Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pass (6 entries) (8.7313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass-, *pass*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pass \Pass\ (p[.a]s, p[a^]s), v. i. [imp. & p. p. {Passed}; p. pr. & vb. n. {Passing}.] [F. passer, LL. passare, fr. L. passus step, or from pandere, passum, to spread out, lay open. See {Pace}.] 1. To go; to move; to proceed; to be moved or transferred from one point to another; to make a transit; -- usually with a following adverb or adverbal phrase defining the kind or manner of motion; as, to pass on, by, out, in, etc.; to pass swiftly, directly, smoothly, etc.; to pass to the rear, under the yoke, over the bridge, across the field, beyond the border, etc. "But now pass over [i. e., pass on]." --Chaucer. [1913 Webster] On high behests his angels to and fro Passed frequent. --Milton. [1913 Webster] Sweet sounds rose slowly through their mouths, And from their bodies passed. --Coleridge. [1913 Webster] 2. To move or be transferred from one state or condition to another; to change possession, condition, or circumstances; to undergo transition; as, the business has passed into other hands. [1913 Webster] Others, dissatisfied with what they have, . . . pass from just to unjust. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 3. To move beyond the range of the senses or of knowledge; to pass away; hence, to disappear; to vanish; to depart; specifically, to depart from life; to die. [1913 Webster] Disturb him not, let him pass paceably. --Shak. [1913 Webster] Beauty is a charm, but soon the charm will pass. --Dryden. [1913 Webster] The passing of the sweetest soul That ever looked with human eyes. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To move or to come into being or under notice; to come and go in consciousness; hence, to take place; to occur; to happen; to come; to occur progressively or in succession; to be present transitorily. [1913 Webster] So death passed upon all men. --Rom. v. 12. [1913 Webster] Our own consciousness of what passes within our own mind. --I. Watts. [1913 Webster] 5. To go by or glide by, as time; to elapse; to be spent; as, their vacation passed pleasantly. [1913 Webster] Now the time is far passed. --Mark vi. 35 [1913 Webster] 6. To go from one person to another; hence, to be given and taken freely; as, clipped coin will not pass; to obtain general acceptance; to be held or regarded; to circulate; to be current; -- followed by for before a word denoting value or estimation. "Let him pass for a man." --Shak. [1913 Webster] False eloquence passeth only where true is not understood. --Felton. [1913 Webster] This will not pass for a fault in him. --Atterbury. [1913 Webster] 7. To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness; to be carried through a body that has power to sanction or reject; to receive legislative sanction; to be enacted; as, the resolution passed; the bill passed both houses of Congress. [1913 Webster] 8. To go through any inspection or test successfully; to be approved or accepted; as, he attempted the examination, but did not expect to pass. [1913 Webster] 9. To be suffered to go on; to be tolerated; hence, to continue; to live along. "The play may pass." --Shak. [1913 Webster] 10. To go unheeded or neglected; to proceed without hindrance or opposition; as, we let this act pass. [1913 Webster] 11. To go beyond bounds; to surpass; to be in excess. [Obs.] "This passes, Master Ford." --Shak. [1913 Webster] 12. To take heed; to care. [Obs.] [1913 Webster] As for these silken-coated slaves, I pass not. --Shak. [1913 Webster] 13. To go through the intestines. --Arbuthnot. [1913 Webster] 14. (Law) To be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance; as, an estate passes by a certain clause in a deed. --Mozley & W. [1913 Webster] 15. (Fencing) To make a lunge or pass; to thrust. [1913 Webster] 16. (Card Playing) To decline to play in one's turn; in euchre, to decline to make the trump. [1913 Webster] She would not play, yet must not pass. --Prior. [1913 Webster] {To bring to pass}, {To come to pass}. See under {Bring}, and {Come}. {To pass away}, to disappear; to die; to vanish. "The heavens shall pass away." --2 Pet. iii. 10. "I thought to pass away before, but yet alive I am." --Tennyson. {To pass by}, to go near and beyond a certain person or place; as, he passed by as we stood there. {To pass into}, to change by a gradual transmission; to blend or unite with. {To pass on}, to proceed. {To pass on} or {To pass upon}. (a) To happen to; to come upon; to affect. "So death passed upon all men." --Rom. v. 12. "Provided no indirect act pass upon our prayers to define them." --Jer. Taylor. (b) To determine concerning; to give judgment or sentence upon. "We may not pass upon his life." --Shak. {To pass off}, to go away; to cease; to disappear; as, an agitation passes off. {To pass over}, to go from one side or end to the other; to cross, as a river, road, or bridge. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pass \Pass\, v. t. 1. In simple, transitive senses; as: (a) To go by, beyond, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of; as, to pass a house, a stream, a boundary, etc. (b) Hence: To go from one limit to the other of; to spend; to live through; to have experience of; to undergo; to suffer. "To pass commodiously this life." --Milton. [1913 Webster] She loved me for the dangers I had passed. --Shak. [1913 Webster] (c) To go by without noticing; to omit attention to; to take no note of; to disregard. [1913 Webster] Please you that I may pass This doing. --Shak. [1913 Webster] I pass their warlike pomp, their proud array. --Dryden. [1913 Webster] (d) To transcend; to surpass; to excel; to exceed. [1913 Webster] And strive to pass . . . Their native music by her skillful art. --Spenser. [1913 Webster] Whose tender power Passes the strength of storms in their most desolate hour. --Byron. [1913 Webster] (e) To go successfully through, as an examination, trail, test, etc.; to obtain the formal sanction of, as a legislative body; as, he passed his examination; the bill passed the senate. [1913 Webster] 2. In causative senses: as: (a) To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over; as, the waiter passed bisquit and cheese; the torch was passed from hand to hand. [1913 Webster] I had only time to pass my eye over the medals. --Addison. [1913 Webster] Waller passed over five thousand horse and foot by Newbridge. --Clarendon. [1913 Webster] (b) To cause to pass the lips; to utter; to pronounce; hence, to promise; to pledge; as, to pass sentence. --Shak. [1913 Webster] Father, thy word is passed. --Milton. [1913 Webster] (c) To cause to advance by stages of progress; to carry on with success through an ordeal, examination, or action; specifically, to give legal or official sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid and just; as, he passed the bill through the committee; the senate passed the law. (e) To put in circulation; to give currency to; as, to pass counterfeit money. "Pass the happy news." --Tennyson. (f) To cause to obtain entrance, admission, or conveyance; as, to pass a person into a theater, or over a railroad. [1913 Webster] 3. To emit from the bowels; to evacuate. [1913 Webster] 4. (Naut.) To take a turn with (a line, gasket, etc.), as around a sail in furling, and make secure. [1913 Webster] 5. (Fencing) To make, as a thrust, punto, etc. --Shak. [1913 Webster] {Passed midshipman}. See under Midshipman. {To pass a dividend}, to omit the declaration and payment of a dividend at the time when due. {To pass away}, to spend; to waste. "Lest she pass away the flower of her age." --Ecclus. xlii. 9. {To pass by}. (a) To disregard; to neglect. (b) To excuse; to spare; to overlook. {To pass off}, to impose fraudulently; to palm off. "Passed himself off as a bishop." --Macaulay. {To pass (something) on (some one)} or {To pass (something) upon (some one)}, to put upon as a trick or cheat; to palm off. "She passed the child on her husband for a boy." --Dryden. {To pass over}, to overlook; not to note or resent; as, to pass over an affront. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pass \Pass\, n. [Cf. F. pas (for sense 1), and passe, fr. passer to pass. See {Pass}, v. i.] 1. An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a ford; as, a mountain pass. [1913 Webster] "Try not the pass!" the old man said. --Longfellow. [1913 Webster] 2. (Fencing) A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary. --Shak. [1913 Webster] 3. A movement of the hand over or along anything; the manipulation of a mesmerist. [1913 Webster] 4. (Rolling Metals) A single passage of a bar, rail, sheet, etc., between the rolls. [1913 Webster] 5. State of things; condition; predicament. [1913 Webster] Have his daughters brought him to this pass. --Shak. [1913 Webster] Matters have been brought to this pass. --South. [1913 Webster] 6. Permission or license to pass, or to go and come; a psssport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass. [1913 Webster] A ship sailing under the flag and pass of an enemy. --Kent. [1913 Webster] 7. Fig.: a thrust; a sally of wit. --Shak. [1913 Webster] 8. Estimation; character. [Obs.] [1913 Webster] Common speech gives him a worthy pass. --Shak. [1913 Webster] 9. [Cf. {Passus}.] A part; a division. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 10. (Sports) In football, hockey, and other team sports, a transfer of the ball, puck, etc., to another player of one's own team, usually at some distance. In American football, the pass is through the air by an act of throwing the ball. [Webster 1913 Suppl. +PJC] {Pass boat} (Naut.), a punt, or similar boat. {Pass book}. (a) A book in which a trader enters articles bought on credit, and then passes or sends it to the purchaser. (b) See {Bank book}. {Pass box} (Mil.), a wooden or metallic box, used to carry cartridges from the service magazine to the piece. {Pass check}, a ticket of admission to a place of entertainment, or of readmission for one who goes away in expectation of returning. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pass adj 1: of advancing the ball by throwing it; "a team with a good passing attack"; "a pass play" [syn: {passing(a)}, {pass(a)}] [ant: {running(a)}] n 1: (baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls" [syn: {base on balls}, {walk}, {pass}] 2: (military) a written leave of absence; "he had a pass for three days" 3: (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long" [syn: {pass}, {passing play}, {passing game}, {passing}] 4: the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks; "we got through the pass before it started to snow" [syn: {pass}, {mountain pass}, {notch}] 5: any authorization to pass or go somewhere; "the pass to visit had a strict time limit" [syn: {pass}, {passport}] 6: a document indicating permission to do something without restrictions; "the media representatives had special passes" [syn: {pass}, {laissez passer}] 7: a flight or run by an aircraft over a target; "the plane turned to make a second pass" 8: a bad or difficult situation or state of affairs [syn: {pass}, {strait}, {straits}] 9: a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a head yesterday" [syn: {pass}, {head}, {straits}] 10: one complete cycle of operations (as by a computer); "it was not possible to complete the computation in a single pass" 11: you advance to the next round in a tournament without playing an opponent; "he had a bye in the first round" [syn: {bye}, {pass}] 12: a permit to enter or leave a military installation; "he had to show his pass in order to get out" [syn: {pass}, {liberty chit}] 13: a complimentary ticket; "the star got passes for his family" 14: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl}, {offer}] 15: (sports) the act of throwing the ball to another member of your team; "the pass was fumbled" [syn: {pass}, {toss}, {flip}] 16: success in satisfying a test or requirement; "his future depended on his passing that test"; "he got a pass in introductory chemistry" [syn: {passing}, {pass}, {qualifying}] [ant: {failing}, {flunk}] v 1: go across or through; "We passed the point where the police car had parked"; "A terrible thought went through his mind" [syn: {pass}, {go through}, {go across}] 2: move past; "A black limousine passed by when she looked out the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by}, {pass by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}] 3: make laws, bills, etc. or bring into effect by legislation; "They passed the amendment"; "We cannot legislate how people spend their free time" [syn: {legislate}, {pass}] 4: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse}, {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide by}, {go along}] 5: place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand}, {reach}, {pass on}, {turn over}, {give}] 6: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}] 7: travel past; "The sports car passed all the trucks" [syn: {pass}, {overtake}, {overhaul}] 8: come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed important" [syn: {happen}, {hap}, {go on}, {pass off}, {occur}, {pass}, {fall out}, {come about}, {take place}] 9: go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House" [syn: {pass}, {clear}] 10: pass time in a specific way; "how are you spending your summer vacation?" [syn: {spend}, {pass}] 11: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run}, {draw}, {pass}] 12: transmit information ; "Please communicate this message to all employees"; "pass along the good news" [syn: {communicate}, {pass on}, {pass}, {pass along}, {put across}] 13: disappear gradually; "The pain eventually passed off" [syn: {evanesce}, {fade}, {blow over}, {pass off}, {fleet}, {pass}] 14: go successfully through a test or a selection process; "She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now" [syn: {pass}, {make it}] [ant: {bomb}, {fail}, {flunk}, {flush it}] 15: be superior or better than some standard; "She exceeded our expectations"; "She topped her performance of last year" [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past}, {top}] 16: accept or judge as acceptable; "The teacher passed the student although he was weak" [ant: {fail}] 17: allow to go without comment or censure; "the insult passed as if unnoticed" 18: transfer to another; of rights or property; "Our house passed under his official control" 19: pass into a specified state or condition; "He sank into nirvana" [syn: {sink}, {pass}, {lapse}] 20: throw (a ball) to another player; "Smith passed" 21: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead" [syn: {fall}, {return}, {pass}, {devolve}] 22: cause to pass; "She passed around the plates" [syn: {pass}, {make pass}] 23: grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography" [syn: {authorize}, {authorise}, {pass}, {clear}] 24: pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be born}] 25: eliminate from the body; "Pass a kidney stone" [syn: {excrete}, {egest}, {eliminate}, {pass}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: pass passport From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Pass [pas] (n) , s.(m ) pass; passport

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 8.7313 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).