Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mark (15 entries) (6.072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mark-, *mark*.

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Marc \Marc\, n. [AS. marc; akin to G. mark, Icel. m["o]rk, perh. akin to E. mark a sign. [root]106, 273.] [Written also {mark}.] 1. A weight of various commodities, esp. of gold and silver, used in different European countries. In France and Holland it was equal to eight ounces. [1913 Webster] 2. A coin formerly current in England and Scotland, equal to thirteen shillings and four pence. [1913 Webster] 3. A German coin and money of account. See {Mark}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mark \Mark\, n. [OE. marke, merke, AS. mearc; akin to D. merk, MHG. marc, G. marke, Icel. mark, Dan. m[ae]rke; cf. Lith. margas party-colored. [root]106, 273. Cf. {Remark}.] 1. A visible sign or impression made or left upon anything; esp., a line, point, stamp, figure, or the like, drawn or impressed, so as to attract the attention and convey some information or intimation; a token; a trace. [1913 Webster] The Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. --Gen. iv. 15. [1913 Webster] 2. Specifically: (a) A character or device put on an article of merchandise by the maker to show by whom it was made; a trade-mark. (b) A character (usually a cross) made as a substitute for a signature by one who can not write. [1913 Webster] The mark of the artisan is found upon the most ancient fabrics that have come to light. --Knight. [1913 Webster] 3. A fixed object serving for guidance, as of a ship, a traveler, a surveyor, etc.; as, a seamark, a landmark. [1913 Webster] 4. A trace, dot, line, imprint, or discoloration, although not regarded as a token or sign; a scratch, scar, stain, etc.; as, this pencil makes a fine mark. [1913 Webster] I have some marks of yours upon my pate. --Shak. [1913 Webster] 5. An evidence of presence, agency, or influence; a significative token; a symptom; a trace; specifically, a permanent impression of one's activity or character. [1913 Webster] The confusion of tongues was a mark of separation. --Bacon. [1913 Webster] 6. That toward which a missile is directed; a thing aimed at; what one seeks to hit or reach. [1913 Webster] France was a fairer mark to shoot at than Ireland. --Davies. [1913 Webster] Whate'er the motive, pleasure is the mark. --Young. [1913 Webster] 7. Attention, regard, or respect. [1913 Webster] As much in mock as mark. --Shak. [1913 Webster] 8. Limit or standard of action or fact; as, to be within the mark; to come up to the mark. [1913 Webster] 9. Badge or sign of honor, rank, or official station. [1913 Webster] In the official marks invested, you Anon do meet the Senate. --Shak. [1913 Webster] 10. Preeminence; high position; as, patricians of mark; a fellow of no mark. [1913 Webster] 11. (Logic) A characteristic or essential attribute; a differential. [1913 Webster] 12. A number or other character used in registering; as, examination marks; a mark for tardiness. [1913 Webster] 13. Image; likeness; hence, those formed in one's image; children; descendants. [Obs.] "All the mark of Adam." --Chaucer. [1913 Webster] 14. (Naut.) One of the bits of leather or colored bunting which are placed upon a sounding line at intervals of from two to five fathoms. The unmarked fathoms are called "deeps." [1913 Webster] {A man of mark}, a conspicuous or eminent man. {To make one's mark}. (a) To sign, as a letter or other writing, by making a cross or other mark. (b) To make a distinct or lasting impression on the public mind, or on affairs; to gain distinction. [1913 Webster] Syn: Impress; impression; stamp; print; trace; vestige; track; characteristic; evidence; proof; token; badge; indication; symptom. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mark \Mark\ (m[aum]rk), n. A license of reprisals. See {Marque}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mark \Mark\, n. [See 2d {Marc}.] 1. An old weight and coin. See {Marc}. "Lend me a mark." --Chaucer. [1913 Webster] 2. The unit of monetary account of the German Empire, equal to 23.8 cents of United States money (1913); the equivalent of one hundred pfennigs. Also, a silver coin of this value. The unit was retained by subsequent German states up to the time of the Federal Republic of Germany. In 1995, the value was approximately 65 cents American. In 1999 it began to be superseded by the Euro as a unit of currency in Germany and throughout much of the European union. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mark \Mark\, v. i. To take particular notice; to observe critically; to note; to remark. [1913 Webster] Mark, I pray you, and see how this man seeketh mischief. --1 Kings xx. 7. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mark \Mark\ (m[aum]rk), v. t. [imp. & p. p. {Marked} (m[aum]rkt); p. pr. & vb. n. {Marking}.] [OE. marken, merken, AS. mearcian, from mearc. See {Mark} the sign.] 1. To put a mark upon; to affix a significant mark to; to make recognizable by a mark; as, to mark a box or bale of merchandise; to mark clothing. [1913 Webster] 2. To be a mark upon; to designate; to indicate; -- used literally and figuratively; as, this monument marks the spot where Wolfe died; his courage and energy marked him for a leader. [1913 Webster] 3. To leave a trace, scratch, scar, or other mark, upon, or any evidence of action; as, a pencil marks paper; his hobnails marked the floor. [1913 Webster] 4. To keep account of; to enumerate and register; as, to mark the points in a game of billiards or cards. [1913 Webster] 5. To notice or observe; to give attention to; to take note of; to remark; to heed; to regard; as, mark my words. "Mark the perfect man." --Ps. xxxvii. 37. [1913 Webster] {To mark out}. (a) To designate, as by a mark; to select; as, the ringleaders were marked out for punishment. (b) To obliterate or cancel with a mark; as, to mark out an item in an account. {To mark time} (Mil.), to keep the time of a marching step by moving the legs alternately without advancing. [1913 Webster] Syn: To note; remark; notice; observe; regard; heed; show; evince; indicate; point out; betoken; denote; characterize; stamp; imprint; impress; brand. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mark n 1: a number or letter indicating quality (especially of a student's performance); "she made good marks in algebra"; "grade A milk"; "what was your score on your homework?" [syn: {mark}, {grade}, {score}] 2: a distinguishing symbol; "the owner's mark was on all the sheep" [syn: {marker}, {marking}, {mark}] 3: a reference point to shoot at; "his arrow hit the mark" [syn: {target}, {mark}] 4: a visible indication made on a surface; "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"; "paw prints were everywhere" [syn: {mark}, {print}] 5: the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember; "it was in London that he made his mark"; "he left an indelible mark on the American theater" 6: a symbol of disgrace or infamy; "And the Lord set a mark upon Cain"--Genesis [syn: {mark}, {stigma}, {brand}, {stain}] 7: formerly the basic unit of money in Germany [syn: {mark}, {German mark}, {Deutsche Mark}, {Deutschmark}] 8: Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel [syn: {Mark}, {Saint Mark}, {St. Mark}] 9: a person who is gullible and easy to take advantage of [syn: {chump}, {fool}, {gull}, {mark}, {patsy}, {fall guy}, {sucker}, {soft touch}, {mug}] 10: a written or printed symbol (as for punctuation); "his answer was just a punctuation mark" 11: a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened); "he showed signs of strain"; "they welcomed the signs of spring" [syn: {sign}, {mark}] 12: the shortest of the four Gospels in the New Testament [syn: {Mark}, {Gospel According to Mark}] 13: an indication of damage [syn: {scratch}, {scrape}, {scar}, {mark}] 14: a marking that consists of lines that cross each other [syn: {crisscross}, {cross}, {mark}] 15: something that exactly succeeds in achieving its goal; "the new advertising campaign was a bell ringer"; "scored a bull's eye"; "hit the mark"; "the president's speech was a home run" [syn: {bell ringer}, {bull's eye}, {mark}, {home run}] v 1: attach a tag or label to; "label these bottles" [syn: {tag}, {label}, {mark}] 2: designate as if by a mark; "This sign marks the border" 3: be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense; "His modesty distinguishes him from his peers" [syn: {distinguish}, {mark}, {differentiate}] 4: mark by some ceremony or observation; "The citizens mark the anniversary of the revolution with a march and a parade" [syn: {commemorate}, {mark}] 5: make or leave a mark on; "the scouts marked the trail"; "ash marked the believers' foreheads" 6: to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful; "He denounced the government action"; "She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock" [syn: {stigmatize}, {stigmatise}, {brand}, {denounce}, {mark}] 7: notice or perceive; "She noted that someone was following her"; "mark my words" [syn: {notice}, {mark}, {note}] [ant: {ignore}] 8: mark with a scar; "The skin disease scarred his face permanently" [syn: {scar}, {mark}, {pock}, {pit}] 9: make small marks into the surface of; "score the clay before firing it" [syn: {score}, {nock}, {mark}] 10: establish as the highest level or best performance; "set a record" [syn: {set}, {mark}] 11: make underscoring marks [syn: {score}, {mark}] 12: remove from a list; "Cross the name of the dead person off the list" [syn: {cross off}, {cross out}, {strike out}, {strike off}, {mark}] 13: put a check mark on or near or next to; "Please check each name on the list"; "tick off the items"; "mark off the units" [syn: {check}, {check off}, {mark}, {mark off}, {tick off}, {tick}] 14: assign a grade or rank to, according to one's evaluation; "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework" [syn: {grade}, {score}, {mark}] 15: insert punctuation marks into [syn: {punctuate}, {mark}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Mark [mark] (n) , s.(n ) core; mark; marrow; pith From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: m, m 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mark 1. Alman parası, mark 2. eskiden bir gümüş veya altın tartısı. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: mark [mɑrk] mark From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: Mark [mɑrk] Marcus From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: mark territory From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: mark field mark From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: mark [mark] mark

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.072 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).