Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lose (5 entries) (3.4078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lose-, *lose*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lose \Lose\ (l[=oo]z), v. t. [imp. & p. p. {Lost} (l[o^]st; 115) p. pr. & vb. n. {Losing} (l[=oo]z"[i^]ng).] [OE. losien to loose, be lost, lose, AS. losian to become loose; akin to OE. leosen to lose, p. p. loren, lorn, AS. le['i]san, p. p. loren (in comp.), D. verliezen, G. verlieren, Dan. forlise, Sw. f["o]rlisa, f["o]rlora, Goth. fraliusan, also to E. loose, a & v., L. luere to loose, Gr. ly`ein, Skr. l[=u] to cut. [root]127. Cf. {Analysis}, {Palsy}, {Solve}, {Forlorn}, {Leasing}, {Loose}, {Loss}.] [1913 Webster] 1. To part with unintentionally or unwillingly, as by accident, misfortune, negligence, penalty, forfeit, etc.; to be deprived of; as, to lose money from one's purse or pocket, or in business or gaming; to lose an arm or a leg by amputation; to lose men in battle. [1913 Webster] Fair Venus wept the sad disaster Of having lost her favorite dove. --Prior. [1913 Webster] 2. To cease to have; to possess no longer; to suffer diminution of; as, to lose one's relish for anything; to lose one's health. [1913 Webster] If the salt hath lost his savor, wherewith shall it be salted? --Matt. v. 13. [1913 Webster] 3. Not to employ; to employ ineffectually; to throw away; to waste; to squander; as, to lose a day; to lose the benefits of instruction. [1913 Webster] The unhappy have but hours, and these they lose. --Dryden. [1913 Webster] 4. To wander from; to miss, so as not to be able to and; to go astray from; as, to lose one's way. [1913 Webster] He hath lost his fellows. --Shak [1913 Webster] 5. To ruin; to destroy; as destroy; as, the ship was lost on the ledge. [1913 Webster] The woman that deliberates is lost. --Addison. [1913 Webster] 6. To be deprived of the view of; to cease to see or know the whereabouts of; as, he lost his companion in the crowd. [1913 Webster] Like following life thro' creatures you dissect, You lose it in the moment you detect. --Pope. [1913 Webster] 7. To fail to obtain or enjoy; to fail to gain or win; hence, to fail to catch with the mind or senses; to miss; as, I lost a part of what he said. [1913 Webster] He shall in no wise lose his reward. --Matt. x. 42. [1913 Webster] I fought the battle bravely which I lost, And lost it but to Macedonians. --Dryden. [1913 Webster] 8. To cause to part with; to deprive of. [R.] [1913 Webster] How should you go about to lose him a wife he loves with so much passion? --Sir W. Temple. [1913 Webster] 9. To prevent from gaining or obtaining. [1913 Webster] O false heart! thou hadst almost betrayed me to eternal flames, and lost me this glory. --Baxter. [1913 Webster] {To lose ground}, to fall behind; to suffer gradual loss or disadvantage. {To lose heart}, to lose courage; to become timid. "The mutineers lost heart." --Macaulay. {To lose one's head}, to be thrown off one's balance; to lose the use of one's good sense or judgment, through fear, anger, or other emotion. [1913 Webster] In the excitement of such a discovery, many scholars lost their heads. --Whitney. {To lose one's self}. (a) To forget or mistake the bearing of surrounding objects; as, to lose one's self in a great city. (b) To have the perceptive and rational power temporarily suspended; as, we lose ourselves in sleep. {To lose sight of}. (a) To cease to see; as, to lose sight of the land. (b) To overlook; to forget; to fail to perceive; as, he lost sight of the issue. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lose \Lose\, v. i. To suffer loss, disadvantage, or defeat; to be worse off, esp. as the result of any kind of contest. [1913 Webster] We 'll . . . hear poor rogues Talk of court news; and we'll talk with them too, Who loses and who wins; who's in, who's out. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lose v 1: fail to keep or to maintain; cease to have, either physically or in an abstract sense; "She lost her purse when she left it unattended on her seat" [ant: {hold on}, {keep}] 2: fail to win; "We lost the battle but we won the war" [ant: {win}] 3: suffer the loss of a person through death or removal; "She lost her husband in the war"; "The couple that wanted to adopt the child lost her when the biological parents claimed her" 4: place (something) where one cannot find it again; "I misplaced my eyeglasses" [syn: {misplace}, {mislay}, {lose}] 5: miss from one's possessions; lose sight of; "I've lost my glasses again!" [ant: {find}, {regain}] 6: allow to go out of sight; "The detective lost the man he was shadowing after he had to stop at a red light" 7: fail to make money in a business; make a loss or fail to profit; "I lost thousands of dollars on that bad investment!"; "The company turned a loss after the first year" [syn: {lose}, {turn a loss}] [ant: {break even}, {profit}, {turn a profit}] 8: fail to get or obtain; "I lost the opportunity to spend a year abroad" [ant: {acquire}, {gain}, {win}] 9: retreat [syn: {fall back}, {lose}, {drop off}, {fall behind}, {recede}] [ant: {advance}, {gain}, {gain ground}, {get ahead}, {make headway}, {pull ahead}, {win}] 10: fail to perceive or to catch with the senses or the mind; "I missed that remark"; "She missed his point"; "We lost part of what he said" [syn: {miss}, {lose}] 11: be set at a disadvantage; "This author really suffers in translation" [syn: {suffer}, {lose}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: lose vi. 1. [very common] To fail. A program loses when it encounters an exceptional condition or fails to work in the expected manner. 2. To be exceptionally unesthetic or crocky. 3. Of people, to be obnoxious or unusually stupid (as opposed to ignorant). See also {deserves to lose}. 4. n. Refers to something that is {losing}, especially in the phrases ?That's a lose!? and ?What a lose!? From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: lose [loːzə] loose; slack

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.4078 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).