Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for mail (107 entries) (0.1449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mail-, *mail*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mail[N] จดหมาย, Syn. letters
mail[N] ระบบไปรษณีย์, Syn. postal service
mail[N] การขนส่งทางไปรษณีย์
mail[N] ไปรษณียภัณฑ์, See also: ของที่ส่งทางไปรษณีย์
mail[N] พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
mail[VI] จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
mail[VT] ส่งทางไปรษณีย์, See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์
mail[N] เกราะ, Syn. chain mail, ring mail, coat of mail
mail[VT] หุ้มเกราะ, See also: ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ
mailer[N] จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์, Syn. mailing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
mail censusสำมะโนทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mail fraudการฉ้อโกงโดยทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail, detaining or delayingการกักหรือหน่วงเหนี่ยวไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailback surveyการสำรวจทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า mail **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
mailDid you receive my e-mail of January 10?
mailIf there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.
mailI know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?
mailI wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.
mailI can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?
mailI found your letter in the mailbox.
mailI know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?
mailMail for you will be held until you call for it.
mailI lost your mail address.
mailYour house is convenient to one of those mail-order houses.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mail(เมล) n. ไปรษณีย์ภัณฑ์,ไปรษณีย์ adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์. vi. ส่งทางไปรษณีย์
mail boxตู้ไปรษณีย์หมายถึง ช่องหนึ่งที่กันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อความหรือจดหมายที่เรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย (networks) ในปัจจุบัน ดู e-mail ประกอบ
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
mail-order(เมล'ออร์เดอะ) n. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
mailcoach(เมล'โคชฺ) n. รถไปรษณีย์
mailed(เมลดฺ) adj. หุ้มเกราะ

English-Thai: Nontri Dictionary
mail(n) จดหมายส่งทางไปรษณีย์,เกราะ
mail(vt) ส่งทางไปรษณีย์,หุ้มเกราะ,สวมเกราะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้จดหมาย[N] postbox, See also: mailbox
ไปรษณีย์[N] post, See also: mail, Example: เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์, Count unit: แห่ง, Thai definition: วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่รับส่ง
ตู้ไปรษณีย์[N] mailbox, See also: postbox, letter box, Syn. ตู้ป.ณ., Example: ทุกๆ อาทิตย์เธอจะต้องนำจดหมายไปทิ้งที่ตู้ไปรษณีย์, Count unit: ตู้, Thai definition: ตู้สำหรับสอดจดหมาย กั้นให้เป็นช่องๆ ของกรมไปรษณีย์โทรเลข
ทิ้งจดหมาย[V] mail a letter, See also: drop a letter in a mailbox, post a letter, Syn. ส่งจดหมาย, Ant. รับจดหมาย, Thai definition: ส่งจดหมายทางไปรษณีย์, ใส่จดหมายเข้าไปในตู้ไปรษณีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ช่างเคลือบ[n. exp.] (chang khleūap) FR: émailleur [m] ; émailleuse [f]
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit   FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
เด็ก ๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids   FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมาย [n.] (jotmāi) EN: letter ; mail ; correspondance   FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faifā) EN: email   FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
จดหมายทางอากาศ[n. exp.] (jotmāi thāng ākāt) EN: airmail letter   
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIL M EY1 L
MAILS M EY1 L Z
MAILE M EY1 L
MAILEY M EY1 L IY0
MAILLE M EY1 L
MAILER M EY1 L ER0
MAILED M EY1 L D
MAIL'S M EY1 L Z
MAILLET M EH0 L EH1 T
MAILMAN M EY1 L M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mail (v) (m ei1 l)
mails (v) (m ei1 l z)
mailed (v) (m ei1 l d)
mailbag (n) (m ei1 l b a g)
mailbox (n) (m ei1 l b o k s)
mailing (v) (m ei1 l i ng)
mailman (n) (m ei1 l m a n)
mailmen (n) (m ei1 l m e n)
mailbags (n) (m ei1 l b a g z)
mailboat (n) (m ei1 l b ou t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信箱[xin4 xiang1, 信箱] mailbox [Add to Longdo]
函购[han2 gou4, 函購] mail order [Add to Longdo]
拣信室[jian3 xin4 shi4, 揀信室] mail sorting office [Add to Longdo]
邮件[you2 jian4, 郵件] mail; post [Add to Longdo]
邮寄[you2 ji4, 郵寄] mail; to send by post [Add to Longdo]
邮箱[you2 xiang1, 郵箱] mailbox [Add to Longdo]
邮购[you2 gou4, 郵購] mail order; to purchase by mail [Add to Longdo]
邮递员[you2 di4 yuan2, 郵遞員] mailman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メーラ[めーら, me-ra] mailer [Add to Longdo]
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] mail address [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
メールサーバ[めーるさーば, me-rusa-ba] mail server [Add to Longdo]
メールスプール[めーるすぷーる, me-rusupu-ru] mail spool [Add to Longdo]
メールボックス[めーるぼっくす, me-rubokkusu] mailbox [Add to Longdo]
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
メイルサーバ[めいるさーば, meirusa-ba] mail server [Add to Longdo]
メイルボックス[めいるぼっくす, meirubokkusu] mailbox [Add to Longdo]
メーラー[めーらー, me-ra-] mailer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressiermaschine {f}mailing machine [Add to Longdo]
Briefbeutel {m}mailbag [Add to Longdo]
Briefkasten {m} | Briefkästen {pl}mail box; mailbox | mailboxes [Add to Longdo]
Briefträger {m} | Briefträger {pl}mailman | mailmen [Add to Longdo]
Briefumschlag {m}mailer [Add to Longdo]
Kettenhemd {n}mail shirt [Add to Longdo]
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover [Add to Longdo]
Post {f}mailing [Add to Longdo]
Postbetrug {m}mail fraud [Add to Longdo]
Postgebühren {pl}mail charges [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mail \Mail\, v. t. 1. To arm with mail. [1913 Webster] 2. To pinion. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mail \Mail\ (m[=a]l), n. [OE. male bag, OF. male, F. malle bag, trunk, mail, OHG. malaha, malha, wallet; akin to D. maal, male; cf. Gael. & Ir. mala, Gr. molgo`s hide, skin.] 1. A bag; a wallet. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 2. The bag or bags with the letters, papers, or other matter contained therein, conveyed under public authority from one post office to another; the whole system of appliances used by government in the conveyance and delivery of mail matter. [1913 Webster] There is a mail come in to-day, with letters dated Hague. --Tatler. [1913 Webster] 3. That which comes in the mail; letters, etc., received through the post office. [1913 Webster] 4. A trunk, box, or bag, in which clothing, etc., may be carried. [Obs.] --Sir W. Scott. [1913 Webster] {Mail catcher}, an iron rod, or other contrivance, attached to a railroad car for catching a mail bag while the train is in motion. {Mail guard}, an officer whose duty it is to guard the public mails. [Eng.] {Mail train}, a railroad train carrying the mail. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mail \Mail\ (m[=a]l), n. A spot. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mail \Mail\, n. [F. maille, OF. also maaille, LL. medalia. See {Medal}.] 1. A small piece of money; especially, an English silver half-penny of the time of Henry V. [Obs.] [Written also {maile}, and {maille}.] [1913 Webster] 2. Rent; tribute. [Obs., except in certain compounds and phrases, as blackmail, mails and duties, etc.] [1913 Webster] {Mail and duties} (Scots Law), the rents of an estate, in whatever form paid. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mail \Mail\ (m[=a]l), n. [OE. maile, maille, F. maille a ring of mail, mesh, network, a coat of mail, fr. L. macula spot, a mesh of a net. Cf. {Macle}, {Macula}, {Mascle}.] 1. A flexible fabric made of metal rings interlinked. It was used especially for defensive armor. --Chaucer. [1913 Webster] {Chain mail}, {Coat of mail}. See under {Chain}, and {Coat}. [1913 Webster] 2. Hence generally, armor, or any defensive covering. [1913 Webster] 3. (Naut.) A contrivance of interlinked rings, for rubbing off the loose hemp on lines and white cordage. [1913 Webster] 4. (Zool.) Any hard protective covering of an animal, as the scales and plates of reptiles, shell of a lobster, etc. [1913 Webster] We . . . strip the lobster of his scarlet mail. --Gay. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mail \Mail\, v. t. [imp. & p. p. {Mailed}; p. pr. & vb. n. {Mailing}.] To deliver into the custody of the postoffice officials, or place in a government letter box, for transmission by mail; to post; as, to mail a letter. [U. S.] [1913 Webster] Note: In the United States to mail and to post are both in common use; as, to mail or post a letter. In England post is the commoner usage. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mail n 1: the bags of letters and packages that are transported by the postal service 2: the system whereby messages are transmitted via the post office; "the mail handles billions of items every day"; "he works for the United States mail service"; "in England they call mail `the post'" [syn: {mail}, {mail service}, {postal service}, {post}] 3: a conveyance that transports the letters and packages that are conveyed by the postal system 4: any particular collection of letters or packages that is delivered; "your mail is on the table"; "is there any post for me?"; "she was opening her post" [syn: {mail}, {post}] 5: (Middle Ages) flexible armor made of interlinked metal rings [syn: {chain mail}, {ring mail}, {mail}, {chain armor}, {chain armour}, {ring armor}, {ring armour}] v 1: send via the postal service; "I'll mail you the check tomorrow" [syn: {mail}, {get off}] 2: cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's written" [syn: {mail}, {post}, {send}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1449 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).