Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pilot (8 entries) (5.1708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilot-, *pilot*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pilot \Pi"lot\, n. [F. pilote, prob. from D. peillood plummet, sounding lead; peilen, pegelen, to sound, measure (fr. D. & G. peil, pegel, a sort of measure, water mark) + lood lead, akin to E. lead. The pilot, then, is the lead man, i. e., he who throws the lead. See {Pail}, and {Lead} a metal.] 1. (Naut.) One employed to steer a vessel; a helmsman; a steersman. --Dryden. [1913 Webster] 2. Specifically, a person duly qualified, and licensed by authority, to conduct vessels into and out of a port, or in certain waters, for a fixed rate of fees. [1913 Webster] 3. Figuratively: A guide; a director of another through a difficult or unknown course. [1913 Webster] 4. An instrument for detecting the compass error. [1913 Webster] 5. The cowcatcher of a locomotive. [U.S.] [1913 Webster] 6. (A["e]ronautics) One who flies, or is qualified to fly, an airplane, balloon, or other flying machine. [Webster 1913 Suppl. +PJC] 7. (Mach.) A short plug at the end of a counterbore to guide the tool. Pilots are sometimes made interchangeable. [Webster 1913 Suppl.] 8. (Mining) The heading or excavation of relatively small dimensions, first made in the driving of a larger tunnel. [Webster 1913 Suppl.] 9. (Television) a filmed or taped episode of a proposed television series, produced as an example of the series. It may be shown only to those television broadcast executives who may decide whether to buy the rights to the series, or aired to test viewer reaction or to interest sponsors. Also called {pilot film} or {pilot tape}. [PJC] {Pilot balloon}, a small balloon sent up in advance of a large one, to show the direction and force of the wind. {Pilot bird}. (Zool.) (a) A bird found near the Caribbee Islands; -- so called because its presence indicates to mariners their approach to these islands. --Crabb. (b) The black-bellied plover. [Local, U.S.] {Pilot boat}, a strong, fast-sailing boat used to carry and receive pilots as they board and leave vessels. {Pilot bread}, ship biscuit. {Pilot cloth}, a coarse, stout kind of cloth for overcoats. {Pilot engine}, a locomotive going in advance of a train to make sure that the way is clear. {Pilot fish}. (Zool) (a) A pelagic carangoid fish ({Naucrates ductor}); -- so named because it is often seen in company with a shark, swimming near a ship, on account of which sailors imagine that it acts as a pilot to the shark. (b) The rudder fish ({Seriola zonata}). {Pilot jack}, a flag or signal hoisted by a vessel for a pilot. {Pilot jacket}, a pea jacket. {Pilot nut} (Bridge Building), a conical nut applied temporarily to the threaded end of a pin, to protect the thread and guide the pin when it is driven into a hole. --Waddell. {Pilot snake} (Zool.) (a) A large North American snake ({Coluber obsoleus}). It is lustrous black, with white edges to some of the scales. Called also {mountain black snake}. (b) The pine snake. {Pilot whale}. (Zool.) Same as {Blackfish}, 1. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pilot \Pi"lot\, v. t. [imp. & p. p. {Piloted}; p. pr. & vb. n. {Piloting}.] [Cf. F. piloter.] 1. To direct the course of, as of a ship, where navigation is dangerous. [1913 Webster] 2. Figuratively: To guide, as through dangers or difficulties. "The art of piloting a state." --Berkeley. [1913 Webster] 3. (A["e]ronautics) To fly, or act as pilot of (an aircraft); to operate (an airplane). [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cowcatcher \Cow"catch`er\ (-k?ch`?r), n. A strong inclined frame, usually of wrought-iron bars, in front of a locomotive engine, for catching or throwing off obstructions on a railway, as cattle; the {pilot}. [U.S.] Syn: fender, buffer, pilot. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pilot n 1: someone who is licensed to operate an aircraft in flight [syn: {pilot}, {airplane pilot}] 2: a person qualified to guide ships through difficult waters going into or out of a harbor 3: a program exemplifying a contemplated series; intended to attract sponsors [syn: {pilot program}, {pilot film}, {pilot}] 4: something that serves as a model or a basis for making copies; "this painting is a copy of the original" [syn: {original}, {archetype}, {pilot}] 5: small auxiliary gas burner that provides a flame to ignite a larger gas burner [syn: {pilot burner}, {pilot light}, {pilot}] 6: an inclined metal frame at the front of a locomotive to clear the track [syn: {fender}, {buffer}, {cowcatcher}, {pilot}] v 1: operate an airplane; "The pilot flew to Cuba" [syn: {fly}, {aviate}, {pilot}] 2: act as the navigator in a car, plane, or vessel and plan, direct, plot the path and position of the conveyance; "Is anyone volunteering to navigate during the trip?"; "Who was navigating the ship during the accident?" [syn: {navigate}, {pilot}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flier, flyer 1. uçan şey veya kimse 2. pilot 3. (A.B.D) el ilânı 4. (A.B.D), (k.dili.) hem kazancı hem zararı büyük olabilen bir yatırım 5. uzun atlama. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pilot 1. (den.) kılavuz: dümenci 2. pilot 3. rehber 4. (A.B.D.) lokomotif mahmuzu 5. kılavuzluk etmek, rehber olmak, yol göstermek 6. (uçak) kullanmak. pilot engine kılavuz lokomotif. pilot fish Malta palamudu, (zool.) Naucrates ductor. pilot light şofbende devamlı olarak yanan kuçük alev 7. kontrol lambası. drop the pilot kılavuzu salıvermek. pilotage kılavuzluk 8. kılavuz ücreti. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: aviator 1. pilot, tayyareci, havacı. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Pilot [piːloːt] (n) , s.(m ) (racing) driver; pilot

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.1708 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).