Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for nice (3 entries) (4.6336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nice-, *nice*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Nice \Nice\ (n[imac]s), a. [Compar. {Nicer} (n[imac]"s[~e]r); superl. {Nicest}.] [OE., foolish, fr. OF. nice ignorant, fool, fr. L. nescius ignorant; ne not + scius knowing, scire to know. Perhaps influenced by E. nesh delicate, soft. See {No}, and {Science}.] 1. Foolish; silly; simple; ignorant; also, weak; effeminate. [Obs.] --Gower. [1913 Webster] But say that we ben wise and nothing nice. --Chaucer. [1913 Webster] 2. Of trifling moment; unimportant; trivial. [Obs.] [1913 Webster] The letter was not nice, but full of charge Of dear import. --Shak. [1913 Webster] 3. Overscrupulous or exacting; hard to please or satisfy; fastidious in small matters. [1913 Webster] Curious not knowing, not exact but nice. --Pope. [1913 Webster] And to taste Think not I shall be nice. --Milton. [1913 Webster] 4. Delicate; refined; dainty; pure. [1913 Webster] Dear love, continue nice and chaste. --Donne. [1913 Webster] A nice and subtile happiness. --Milton. [1913 Webster] 5. Apprehending slight differences or delicate distinctions; distinguishing accurately or minutely; carefully discriminating; as, a nice taste or judgment. "Our author happy in a judge so nice." --Pope. "Nice verbal criticism." --Coleridge. [1913 Webster] 6. Done or made with careful labor; suited to excite admiration on account of exactness; evidencing great skill; exact; fine; finished; as, nice proportions, nice workmanship, a nice application; exactly or fastidiously discriminated; requiring close discrimination; as, a nice point of law, a nice distinction in philosophy. [1913 Webster] The difference is too nice Where ends the virtue, or begins the vice. --Pope. [1913 Webster] 7. Pleasing; agreeable; gratifying; delightful; good; as, a nice party; a nice excursion; a nice day; a nice sauce, etc. [Loosely & Colloquially] [1913 Webster] 8. Pleasant; kind; as, a nice person. [PJC] 9. Hence: Well-mannered; well-behaved; as, nice children. [PJC] He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town. --Song. {To make nice of}, to be scrupulous about. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] Syn: Dainty; delicate; exquisite; fine; accurate; exact; correct; precise; particular; pleasant; kind; scrupulous; punctilious; fastidious; squeamish; finical; effeminate; silly; well-mannered; well-behaved. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: nice adj 1: pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance; "what a nice fellow you are and we all thought you so nasty"- George Meredith; "nice manners"; "a nice dress"; "a nice face"; "a nice day"; "had a nice time at the party"; "the corn and tomatoes are nice today" [ant: {awful}, {nasty}] 2: socially or conventionally correct; refined or virtuous; "from a decent family"; "a nice girl" [syn: {decent}, {nice}] 3: done with delicacy and skill; "a nice bit of craft"; "a job requiring nice measurements with a micrometer"; "a nice shot" [syn: {nice}, {skillful}] 4: excessively fastidious and easily disgusted; "too nice about his food to take to camp cooking"; "so squeamish he would only touch the toilet handle with his elbow" [syn: {dainty}, {nice}, {overnice}, {prissy}, {squeamish}] 5: exhibiting courtesy and politeness; "a nice gesture" [syn: {courteous}, {gracious}, {nice}] n 1: a city in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: NICE Network Information and Control Exchange (DECNET)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  nice 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
nice
 • ดี: นิสัยดี, น่าคบหา [Lex2]
 • สุภาพ: มีมารยาท [Lex2]
 • สวย: น่าดู, น่ามอง [Lex2]
 • ละเอียด: พิถีพิถัน, ประณีต [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง [Lex2]
 • (ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน. ###SW. nicely adv. ###S. fine, [Hope]
 • (adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน [Nontri]
 • /N AY1 S/ [CMU]
 • /N IY1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
nicke, Nixe, ICE, nie, NiCd, vice

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ni ce, ni-ce, nièce, nixe, noce, nie, nié, niche, niché, lice, nife, niée, vice

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.6336 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).