Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for organ (123 entries) (0.1549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organ-, *organ*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

organizational commitment (n ) ความผูกพันต่อองค์กร
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,
Organogram (n ) โครงสร้างองค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organ[N] หีบเพลงปาก, See also: ออร์แกน, Syn. mouth organ
organ[N] อวัยวะ, See also: อวัยวะที่สำคัญต่างๆ
organdy[N] สิ่งทอ
organic[ADJ] เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต, See also: เกี่ยวกับสารอินทรีย์, ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต, Syn. live, natural, Ant. inorganic
organic[ADJ] เกี่ยวกับอวัยวะ
organic[N] สารอินทรีย์
organza[N] ผ้าโปร่งบางใช้ทำเสื้อผ้า
organdie[N] สิ่งทอ
organism[N] สิ่งมีชีวิต, Syn. creature, being
organism[N] ระบบ, Syn. organization, network

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
organอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organองค์กร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organอวัยวะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organองค์กร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organ, genital; genitalia; genitalsอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organelleออร์แกเนลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organelleอวัยวะเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic-อินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic analogyการเปรียบเทียบรัฐกับสิ่งมีชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic anxiety syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า organ **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
organOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
organWHO stands for World Health Organization.
organThat church organization takes in refugees.
organAnts have a well-organized society.
organCan you play the organ?
organOur sales organization for Gamma is not strong.
organWe have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.
organThe three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.
organIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
organThis organization lacks unity.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organ(ออร์'เกิน) n. อวัยวะ,หีบเพลง,หีบเพลงเป่า,ออร์แกน,กระบอกเสียง,หนังสือพิมพ์,นิตยสาร,เครื่องมือ,องค์การ, Syn. voice,instrument
organdie(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organdy(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ,อินทรีย์,องค์ประกอบ,เนื้อเยื่อชีวิต,กฎ,องค์,องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
organic chemistryn. อินทรียเคมี
organic diseasen. โรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อ
organise(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organiser(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
organism(ออร์'กะนิสซึม) n. ร่างของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ระบบ,องค์การ,องค์กร., See also: organismic,organismal adj., Syn. creature
organist(ออร์'กะนิสทฺ) n. ผู้เล่นหีบเพลง,ผู้เล่นออร์แกน

English-Thai: Nontri Dictionary
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบ
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
organist(n) คนเล่นออร์แกน,คนเล่นหีบเพลง
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ[V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
ผู้จัดทำ[N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
โอเปค[N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
จัดงาน[V] arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง[V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม
จัดกลุ่ม[V] form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
สารอินทรีย์[N] organic substance, Ant. สารอนินทรีย์, Example: สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหารของพืชและสัตว์ชั้นต่ำ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิต
องค์[N] organ, See also: part of body, Syn. อวัยวะ, ตัว, Example: องค์พระพุทธรูปนี้เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ลักษณะจะไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อวัยวะ[N] organ, See also: limb, Example: พิษตะกั่วมีฤทธิ์ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วน, Count unit: ส่วน, ชิ้น, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
อวัยวะมนุษย์[n. exp.] (awaiyawa manut) EN: human organ   
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]
อวัยวะภายนอก[n. exp.] (awaiyawa phāinøk) FR: organe externe [m]
อวัยวะเพศ[n. exp.] (awaiyawa phēt) EN: sexual organ ; vulva   FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บริหารภายในแบบแนวราบ[n. exp.] (børihān phāinai baēp naēorāp) EN: flat organization   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGAN AO1 R G AH0 N
ORGANS AO1 R G AH0 N Z
ORGANUM AO1 R G AH0 N AH0 M
ORGANIC AO0 R G AE1 N IH0 K
ORGANISM AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M
ORGANIST AO1 R G AH0 N AH0 S T
ORGANIZE AO1 R G AH0 N AY2 Z
ORGANIZES AO1 R G AH0 N AY2 Z AH0 Z
ORGANIZER AO1 R G AH0 N AY2 Z ER0
ORGANISMS AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organ (n) (oo1 g @ n)
organs (n) (oo1 g @ n z)
organic (j) (oo1 g a1 n i k)
organdie (n) (oo1 g a1 n d ii)
organism (n) (oo1 g @ n i z @ m)
organist (n) (oo1 g @ n i s t)
organize (v) (oo1 g @ n ai z)
organisms (n) (oo1 g @ n i z @ m z)
organists (n) (oo1 g @ n i s t s)
organized (v) (oo1 g @ n ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊斯兰会议组织[Yi1 si1 lan2 Hui4 yi4 Zu3 zhi1, 伊斯蘭會議組織] Organization of the Islamic Conference [Add to Longdo]
器官[qi4 guan1, 器官] organ (part of body tissue); apparatus [Add to Longdo]
器官捐献者[qi4 guan1 juan1 xian4 zhe3, 器官捐獻者] organ donor [Add to Longdo]
器官移殖[qi4 guan1 yi2 zhi2, 器官移殖] organ transplant [Add to Longdo]
建制[jian4 zhi4, 建制] organizational structure [Add to Longdo]
有机[you3 ji1, 有機] organic [Add to Longdo]
有机分子[you3 ji1 fen1 zi3, 有機分子] organic molecule [Add to Longdo]
有机化合物[you3 ji1 hua4 he2 wu4, 有機化合物] organic compound [Add to Longdo]
有机化学[you3 ji1 hua4 xue2, 有機化學] organic chemistry [Add to Longdo]
有机物[you3 ji1 wu4, 有機物] organic substance; organic matter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]
組織名[そしきめい, soshikimei] organization name [Add to Longdo]
部門名[ぶもんめい, bumonmei] organizational unit name [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbrennmasse {f}organic filler [Add to Longdo]
Bioladen {m}organic grocery store [Add to Longdo]
Drehorgelspieler {m}; Drehorgelspielerin {f}; Leierkastenmann {m}; Leierkastenfrau {f}organ grinder [Add to Longdo]
Messeveranstalter {m}organizer of a fair [Add to Longdo]
Organ {n} | Organe {pl}organ | organs [Add to Longdo]
Organigramm {n}organization chart [Add to Longdo]
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Organisationskontrolle {f}organizational control [Add to Longdo]
Organisationsmethoden {pl}orgware [Add to Longdo]
Organisationsausschuss {m}organizing committee [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
組織[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Organ \Or"gan\ ([^o]r"gan), n. [L. organum, Gr. 'o`rganon; akin to 'e`rgon work, and E. work: cf. F. organe. See {Work}, and cf. {Orgue}, {Orgy}.] 1. An instrument or medium by which some important action is performed, or an important end accomplished; as, legislatures, courts, armies, taxgatherers, etc., are organs of government. [1913 Webster] 2. (Biol.) A natural part or structure in an animal or a plant, capable of performing some special action (termed its function), which is essential to the life or well-being of the whole; as, the heart, lungs, etc., are organs of animals; the root, stem, foliage, etc., are organs of plants. [1913 Webster] Note: In animals the organs are generally made up of several tissues, one of which usually predominates, and determines the principal function of the organ. Groups of organs constitute a system. See {System}. [1913 Webster] 3. A component part performing an essential office in the working of any complex machine; as, the cylinder, valves, crank, etc., are organs of the steam engine. [1913 Webster] 4. A medium of communication between one person or body and another; as, the secretary of state is the organ of communication between the government and a foreign power; a newspaper is the organ of its editor, or of a party, sect, etc. A newsletter distributed within an organization is often called its {house organ}. [1913 Webster +PJC] 5. [Cf. AS. organ, fr. L. organum.] (Mus.) A wind instrument containing numerous pipes of various dimensions and kinds, which are filled with wind from a bellows, and played upon by means of keys similar to those of a piano, and sometimes by foot keys or pedals; -- formerly used in the plural, each pipe being considered an organ. [1913 Webster] The deep, majestic, solemn organs blow. --Pope. [1913 Webster] Note: Chaucer used the form orgon as a plural. [1913 Webster] The merry orgon . . . that in the church goon [go]. [1913 Webster] {Barrel organ}, {Choir organ}, {Great organ}, etc. See under {Barrel}, {Choir}, etc. {Cabinet organ} (Mus.), an organ of small size, as for a chapel or for domestic use; a reed organ. {Organ bird} (Zool.), a Tasmanian crow shrike ({Gymnorhina organicum}). It utters discordant notes like those of a hand organ out of tune. {Organ fish} (Zool.), the drumfish. {Organ gun}. (Mil.) Same as {Orgue} (b) . {Organ harmonium} (Mus.), an harmonium of large capacity and power. {Organ of Corti} (Anat.), a complicated structure in the cochlea of the ear, including the auditory hair cells, the rods or fibers of Corti, the membrane of Corti, etc. See Note under {Ear}. {Organ pipe}. See {Pipe}, n., 1. {Organ-pipe coral}. (Zool.) See {Tubipora}. {Organ point} (Mus.), a passage in which the tonic or dominant is sustained continuously by one part, while the other parts move. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Organ \Or"gan\, v. t. To supply with an organ or organs; to fit with organs; to organize. [Obs.] [1913 Webster] Thou art elemented and organed for other apprehensions. --Bp. Mannyngham. [1913 Webster] Organdie From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: organ n 1: a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function 2: a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; "The Census Bureau is an organ of the Commerce Department" 3: (music) an electronic simulation of a pipe organ [syn: {electric organ}, {electronic organ}, {Hammond organ}, {organ}] 4: a periodical that is published by a special interest group; "the organ of the communist party" 5: wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard [syn: {organ}, {pipe organ}] 6: a free-reed instrument in which air is forced through the reeds by bellows [syn: {harmonium}, {organ}, {reed organ}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Organ [ɔrgaːn] (n) , s.(n ) organ From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: member 1. üye, aza 2. organ, uzuv 3. (mat.) denklemin bir tarafı. member of parliament (kıs.) MP) milletvekili. membership üyelik 4. üyeler. From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: organ organ From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: organ organ

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1549 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).