Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mal (21 entries) (6.0623 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mal-, *mal*.

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mal- \Mal-\ (m[a^]l-). A prefix in composition denoting ill, or evil, F. male, adv., fr. malus, bad, ill. In some words it has the form {male-}, as in malediction, malevolent. See {Malice}. [1913 Webster] Note: The form male- is chiefly used in cases where the e, either alone or with other letters, is pronounced as a separate syllable, as in malediction, malefactor, maleficent, etc. Where this is not the case, as in malfeasance or male-feasance, malformation or male-formation, etc., as also where the word to which it is prefixed commences with a vowel, as in maladministration, etc., the form mal is to be preferred, and is the one commonly employed. [1913 Webster] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: mal [mal] ache; pain pity bad; miserable; nasty; poor badly From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: mal barely; hardly; only just; scarcely badly From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: mal [mɑl] calibre model ridiculous From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: mal stomach ache, tummy ache From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: mal seasickness From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chose 1. (Fr.), (huk.) şey, mal, şahsi eşya veya mal. chose in action alacak. chose in possession malikin elinde bulunan menkul eşya. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: commodity 1. (mal.), emtia, eşya 2. yararlı şey. staple commodities başlıca satış ürünleri. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: domain 1. mülk, mal, arazi 2. memleket, üIke 3. nüfuz sahası, nüfuz bölgesi 4. saha, alan, ihtisas 5. (huk.) yüce hakimiyet. right of eminent domain istimlâk hakkı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: effect 1. etki, sonuç, eser 2. anlam, husus, meal 3. tatbik mevkii, fiil, iş, işlem. put into effect, give effect to tatbik mevkiine koymak, uygulamak.cause and effect sebep ve sonuç. for effect gösteriş için. in effect gerçi, aslında, gerçekten, filhakika. of no effect etkisiz, tesirsiz, neticesiz, faydasız take effect yürürlüğe girmek 4. etkisini göstermek, islemek. to that effect bu hususta, bu mealde effects (çoğ.) eşya, (mal.) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: estate 1. mal, mülk, arsa 2. ölümle bırakılan mal ve mülk 3. malikâne, konak 4. itibar, yüksek mertebe 5. sınıf, tabaka, mevki 6. durum, hal personal estate menkul mal. realestate mülk, gayri menkul mal. the fourthestate basın, gazetecilik the three estates asiller, ruhban sınıfı ve halk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fund 1. sermaye, (mal.), fon 2. stok 3. ser vet 4. ço para: sermayeye tahvil etmek 5. eshama çevirmek 6. sermaye bulmak veya temin etmek funded debt birleştirilrrıiş dev let borçları mutual fund (tic.) kendi hisse senetlerini satıp tedarik edilen para ile baş ka firmaların senetlerini alan anonim şirket raise funds para toplamak reserve fund (tic.) ihtiyat sermayesi, ihtiyat akçesi sinking fund (tic.) itfa sermayesi fundless parasız From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: goods 1. (çoğ.) eşya, (mal.) 2. kumaş 3. gayri menkul eşya 4. (A.B.D.), (argo) gerekli vasıflar. goods train (ing.) marşandiz, yük katarı. deliver the goods (A.B.D.), (k.dili.) beklenilen bir şeyi muvaffakıyetle yapmak. get the goods on (argo) suç delillerini elde etmek, elinde suç delilleri olmak . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: merchandise 1. ticari eşya, satış eşyası, emtia, mal 2. alışveriş etmek, ticaret yapmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: livestock 1. çiftlik hayvanları, mal. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: plunder 1. yağma etmek, talan etmek, soymak, zorla almak 2. yağma, talan, yağmacılık, çapulculuk 3. (A.B.D.) (k. dili) özel eşya, mal. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: possession 1. malik olma, iyelik, sahip olma, zilyetlik 2. (çoğ.) servet, mal, mülk 3. cin çarpması, cinnet, delilik 4. kendine hâkim olma 5. müstemleke, sömürge. Possession is nine points of the law (bak.) point. give possession. vermek, teslim etmek, istimlâk ettirmek. in possession elde etmiş, elinde, tasarrufunda. take possession zaptetmek, almak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: property 1. mülkiyet 2. mal, mülk, emlak, arazi 3. hususiyet, özellik 4. mahiyet, tabiat 5. sahne donatımı. property man sahne eşyalarını temin eden kimse. property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği. property tax emlâk vergisi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: value 1. kıymet, değer 2. itibar, önem, ehemmiyet 3. gerçek değer, hakiki kıymet 4. kesin anlam 5. (müz.) değer 6. resimde renk tonu, rengin açıklık veya koyuluğu 7. para eden şey, mal 8. değerini ölçmek 9. iabar etmek, muteber tutmak, saymak, takdir etmek 10. kadrini bilmek 11. paha biçmek, kıymet takdir etmek. approximate value yaklaşık değer. at value piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş. insurable value sigorta değeri. market value piyasa fiyatı, piyasa rayici. nominal value itibari kıymet. value-add-ed-tax ek değer vergisi. value judgment önyargı 12. değerine göre kıymet verme. The value of the dollar has gone up this month Doların değeri bu ay yükseldi. This dress is a good value for its price Bu elbise fiyatına göre kalitelidir. valuer bilirkişi, değer biçen kimse. valueless kıymetsiz, değersiz, beş para etmez. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wealth 1. zenginlik, servet, varlık, para, mal 2. bolluk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: asset 1. (mal.), kıymetli şey, kıymetli vasıf.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0623 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).