Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pop (12 entries) (5.9552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pop-, *pop*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Soda \So"da\, n. [It., soda, in OIt., ashes used in making glass, fr. L. solida, fem. of solidus solid; solida having probably been a name of glasswort. See {Solid}.] 1. (Chem.) (a) Sodium oxide or hydroxide. (b) Popularly, sodium carbonate or bicarbonate. Sodium bicarbonate is also called {baking soda} [1913 Webster] 2. same as {sodium}, used in terms such as {bicarbonate of soda}. [PJC] 3. same as {soda water}. [PJC] 4. a non-alcoholic beverage, sweetened by various means, containing flavoring and supersaturated with carbon dioxide, so as to be effervescent when the container is opened; -- in different localities it is variously called also {soda pop}, {pop}, {mineral water}, and {minerals}. It has many variants. The sweetening agent may be natural, such as cane sugar or corn syrup, or artificial, such as saccharin or aspartame. The flavoring varies widely, popular variants being fruit or cola flavoring. [PJC] {Caustic soda}, sodium hydroxide. {Cooking soda}, sodium bicarbonate. [Colloq.] {Sal soda}. See {Sodium carbonate}, under {Sodium}. {Soda alum} (Min.), a mineral consisting of the hydrous sulphate of alumina and soda. {Soda ash}, crude sodium carbonate; -- so called because formerly obtained from the ashes of sea plants and certain other plants, as saltwort ({Salsola}). See under {Sodium}. {Soda fountain}, an apparatus for drawing soda water, fitted with delivery tube, faucets, etc. {Soda lye}, a lye consisting essentially of a solution of sodium hydroxide, used in soap making. {Soda niter}. See {Nitratine}. {Soda salts}, salts having sodium for the base; specifically, sodium sulphate or Glauber's salts. {Soda waste}, the waste material, consisting chiefly of calcium hydroxide and sulphide, which accumulates as a useless residue or side product in the ordinary Leblanc process of soda manufacture; -- called also {alkali waste}. {Washing soda}, sodium carbonate. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Soda pop \So"da pop\, n. a popular non-alcoholic beverage, sweetened by various means, containing flavoring and supersaturated with carbon dioxide, so as to be effervescent when the container is opened; -- in different localities it is variously called also {soda}, {pop}, {mineral water}, and {minerals}. It has many variants. The sweetening agent may be natural, such as cane sugar or corn syrup, or artificial, such as saccharin or aspartame. The flavoring varies widely, popular variants being fruit juices, fruit sirups, cream, or cola flavoring; the soda pop is usually served chilled. Note: Several large corporations started primarily as bottlers of soda pop, such as {Coca-Cola}, {Pepsi-Cola}, and {Dr. Pepper}. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pop \Pop\, n. [Of imitative origin. Cf. {Poop}.] 1. A small, sharp, quick explosive sound or report; as, to go off with a pop. --Addison. [1913 Webster] 2. A nonalcoholic carbonated beverage; -- so called because it expels the cork with a pop from the bottle containing it; as, ginger pop; lemon pop, etc. --Hood. Syn: soda, soda pop, minerals. [1913 Webster +PJC] 3. (Zool.) The European redwing. [Prov. Eng.] [1913 Webster] {Pop corn}. (a) Corn, or maize, of peculiar excellence for popping; especially, a kind the grains of which are small and compact. (b) Popped corn; corn which has been popped. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pop \Pop\ (p[o^]p), adv. Like a pop; suddenly; unexpectedly. "Pop goes his plate." --Beau. & Fl. [1913 Webster] popcorn From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pop \Pop\, v. i. [imp. & p. p. {Popped} (p[o^]pt); p. pr. & vb. n. {Popping}.] 1. To make a pop, or sharp, quick sound; as, the muskets popped away on all sides. [1913 Webster] 2. To enter, or issue forth, with a quick, sudden movement; to move from place to place suddenly; to dart; -- with in, out, upon, off, etc. [1913 Webster] He that killed my king . . . Popp'd in between the election and my hopes. --Shak. [1913 Webster] A trick of popping up and down every moment. --Swift. [1913 Webster] 3. To burst open with a pop, when heated over a fire; as, this corn pops well. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pop \Pop\, v. t. 1. To thrust or push suddenly; to offer suddenly; to bring suddenly and unexpectedly to notice; as, to pop one's head in at the door. [1913 Webster] He popped a paper into his hand. --Milton. [1913 Webster] 2. To cause to pop; to cause to burst open by heat, as grains of Indian corn; as, to pop corn or chestnuts. [1913 Webster] 3. To eat or swallow; -- of food, especially snacks, in small pieces; as, he popped a whole can of peanuts while watching the movie. [PJC] {To pop off}, (a) to thrust away, or put off promptly; as, to pop one off with a denial. --Locke. (b) to make a statement, or series of statements, forcefully and in an opinionated manner; as, he popped off about his dislike of modern art. {To pop the question}, to make an offer of marriage to a lady. [Colloq.] --Dickens. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pop adv 1: like a pop or with a pop; "everything went pop" adj 1: (of music or art) new and of general appeal (especially among young people) [syn: {popular}, {pop}] n 1: an informal term for a father; probably derived from baby talk [syn: {dad}, {dada}, {daddy}, {pa}, {papa}, {pappa}, {pop}] 2: a sweet drink containing carbonated water and flavoring; "in New England they call sodas tonics" [syn: {pop}, {soda}, {soda pop}, {soda water}, {tonic}] 3: a sharp explosive sound as from a gunshot or drawing a cork [syn: {pop}, {popping}] 4: music of general appeal to teenagers; a bland watered-down version of rock'n'roll with more rhythm and harmony and an emphasis on romantic love [syn: {pop music}, {pop}] v 1: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude}, {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come out}] 2: hit a pop-fly; "He popped out to shortstop" 3: make a sharp explosive noise; "The cork of the champagne bottle popped" 4: fire a weapon with a loud explosive noise; "The soldiers were popping" 5: cause to make a sharp explosive sound; "He popped the champagne bottle" 6: appear suddenly or unexpectedly; "The farm popped into view as we turned the corner"; "He suddenly popped up out of nowhere" [syn: {crop up}, {pop up}, {pop}] 7: put or thrust suddenly and forcefully; "pop the pizza into the microwave oven"; "He popped the petit-four into his mouth" 8: release suddenly; "pop the clutch" 9: hit or strike; "He popped me on the head" 10: drink down entirely; "He downed three martinis before dinner"; "She killed a bottle of brandy that night"; "They popped a few beer after work" [syn: {toss off}, {pop}, {bolt down}, {belt down}, {pour down}, {down}, {drink down}, {kill}] 11: take drugs, especially orally; "The man charged with murder popped a valium to calm his nerves" 12: cause to burst with a loud, explosive sound; "The child popped the balloon" 13: burst open with a sharp, explosive sound; "The balloon popped"; "This popcorn pops quickly in the microwave oven" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: pop /pop/ [from the operation that removes the top of a stack, and the fact that procedure return addresses are usually saved on the stack] (also capitalized ?POP?) 1. vt. To remove something from a {stack}. If a person says he/she has popped something from his stack, that means he/she has finally finished working on it and can now remove it from the list of things hanging overhead. 2. When a discussion gets to a level of detail so deep that the main point of the discussion is being lost, someone will shout ?Pop!?, meaning ?Get back up to a higher level!? The shout is frequently accompanied by an upthrust arm with a finger pointing to the ceiling. 3. [all-caps, as ?POP?] Point of Presence, a bank of dial-in lines allowing customers to make (local) calls into an ISP. This is borderline techspeak. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: POP Point Of Presence (Internet, ISP) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: POP Package for Online Programming From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Pop [pɔp] (n) , s.(m ) pop From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: pop [pɔp] nymph doll; puppet

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9552 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).