Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for o (13 entries) (3.0706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -o-, *o*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: O \O\ ([=o]), a. [See {One}.] One. [Obs.] --Chaucer. "Alle thre but o God." --Piers Plowman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: O \O\ ([=o]), interj. An exclamation used in calling or directly addressing a person or personified object; also, as an emotional or impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise, desire, fear, etc. [1913 Webster] For ever, O Lord, thy word is settled in heaven. --Ps. cxix. 89. [1913 Webster] O how love I thy law ! it is my meditation all the day. --Ps. cxix. 97. [1913 Webster] Note: O is frequently followed by an ellipsis and that, an in expressing a wish: "O [I wish] that Ishmael might live before thee!" --Gen. xvii. 18; or in expressions of surprise, indignation, or regret: "O [it is sad] that such eyes should e'er meet other object!" --Sheridan Knowles. [1913 Webster] Note: A distinction between the use of O and oh is insisted upon by some, namely, that O should be used only in direct address to a person or personified object, and should never be followed by the exclamation point, while Oh (or oh) should be used in exclamations where no direct appeal or address to an object is made, and may be followed by the exclamation point or not, according to the nature or construction of the sentence. Some insist that oh should be used only as an interjection expressing strong feeling. The form O, however, is, it seems, the one most commonly employed for both uses by modern writers and correctors for the press. "O, I am slain!" --Shak. "O what a fair and ministering angel!" "O sweet angel !" --Longfellow. [1913 Webster] O for a kindling touch from that pure flame! --Wordsworth. [1913 Webster] But she is in her grave, -- and oh The difference to me! --Wordsworth. [1913 Webster] Oh for a lodge in some vast wilderness! --Cowper. [1913 Webster] We should distinguish between the sign of the vocative and the emotional interjection, writing O for the former, and oh for the latter. --Earle. [1913 Webster] {O dear}, & {O dear me!} [corrupted fr. F. O Dieu! or It. O Dio! O God! O Dio mio! O my God! --Wyman.], exclamations expressive of various emotions, but usually promoted by surprise, consternation, grief, pain, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: O \O\ ([=o]), n.; pl. {O's} or {Oes} ([=o]z). 1. The letter O, or its sound. "Mouthing out his hollow oes and aes." --Tennyson. [1913 Webster] 2. Something shaped like the letter O; a circle or oval. "This wooden O [Globe Theater]". --Shak. [1913 Webster] 3. A cipher; zero. [R.] [1913 Webster] Thou art an O without a figure. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: O \O\ ([=o]). 1. O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives its form, value, and name from the Greek O, through the Latin. The letter came into the Greek from the Ph[oe]nician, which possibly derived it ultimately from the Egyptian. Etymologically, the letter o is most closely related to a, e, and u; as in E. bone, AS. b[=a]n; E. stone, AS. st[=a]n; E. broke, AS. brecan to break; E. bore, AS. beran to bear; E. dove, AS. d[=u]fe; E. toft, tuft; tone, tune; number, F. nombre. [1913 Webster] The letter o has several vowel sounds, the principal of which are its long sound, as in bone, its short sound, as in nod, and the sounds heard in the words orb, son, do (feod), and wolf (book). In connection with the other vowels it forms several digraphs and diphthongs. See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 107-129. [1913 Webster] 2. Among the ancients, O was a mark of triple time, from the notion that the ternary, or number 3, is the most perfect of numbers, and properly expressed by a circle, the most perfect figure. [1913 Webster] O was also anciently used to represent 11: with a dash over it ([=O]), 11,000. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: O' \O'\ [Ir. o a descendant.] A prefix to Irish family names, which signifies grandson or descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil, O'Carrol. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: O' \O'\ ([=o]; unaccented [-o]), prep. A shortened form of of or on. "At the turning o' the tide." --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: O n 1: a nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes 21 percent of the atmosphere by volume; the most abundant element in the earth's crust [syn: {oxygen}, {O}, {atomic number 8}] 2: the 15th letter of the Roman alphabet [syn: {O}, {o}] 3: the blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; "people with type O blood are universal donors" [syn: {O}, {type O}, {group O}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: it 1. (zam.), o, onu, ona, (cinsiyet belirtmeyen zamirin 3. tekil şahsı) 2. ebe (oyunlarda) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: that 1. (zam.), (çoğ.) those) o, şu 2. o, adı geçen, mezkür 3. öyle, o kadar that is, that is to say yani. That' that. İşte o kadar. Başka söz istemez. that way ondan dolayı 4. o durum: Mary and John are that way about each other. Mary ile John birbirlerine abayı yakmışlar. all that o kadar. at that artık, bu durumda. for all that buna rağmen. so that ki, diye. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: o [o] oh From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: o‐ dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐ From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: o or From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: o the

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0706 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).