Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for name (5 entries) (3.1717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -name-, *name*. Possible hiragana form: なめ

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Name \Name\ (n[=a]m), n. [AS. nama; akin to D. naam, OS. & OHG. namo, G. name, Icel. nafn, for namn, Dan. navn, Sw. namn, Goth. nam[=o], L. nomen (perh. influenced by noscere, gnoscere, to learn to know), Gr. 'o`mona, Scr. n[=a]man. [root]267. Cf. {Anonymous}, {Ignominy}, {Misnomer}, {Nominal}, {Noun}.] 1. The title by which any person or thing is known or designated; a distinctive specific appellation, whether of an individual or a class. [1913 Webster] Whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. --Gen. ii. 19. [1913 Webster] What's in a name? That which we call a rose By any other name would smell as sweet. --Shak. [1913 Webster] 2. A descriptive or qualifying appellation given to a person or thing, on account of a character or acts. [1913 Webster] His name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. --Is. ix. 6. [1913 Webster] 3. Reputed character; reputation, good or bad; estimation; fame; especially, illustrious character or fame; honorable estimation; distinction. [1913 Webster] What men of name resort to him? --Shak. [1913 Webster] Far above . . . every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. --Eph. i. 21. [1913 Webster] I will get me a name and honor in the kingdom. --1 Macc. iii. 14. [1913 Webster] He hath brought up an evil name upon a virgin. --Deut. xxii. 19. [1913 Webster] The king's army . . . had left no good name behind. --Clarendon. [1913 Webster] 4. Those of a certain name; a race; a family. [1913 Webster] The ministers of the republic, mortal enemies of his name, came every day to pay their feigned civilities. --Motley. [1913 Webster] 5. A person, an individual. [Poetic] [1913 Webster] They list with women each degenerate name. --Dryden. [1913 Webster] {Christian name}. (a) The name a person receives at baptism, as distinguished from {surname}; baptismal name; in western countries, it is also called a {first name}. (b) A given name, whether received at baptism or not. {Given name}. See under {Given}. {In name}, in profession, or by title only; not in reality; as, a friend in name. {In the name of}. (a) In behalf of; by the authority of. " I charge you in the duke's name to obey me." --Shak. (b) In the represented or assumed character of. "I'll to him again in name of Brook." --Shak. {Name plate}, a plate as of metal, glass, etc., having a name upon it, as a sign; a doorplate. {Pen name}, a name assumed by an author; a pseudonym or {nom de plume}. --Bayard Taylor. {Proper name} (Gram.), a name applied to a particular person, place, or thing. {To call names}, to apply opprobrious epithets to; to call by reproachful appellations. {To take a name in vain}, to use a name lightly or profanely; to use a name in making flippant or dishonest oaths. --Ex. xx. 7. [1913 Webster] Syn: Appellation; title; designation; cognomen; denomination; epithet. Usage: {Name}, {Appellation}, {Title}, {Denomination}. Name is generic, denoting that combination of sounds or letters by which a person or thing is known and distinguished. Appellation, although sometimes put for name simply, denotes, more properly, a descriptive term (called also {agnomen} or {cognomen}), used by way of marking some individual peculiarity or characteristic; as, Charles the Bold, Philip the Stammerer. A title is a term employed to point out one's rank, office, etc.; as, the Duke of Bedford, Paul the Apostle, etc. Denomination is to particular bodies what appellation is to individuals; thus, the church of Christ is divided into different denominations, as Congregationalists, Episcopalians, Presbyterians, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Name \Name\ (n[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Named} (n[=a]md); p. pr. & vb. n. {Naming}.] [AS. namian. See {Name}, n.] 1. To give a distinctive name or appellation to; to entitle; to denominate; to style; to call. [1913 Webster] She named the child Ichabod. --1 Sam. iv. 21. [1913 Webster] Thus was the building left Ridiculous, and the work Confusion named. --Milton. [1913 Webster] 2. To mention by name; to utter or publish the name of; to refer to by distinctive title; to mention. [1913 Webster] None named thee but to praise. --Halleck. [1913 Webster] Old Yew, which graspest at the stones That name the underlying dead. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To designate by name or specifically for any purpose; to nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for the wedding; to name someone as ambassador. [1913 Webster] Whom late you have named for consul. --Shak. [1913 Webster] 4. (House of Commons) To designate (a member) by name, as the Speaker does by way of reprimand. [1913 Webster] Syn: To denominate; style; term; call; mention; specify; designate; nominate. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: name n 1: a language unit by which a person or thing is known; "his name really is George Washington"; "those are two names for the same thing" 2: a person's reputation; "he wanted to protect his good name" 3: family based on male descent; "he had no sons and there was no one to carry on his name" [syn: {name}, {gens}] 4: a well-known or notable person; "they studied all the great names in the history of France"; "she is an important figure in modern music" [syn: {name}, {figure}, {public figure}] 5: by the sanction or authority of; "halt in the name of the law" 6: a defamatory or abusive word or phrase [syn: {name}, {epithet}] v 1: assign a specified (usually proper) proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader" [syn: {name}, {call}] 2: give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property; "Many senators were named in connection with the scandal"; "The almanac identifies the auspicious months" [syn: {name}, {identify}] 3: charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club" [syn: {name}, {nominate}, {make}] 4: create and charge with a task or function; "nominate a committee" [syn: {appoint}, {name}, {nominate}, {constitute}] 5: mention and identify by name; "name your accomplices!" 6: make reference to; "His name was mentioned in connection with the invention" [syn: {mention}, {advert}, {bring up}, {cite}, {name}, {refer}] 7: identify as in botany or biology, for example [syn: {identify}, {discover}, {key}, {key out}, {distinguish}, {describe}, {name}] 8: give or make a list of; name individually; give the names of; "List the states west of the Mississippi" [syn: {list}, {name}] 9: determine or distinguish the nature of a problem or an illness through a diagnostic analysis [syn: {diagnose}, {name}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Name [naːmə] (n) , s.(m ) name From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: epistle 1. mektup, name, risale 2. Yeni Ahit'te bir Resulün yazdığı mektup.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.1717 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).