Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for nota (100 entries) (0.4295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nota-, *nota*. Possible hiragana form: のた
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

NOTAM[no-tam] (Notice to Airmen) ประกาศนักบิน
notarial {adj}[โนทาเรียล] (adj) การจดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notary[N] พนักงานจดทะเบียน (คำเรียกสั้นของ notary public), Syn. accountant
notable[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: ซึ่งมีความสามารถ, Syn. remarkable, Ant. ordinary
notable[N] คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: คนสำคัญ, Syn. bigwig, dignitary, public figure, VIP
notable[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
notable[ADJ] น่าจดจำ, See also: ที่ควรระลึก
notable[N] บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จัก, บุคคลสำคัญ
notably[ADV] อย่างโดดเด่น, See also: อย่างมีชื่อเสียง, อย่างยอดเยี่ยม, Syn. remarkably, noticeably
notarize[VT] รับรอง, See also: จดทะเบียน, Syn. affirm, certify, confirm, Ant. negate, validate
notation[N] เครื่องหมายที่ใช้แทนระบบตัวเลขหรือเสียง, See also: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในทางดนตรี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
notation[N] หมายเหตุ, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
notal-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notalgia; dorsalgia; dorsodyniaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notary publicพนักงานรับรองเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notationสัญกรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า nota **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
notaThe new title takes on a good connotation.
notaThe area is notable for its scenery and wildlife.
notaChemistry has made notable progress in recent years.
notaOur century has seen a notable increase of knowledge.
notaNotaries are involved in the drawing up of notarial deeds and sealed envelope deeds.
notaWhen the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.
notaWhen one goes to the notary public's office the following are required.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
notation(โนเท'เชิน) n. บันทึก,หมายเหตุ,เครื่องหมาย,หนังสือ,จดหมาย,การทำบันทึกหมายเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notable(n) ผู้มีชื่อเสียง,คนเด่น,คนที่น่าจดจำ
notably(adv) อย่างน่าจดจำ,อย่างน่าสังเกต,อย่างสะดุดตา
notary(n) จ่าศาล,ทนายความ,พนักงานทะเบียนบ้าน
notation(n) หมายเหตุ,คำอธิบาย,เครื่องหมาย,การบันทึก,เอกสาร,จดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)   FR: clignotant [m] ; clignoteur (Belg.) [m]
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation   FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
ความหมายแฝง[n. exp.] (khwāmmāi faēng) EN: connotation   
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature   FR: trait dominant [m]
เลขชี้กำลัง[n.] (lēkchīkamlang) EN: exponent ; index ; exponential notation   FR: exposant [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
น่าสังเกต[adj.] (nāsangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful   FR: marquant ; remarquable ; notable

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTARO N OW0 T AA1 R OW0
NOTARY N OW1 T ER0 IY0
NOTABLE N OW1 T AH0 B AH0 L
NOTABLY N OW1 T AH0 B L IY0
NOTABLES N OW1 T AH0 B AH0 L Z
NOTATION N OW0 T EY1 SH AH0 N
NOTATIONS N OW0 T EY1 SH AH0 N Z
NOTARIANNI N OW0 T AA0 R IY0 AA1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notary (n) (n ou1 t @ r ii)
notable (n) (n ou1 t @ b l)
notably (a) (n ou1 t @ b l ii)
notables (n) (n ou1 t @ b l z)
notaries (n) (n ou1 t @ r i z)
notation (n) (n ou1 t ei1 sh @ n)
nota bene (nil) - (n ou2 t @ - b e1 n ei)
notations (n) (n ou1 t ei1 sh @ n z)
notability (n) (n ou2 t @ b i1 l i t ii)
notabilities (n) (n ou2 t @ b i1 l i t i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

のために[のために, ] เพื่อตัวของ(ใครบางคน) , เพื่อประโยชน์ของ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
值得注意[zhi2 de5 zhu4 yi4, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention [Add to Longdo]
公证[gong1 zheng4, 公證] notarization; notarized; acknowledgement [Add to Longdo]
公证人[gong1 zheng4 ren2, 公證人] notary; actuary [Add to Longdo]
公证处[gong1 zheng4 chu4, 公證處] notary office [Add to Longdo]
记号[ji4 hao5, 記號] notation; seal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のたうち回る[のたうちまわる, notauchimawaru] (v5r,vi) to writhe [Add to Longdo]
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm [Add to Longdo]
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling [Add to Longdo]
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle [Add to Longdo]
の為に[のために, notameni] (aux) (uk) (See 為に) for the sake of; because; (P) [Add to Longdo]
の度に[のたびに(P);のたんびに, notabini (P); notanbini] (exp,aux) (uk) (See 度に) on the occasion of; (P) [Add to Longdo]
宣う;曰う[のたまう, notamau] (v4h) (uk) (pol) to say; to be pleased to say (hint of sarcasm) [Add to Longdo]
野垂れ死に;のたれ死に[のたれじに, notarejini] (n,vs) (sens) dying by the roadside; dying a dog's death [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記法識別子[きほうしきべつし, kihoushikibetsushi] notation identifier [Add to Longdo]
記法宣言[きほうせんげん, kihousengen] notation declaration [Add to Longdo]
記法属性[きほうぞくせい, kihouzokusei] notation attribute [Add to Longdo]
記法名[きほうめい, kihoumei] notation name [Add to Longdo]
公証[こうしょう, koushou] notarization [Add to Longdo]
表記体系[ひょうきたいけい, hyoukitaikei] notation, system of notation [Add to Longdo]
表記法[ひょうきほう, hyoukihou] notation, system of notation [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Notausgang(n ) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beglaubigung {f} | Beglaubigungen {pl}notarization | notarizations [Add to Longdo]
Bezeichnung {f} | Bezeichnungen {pl}notation | notations [Add to Longdo]
Darstellungsart {f}notation [Add to Longdo]
Notabschaltung {f}emergency cutout [Add to Longdo]
Notanker {m}; Rettungsanker {m}sheet anchor [Add to Longdo]
Notar {m}; Notarin {f} | Notare {pl}notary; notary public | notaries [Add to Longdo]
Notarzt {m}; Notärztin {f}emergency doctor; emergency physician [Add to Longdo]
Notation {f}notation [Add to Longdo]
Notaufnahme {f} (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room [Add to Longdo]
Notaufnahme {f}; Notaufnahmestelle {f}; Unfallstation {f} (im Krankenhaus)casualty (department) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
非常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Notum \No"tum\, n.; pl. {Nota}. [NL., fr. Gr. nw^ton.] (Zool.) The back. [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: NOTA None of the Above From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: music 1. müzik, musiki 2. ahenk, hava, nağme, makam, nota 3. müzik ilmi 4. orkestra, bando. music book nota kitabı. music box latarna. music hall müzik salonu 5. (İng.) vodvil tiyatrosu. music master musiki üstadı, müzik hocası. music of the spheres Pitagor kuramına göre gökcisimlerinin çıkardığı ve yalnız tanrılar tarafından işitilebilen müzik sesleri. music paper çizgili nota kağıdı. music roll otomatik piyanoda müzik parçasının çalınmasına yarayan delikli kağıt tomarı. music stand nota sehpası. music stool piyano taburesi. chamber music oda müziği. electronic music elektronik müzik. face the music herhangi nahoş bir şeyi veya güçlüğü yılmadan karşılamak. instrumental music çalgı ile çalınan müzik. program music belirli bir konu ifade eden müzik. set a poem to music bir şiiri bestelemek. vocal music sesle söylenen müzik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: note 1. not, işaret 2. tezkere, pusula, betik 3. (müz.) nota, ses 4. piyano tuşlarından biri 5. bir devletin başka bir devlete yaptığı bildiri, nota 6. alâmet, delil 7. hesap pusulası 8. senet 9. şöhret, itibar 10. dikkat, hesaba alma. note paper mektup kâğıdı. circular note genelge, tamim, sirküler 11. bir çeşit kredi mektubu. compare notes fikir teati etmek. person of note şöhret sahibi kimse, tanınmış kimse. speak without notes hiç yazıya bakmadan nutuk söylemek. strike the right note yerinde söz söylemek, lafı gediğine oturtmak. take note of önem vermek, dikkat etmek. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: nota [nota] account; bill; invoice annotation; note From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: nota account; bill; calculation From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: nota account; bill; invoice bank‐note annotation; note grade; note notice; observation

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4295 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).