Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for man (8 entries) (6.0813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -man-, *man*. Possible hiragana form: まん

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Man \Man\ (m[a^]n), n.; pl. {Men} (m[e^]n). [AS. mann, man, monn, mon; akin to OS., D., & OHG. man, G. mann, Icel. ma[eth]r, for mannr, Dan. Mand, Sw. man, Goth. manna, Skr. manu, manus, and perh. to Skr. man to think, and E. mind. [root]104. Cf. {Minx} a pert girl.] 1. A human being; -- opposed to {beast}. [1913 Webster] These men went about wide, and man found they none, But fair country, and wild beast many [a] one. --R. of Glouc. [1913 Webster] The king is but a man, as I am; the violet smells to him as it doth to me. --Shak. [1913 Webster] 'Tain't a fit night out for man nor beast! --W. C. Fields [PJC] 2. Especially: An adult male person; a grown-up male person, as distinguished from a woman or a child. [1913 Webster] When I became a man, I put away childish things. --I Cor. xiii. 11. [1913 Webster] Ceneus, a woman once, and once a man. --Dryden. [1913 Webster] 3. The human race; mankind. [1913 Webster] And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. --Gen. i. 26. [1913 Webster] The proper study of mankind is man. --Pope. [1913 Webster] 4. The male portion of the human race. [1913 Webster] Woman has, in general, much stronger propensity than man to the discharge of parental duties. --Cowper. [1913 Webster] 5. One possessing in a high degree the distinctive qualities of manhood; one having manly excellence of any kind. --Shak. [1913 Webster] This was the noblest Roman of them all . . . the elements So mixed in him that Nature might stand up And say to all the world "This was a man!" --Shak. [1913 Webster] 6. An adult male servant; also, a vassal; a subject. [1913 Webster] Like master, like man. --Old Proverb. [1913 Webster] The vassal, or tenant, kneeling, ungirt, uncovered, and holding up his hands between those of his lord, professed that he did become his man from that day forth, of life, limb, and earthly honor. --Blackstone. [1913 Webster] 7. A term of familiar address at one time implying on the part of the speaker some degree of authority, impatience, or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! In the latter half of the 20th century it became used in a broader sense as simply a familiar and informal form of address, but is not used in business or formal situations; as, hey, man! You want to go to a movie tonight?. [Informal] [1913 Webster +PJC] 8. A married man; a husband; -- correlative to wife. [1913 Webster] I pronounce that they are man and wife. --Book of Com. Prayer. [1913 Webster] every wife ought to answer for her man. --Addison. [1913 Webster] 9. One, or any one, indefinitely; -- a modified survival of the Saxon use of man, or mon, as an indefinite pronoun. [1913 Webster] A man can not make him laugh. --Shak. [1913 Webster] A man would expect to find some antiquities; but all they have to show of this nature is an old rostrum of a Roman ship. --Addison. [1913 Webster] 10. One of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played. [1913 Webster] Note: Man is often used as a prefix in composition, or as a separate adjective, its sense being usually self-explaining; as, man child, man eater or maneater, man-eating, man hater or manhater, man-hating, manhunter, man-hunting, mankiller, man-killing, man midwife, man pleaser, man servant, man-shaped, manslayer, manstealer, man-stealing, manthief, man worship, etc. Man is also used as a suffix to denote a person of the male sex having a business which pertains to the thing spoken of in the qualifying part of the compound; ashman, butterman, laundryman, lumberman, milkman, fireman, repairman, showman, waterman, woodman. Where the combination is not familiar, or where some specific meaning of the compound is to be avoided, man is used as a separate substantive in the foregoing sense; as, apple man, cloth man, coal man, hardware man, wood man (as distinguished from woodman). [1913 Webster] {Man ape} (Zool.), a anthropoid ape, as the gorilla. {Man at arms}, a designation of the fourteenth and fifteenth centuries for a soldier fully armed. {Man engine}, a mechanical lift for raising or lowering people through considerable distances; specifically (Mining), a contrivance by which miners ascend or descend in a shaft. It consists of a series of landings in the shaft and an equal number of shelves on a vertical rod which has an up and down motion equal to the distance between the successive landings. A man steps from a landing to a shelf and is lifted or lowered to the next landing, upon which he them steps, and so on, traveling by successive stages. {Man Friday}, a person wholly subservient to the will of another, like Robinson Crusoe's servant Friday. {Man of straw}, a puppet; one who is controlled by others; also, one who is not responsible pecuniarily. {Man-of-the earth} (Bot.), a twining plant ({Ipomoea pandurata}) with leaves and flowers much like those of the morning-glory, but having an immense tuberous farinaceous root. {Man of sin} (Script.), one who is the embodiment of evil, whose coming is represented (--2 Thess. ii. 3) as preceding the second coming of Christ. [A Hebraistic expression] {Man of war}. (a) A warrior; a soldier. --Shak. (b) (Naut.) See in the Vocabulary. (c) See {Portuguese man-of-war} under {man-of-war} and also see {Physalia}. {Man-stopping bullet} (Mil.), a bullet which will produce a sufficient shock to stop a soldier advancing in a charge; specif., a small-caliber bullet so modified as to expand when striking the human body, producing a severe wound which is also difficult to treat medically. Types of bullets called {hollow-nosed bullets}, {soft-nosed bullets} and {hollow-point bullets} are classed as man-stopping. The {dumdum bullet} or {dumdum} is another well-known variety. Such bullets were originally designed for wars with savage tribes. {great man}, a man[2] who has become prominent due to substantial and widely admired contributions to social or intellectual endeavors; as, Einstein was one of the great men of the twentieth century. {To be one's own man}, to have command of one's self; not to be subject to another. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Man \Man\ (m[a^]n), v. t. [imp. & p. p. {Manned} (m[a^]nd); p. pr. & vb. n. {Manning}.] 1. To supply with men; to furnish with a sufficient force or complement of men, as for management, service, defense, or the like; to guard; as, to man a ship, boat, or fort. [1913 Webster] See how the surly Warwick mans the wall ! --Shak. [1913 Webster] They man their boats, and all their young men arm. --Waller. [1913 Webster] 2. To furnish with strength for action; to prepare for efficiency; to fortify. "Theodosius having manned his soul with proper reflections." --Addison. [1913 Webster] 3. To tame, as a hawk. [R.] --Shak. [1913 Webster] 4. To furnish with a servant or servants. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 5. To wait on as a manservant. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] Note: In "Othello," V. ii. 270, the meaning is uncertain, being, perhaps: To point, to aim, or to manage. [1913 Webster] {To man a yard} (Naut.), to send men upon a yard, as for furling or reefing a sail. {To man the yards} (Naut.), to station men on the yards as a salute or mark of respect. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: man n 1: an adult person who is male (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus" [syn: {man}, {adult male}] [ant: {adult female}, {woman}] 2: someone who serves in the armed forces; a member of a military force; "two men stood sentry duty" [syn: {serviceman}, {military man}, {man}, {military personnel}] [ant: {civilian}] 3: the generic use of the word to refer to any human being; "it was every man for himself" 4: any living or extinct member of the family Hominidae characterized by superior intelligence, articulate speech, and erect carriage [syn: {homo}, {man}, {human being}, {human}] 5: a male subordinate; "the chief stationed two men outside the building"; "he awaited word from his man in Havana" 6: an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent); "the army will make a man of you" 7: a manservant who acts as a personal attendant to his employer; "Jeeves was Bertie Wooster's man" [syn: {valet}, {valet de chambre}, {gentleman}, {gentleman's gentleman}, {man}] 8: a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman; "she takes good care of her man" [ant: {woman}] 9: one of the British Isles in the Irish Sea [syn: {Man}, {Isle of Man}] 10: game equipment consisting of an object used in playing certain board games; "he taught me to set up the men on the chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic advantage" [syn: {man}, {piece}] 11: all of the living human inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans}, {mankind}, {man}] v 1: take charge of a certain job; occupy a certain work place; "Mr. Smith manned the reception desk in the morning" 2: provide with workers; "We cannot man all the desks"; "Students were manning the booths" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MAN Metropolitan Area Network From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: man [man] one; we; you From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: deduct 1. çıkarmak, tenzil etmek 2. istintaç etmek, sonuç çıkarmak deduction istintaç, netice çıkarma 3. (man), tümdengelim 4. sonuç, netice, istidlâl 5. hesaptan düşme, tenzil. deductive istintaç ve istidlâl yolunda olan 6. tümdengelimli. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: man [mɑn] husband fellow; man From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: man husband fellow; man

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0813 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).