913 Webster] I send you the fair copy of the poem on dullness, which I should not care to hazard by the common post. --Pope. [1913 Webster] 4. Haste or speed, like that of a messenger or mail carrier. [Obs.] "In post he came." --Shak. [1913 Webster] 5. One who has charge of a station, especially of a postal station. [Obs.] [1913 Webster] He held office of postmaster, or, as it was then called, post, for several years. --Palfrey. [1913 Webster] 6. A station, office, or position of service, trust, or emolument; as, the post of duty; the post of danger. [1913 Webster] The post of honor is a private station. --Addison. [1913 Webster] 7. A size of printing and writing paper. See the Table under {Paper}. [1913 Webster] {Post and pair}, an old game at cards, in which each player a hand of three cards. --B. Jonson. {Post bag}, a mail bag. {Post bill}, a bill of letters mailed by a postmaster. {Post chaise}, or {Post coach}, a carriage usually with four wheels, for the conveyance of travelers who travel post. {Post day}, a day on which the mall arrives or departs. {Post hackney}, a hired post horse. --Sir H. Wotton. {Post horn}, a horn, or trumpet, carried and blown by a carrier of the public mail, or by a coachman. {Post horse}, a horse stationed, intended, or used for the post. {Post hour}, hour for posting letters. --Dickens. {Post office}. (a) An office under governmental superintendence, where letters, papers, and other mailable matter, are received and distributed; a place appointed for attending to all business connected with the mail. (b) The governmental system for forwarding mail matter. {Postoffice order}. See {Money order}, under {Money}. {Post road}, or {Post route}, a road or way over which the mail is carried. {Post town}. (a) A town in which post horses are kept. (b) A town in which a post office is established by law. {To ride post}, to ride, as a carrier of dispatches, from place to place; hence, to ride rapidly, with as little delay as possible. {To travel post}, to travel, as a post does, by relays of horses, or by keeping one carriage to which fresh horses are attached at each stopping place. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n. {Posting}.] 1. To attach to a post, a wall, or other usual place of affixing public notices; to placard; as, to post a notice; to post playbills. [1913 Webster] Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's office, or in some public place, upon which legal notices were displayed. This way of advertisement has not entirely gone of use. [1913 Webster] 2. To hold up to public blame or reproach; to advertise opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to post one for cowardice. [1913 Webster] On pain of being posted to your sorrow Fail not, at four, to meet me. --Granville. [1913 Webster] 3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or the like. [1913 Webster] 4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant, . . . or to get him posted." --De Quincey. [1913 Webster] 5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to the ledger; as, to post an account; to transfer, as accounts, to the ledger. [1913 Webster] You have not posted your books these ten years. --Arbuthnot. [1913 Webster] 6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a letter. [1913 Webster] 7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted with the details of a subject; -- often with up. [1913 Webster] Thoroughly posted up in the politics and literature of the day. --Lond. Sat. Rev. [1913 Webster] {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I, venturously, post off so great a business?" --Baxter. {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post \Post\, v. i. [Cf. OF. poster. See 4th {Post}.] 1. To travel with post horses; figuratively, to travel in haste. "Post seedily to my lord your husband." --Shak. [1913 Webster] And post o'er land and ocean without rest. --Milton. [1913 Webster] 2. (Man.) To rise and sink in the saddle, in accordance with the motion of the horse, esp. in trotting. [Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post \Post\, adv. With post horses; hence, in haste; as, to travel post. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: post n 1: the position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post"; "a sentry station" [syn: {post}, {station}] 2: military installation at which a body of troops is stationed; "this military post provides an important source of income for the town nearby"; "there is an officer's club on the post" [syn: {military post}, {post}] 3: a job in an organization; "he occupied a post in the treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office}, {spot}, {billet}, {place}, {situation}] 4: an upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position; "he set a row of posts in the ground and strung barbwire between them" 5: United States aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935) [syn: {Post}, {Wiley Post}] 6: United States female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960) [syn: {Post}, {Emily Post}, {Emily Price Post}] 7: United States manufacturer of breakfast cereals and Postum (1854-1914) [syn: {Post}, {C. W. Post}, {Charles William Post}] 8: any particular collection of letters or packages that is delivered; "your mail is on the table"; "is there any post for me?"; "she was opening her post" [syn: {mail}, {post}] 9: a pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the corner of the lot was indicated by a stake" [syn: {post}, {stake}] 10: the system whereby messages are transmitted via the post office; "the mail handles billions of items every day"; "he works for the United States mail service"; "in England they call mail `the post'" [syn: {mail}, {mail service}, {postal service}, {post}] 11: the delivery and collection of letters and packages; "it came by the first post"; "if you hurry you'll catch the post" v 1: affix in a public place or for public notice; "post a warning" 2: publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news on the bulletin board" 3: assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him in Timbuktu" 4: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}] 5: display, as of records in sports games 6: enter on a public list 7: transfer (entries) from one account book to another [syn: {post}, {carry}] 8: ride Western style and bob up and down in the saddle in rhythm with a horse's trotting gait 9: mark with a stake; "stake out the path" [syn: {stake}, {post}] 10: place so as to be noticed; "post a sign"; "post a warning at the dump" [syn: {post}, {put up}] 11: cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's written" [syn: {mail}, {post}, {send}] 12: mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman" [syn: {post}, {brand}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: post v. To send a message to a {mailing list} or {newsgroup}. Distinguished in context from mail; one might ask, for example: ?Are you going to post the patch or mail it to known users?? From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: POST Power-On Self-Test From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: post [pɔst] mail From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Post [pɔst] (n) , s.(f ) mail; mailing; post From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Post... [pɔst] postal From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fell 1. post, deri, posteki. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fur 1. (red, ring) kürk, kürk manto 2. post 3. kürkle kaplamak 4. pas veya kir bağlamak (dil) 5. (mim.) döşeme tahtalannın al tına parça koymak make the fur fly ABD, k dili kavga çıkarmak rub a per son' fur the wrong way sinirine dokun (mak.), asabını bozmak furry kurk kaplı, kürke benzer 6. tuylü From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hide 1. hayvan derisi, post 2. (k.dili.) insan derisi, cilt 3. (k.dili.) dayak atmak. (I.) haven't seen hide or hair of him. İzi tozu yok. tan one's hide bir kimseye dayak atmak, köteklemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pelt 1. post, hayvan derisi 2. deriden yapılmış giysi 3. insan derisi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: woolfell 1. post. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: post [pɔst] pole; post; stanchion; stake post mail; post From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: post mail; post From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: post mail; post From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: post after; behind

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0783 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).