Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for most (9 entries) (4.3446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -most-, *most*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Much \Much\ (m[u^]ch), a. [Compar. & superl. wanting, but supplied by {More} (m[=o]r), and {Most} (m[=o]st), from another root.] [OE. moche, muche, miche, prob. the same as mochel, muchel, michel, mikel, fr. AS. micel, mycel; cf. Gr. me`gas, fem. mega`lh, great, and Icel. mj["o]k, adv., much. [root]103. See {Mickle}.] 1. Great in quantity; long in duration; as, much rain has fallen; much time. [1913 Webster] Thou shalt carry much seed out into the field, and shalt gather but little in. --Deut. xxviii. 38. [1913 Webster] 2. Many in number. [Archaic] [1913 Webster] Edom came out against him with much people. --Num. xx. 20. [1913 Webster] 3. High in rank or position. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Most \Most\ (m[=o]st), a., superl. of {More}. [OE. most, mast, mest, AS. m[=ae]st; akin to D. meest, OS. m[=e]st, G. meist, Icel. mestr, Goth. maists; a superl. corresponding to E. more. [root]103. See {More}, a.] 1. Consisting of the greatest number or quantity; greater in number or quantity than all the rest; nearly all. "Most men will proclaim every one his own goodness." --Prov. xx. 6. [1913 Webster] The cities wherein most of his mighty works were done. --Matt. xi. 20. [1913 Webster] 2. Greatest in degree; as, he has the most need of it. "In the moste pride." --Chaucer. [1913 Webster] 3. Highest in rank; greatest. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] Note: Most is used as a noun, the words part, portion, quantity, etc., being omitted, and has the following meanings: 1. The greatest value, number, or part; preponderating portion; highest or chief part. 2. The utmost; greatest possible amount, degree, or result; especially in the phrases to make the most of, at the most, at most. [1913 Webster] A quarter of a year or some months at the most. --Bacon. [1913 Webster] A covetous man makes the most of what he has. --L'Estrange. [1913 Webster] {For the most part}, in reference to the larger part of a thing, or to the majority of the persons, instances, or things referred to; as, human beings, for the most part, are superstitious; the view, for the most part, was pleasing. {Most an end}, generally. See {An end}, under {End}, n. [Obs.] "She sleeps most an end." --Massinger. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Most \Most\, adv. [AS. m[=ae]st. See {Most}, a.] In the greatest or highest degree. [1913 Webster] Those nearest to this king, and most his favorites, were courtiers and prelates. --Milton. [1913 Webster] Note: Placed before an adjective or adverb, most is used to form the superlative degree, being equivalent to the termination -est; as, most vile, most wicked; most illustrious; most rapidly. Formerly, and until after the Elizabethan period of our literature, the use of the double superlative was common. See {More}, adv. [1913 Webster] The most unkindest cut of all. --Shak. [1913 Webster] The most straitest sect of our religion. --Acts xxvi. 5. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: More \More\, a., compar. [Positive wanting; superl. {Most} (m[=o]st).] [OE. more, mare, and (orig. neut. and adv.) mo, ma, AS. m[=a]ra, and (as neut. and adv.) m[=a]; akin to D. meer, OS. m[=e]r, G. mehr, OHG. m[=e]ro, m[=e]r, Icel. meiri, meirr, Dan. meere, meer, Sw. mera, mer, Goth. maiza, a., mais, adv., and perh. to L. major greater, compar. of magnus great, and magis, adv., more. [root]103. Cf. {Most}, {uch}, {Major}.] 1. Greater; superior; increased; as: (a) Greater in quality, amount, degree, quality, and the like; with the singular. [1913 Webster] He gat more money. --Chaucer. [1913 Webster] If we procure not to ourselves more woe. --Milton. [1913 Webster] Note: More, in this sense, was formerly used in connection with some other qualifying word, -- a, the, this, their, etc., -- which now requires the substitution of greater, further, or the like, for more. [1913 Webster] Whilst sisters nine, which dwell on Parnasse height, Do make them music for their more delight. --Spenser. [1913 Webster] The more part knew not wherefore they were come together. --Acts xix. 32. [1913 Webster] Wrong not that wrong with a more contempt. --Shak. [1913 Webster] (b) Greater in number; exceeding in numbers; -- with the plural. [1913 Webster] The people of the children of Israel are more and mightier than we. --Ex. i. 9. [1913 Webster] 2. Additional; other; as, he wept because there were no more worlds to conquer. [1913 Webster] With open arms received one poet more. --Pope. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: most adv 1: used to form the superlative; "the king cobra is the most dangerous snake" [syn: {most}, {to the highest degree}] [ant: {least}, {to the lowest degree}] 2: very; "a most welcome relief" 3: (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; all but; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees" [syn: {about}, {almost}, {most}, {nearly}, {near}, {nigh}, {virtually}, {well-nigh}] adj 1: (superlative of `many' used with count nouns and often preceded by `the') quantifier meaning the greatest in number; "who has the most apples?"; "most people like eggs"; "most fishes have fins" [ant: {fewest(a)}] 2: the superlative of `much' that can be used with mass nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier meaning the greatest in amount or extent or degree; "made the most money he could"; "what attracts the most attention?"; "made the most of a bad deal" [ant: {least(a)}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MOST Media Orientated Systems Transport From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MOST Mobile Open Systems Technologies (UK, Uni Lancaster) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: most [mɔst] must From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Most [mɔst] (n) , s.(m ) must

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.3446 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).