Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for merak (16 entries) (6.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merak-, *merak*.

Result from Foreign Dictionaries (16 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: care 1. endişe 2. merak 3. gaile 4. dikkat, ihtimam 5. tedbir, koruma, ilgi 6. (eski.) üzüntü, sıkıntı. in care of eliyle. take care dikkatli olmak. take care of bakmak 7. muhafaza etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: concern 1. ilgi, alâka 2. iş 3. endişe, tasa, kaygı, merak 4. şirket, ticarethane 5. (k.dili.) şey: alâkadar etmek 6. ucu dokunmak 7. tesir etmek 8. ait olmak, ilgilendirmek, ilişiği olmak. concern oneself with karışmak, müdahale etmek.He is meddling in my concerns. Benim işime karışıyor. It is no concern of mine. Beni ilgilendirmez. with deep concern derin endişe ile. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: disquiet 1. rahatsız etmek, endişe vermek, huzurunu kaçırmak, üzmek 2. merak, endişe, huzursuzluk, üzüntü. disqui eting merak verici, rahatsız edici, huzur kaçırıcı. disquietude rahatsızlık, huzursuzluk, üzüntü. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: curiosity 1. merak, tecessüs 2. garabet, nadir şey, tuhaf şey 3. dikkat çeken sey. curiosity shop hediyelik eşya dükkânı. out of curiosity sadece öğrenmek merakından ötürü. raise one's curiosity birisinin merakını uyandırmak, dikkatini çekmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fancy 1. hayal, düş, imge 2. merak, kuruntu 3. kapris 4. meyil, sevgi 5. zevk 6. zihinde yaratılan bir kavram, mefhum 7. fantazi, süslü 8. hayale dayanan, keyfi 9. yüksek kaliteli (meyve) 10. ifrat derecesinde. fancy dress fantazi elbise, karnaval kıyafeti. fancy dress ball maskeli balo, kıyafet balosu. fancyfree aşığı olmayan. fancy woman fahişe. fancy work el işi, işleme. catch the fancy of hoşuna gitmek, beğenilmek. take a fancy to beğenmek, sevmek, meyletmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: espial 1. keşfetme, merak, tecessüs 2. görme, keşif. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: foible 1. zaaf, kusur 2. delilik 3. merak 4. kılıcın ortasıyla ucu arasındaki kısım. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fond 1. deli, meraklı, düşkün. fond of seven, âşık. fondly şefkatle, sevgiyle, muhabbetle. fondness sevgi, merak, iptilâ, düşkünlük. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hobby 1. merak, zevk için yapılan uğraş. ride a hobby aşırı bir meraka sahip olmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: interest 1. alaka, ilgi, merak 2. merak uyandırma, zevk verme kabiliyeti 3. hisse, pay 4. menfaat 5. kar, kazanç 6. faiz 7. (çoğ.) iktisadi hayatta hakim grup. in the interest of menfaatine, için. vested interests (ikt.) alakadar menfaatler 8. hakları tanınmış iktisadi müesseseler. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: maggot 1. sürfe, kurt, kurtçuk, sinek kurdu, peynir kurdu 2. (eski) delice arzu, merak, sevda. woodboring maggot ağaç kurdu. maggoty kurtlu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mania 1. fazla düşkünlük, iptilâ, merak, mani 2. manya denilen bir çeşit delilik, cinnet. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: missile 1. mermi, kurşun 2. ok, merak 3. atılan şey 4. güdümlü mermi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: relish 1. güzel tat, lezzet 2. çeşni, koku 3. merak, meyil 4. salça veya hardal gibi lezzet veren şey 5. lezzet vermek 6. lezzetinden hoşlanmak, beğenmek, tadını iyi bulmak 7. lezzeti olmak, tatmin etmek, zevk vermek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: solicitude 1. merak, kuruntu, vesvese 2. arzu, iştiyak 3. endişe konusu olan şey, dert. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: worry 1. üzülmek, sıkılmak, endişe etmek, merak etmek, zihninde kurmak, tasalanmak, kaygılanmak 2. eziyet etmek, rahatsız etmek, üzmek, canını sıkmak 3. ısırıp sarsmak(köpek) 4. üzüntü, endişe, merak, tasa, kaygı 5. ıstırap, can sıkıntısı. worry along engellere rağmen bir yolunu bulup ilerlemek. worry beads tesbih. worriment (k. dili) üzüntü, endişe 6. can sıkıntısı.worrying, worrisome üzücü, endişelendirici 7. can sıkıcı.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.049 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).