Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lodge (4 entries) (6.2299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lodge-, *lodge*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lodge \Lodge\, v. i. [imp. & p. p. {Lodged} (l[o^]jd); p. pr. & vb. n. {Lodging} (l[o^]j"[i^]ng).] 1. To rest or remain a lodge house, or other shelter; to rest; to stay; to abide; esp., to sleep at night; as, to lodge in York Street. --Chaucer. [1913 Webster] Stay and lodge by me this night. --Shak. [1913 Webster] Something holy lodges in that breast. --Milton. [1913 Webster] 2. To fall or lie down, as grass or grain, when overgrown or beaten down by the wind. --Mortimer. [1913 Webster] 3. To come to a rest; to stop and remain; to become stuck or caught; as, the bullet lodged in the bark of a tree; a piece of meat lodged in his throat. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lodge \Lodge\ (l[o^]j), n. [OE. loge, logge, F. loge, LL. laubia porch, gallery, fr. OHG. louba, G. laube, arbor, bower, fr. lab foliage. See {Leaf}, and cf. {Lobby}, {Loggia}.] 1. A shelter in which one may rest; as: (a) A shed; a rude cabin; a hut; as, an Indian's lodge. --Chaucer. [1913 Webster] Their lodges and their tentis up they gan bigge [to build]. --Robert of Brunne. [1913 Webster] O for a lodge in some vast wilderness! --Cowper. (b) A small dwelling house, as for a gamekeeper or gatekeeper of an estate. --Shak. (c) A den or cave. (d) The meeting room of an association; hence, the regularly constituted body of members which meets there; as, a masonic lodge. (c) The chamber of an abbot, prior, or head of a college. [1913 Webster] 2. (Mining) The space at the mouth of a level next the shaft, widened to permit wagons to pass, or ore to be deposited for hoisting; -- called also {platt}. --Raymond. [1913 Webster] 3. A collection of objects lodged together. [1913 Webster] The Maldives, a famous lodge of islands. --De Foe. [1913 Webster] 4. A family of North American Indians, or the persons who usually occupy an Indian lodge, -- as a unit of enumeration, reckoned from four to six persons; as, the tribe consists of about two hundred lodges, that is, of about a thousand individuals. [1913 Webster] {Lodge gate}, a park gate, or entrance gate, near the lodge. See {Lodge}, n., 1 (b) . [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lodge \Lodge\, v. t. [OE. loggen, OF. logier, F. loger. See {Lodge}, n. ] 1. To give shelter or rest to; especially, to furnish a sleeping place for; to harbor; to shelter; hence, to receive; to hold. [1913 Webster] Every house was proud to lodge a knight. --Dryden. [1913 Webster] The memory can lodge a greater store of images than all the senses can present at one time. --Cheyne. [1913 Webster] 2. To drive to shelter; to track to covert. [1913 Webster] The deer is lodged; I have tracked her to her covert. --Addison. [1913 Webster] 3. To deposit for keeping or preservation; as, the men lodged their arms in the arsenal. [1913 Webster] 4. To cause to stop or rest in; to implant. [1913 Webster] He lodged an arrow in a tender breast. --Addison. [1913 Webster] 5. To lay down; to prostrate. [1913 Webster] Though bladed corn be lodged, and trees blown down. --Shak. [1913 Webster] 6. To present or bring (information, a complaint) before a court or other authority; as, to lodge a complaint. [PJC] {To lodge an information}, to enter a formal complaint. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Lodge n 1: English physicist who studied electromagnetic radiation and was a pioneer of radiotelegraphy (1851-1940) [syn: {Lodge}, {Sir Oliver Lodge}, {Sir Oliver Joseph Lodge}] 2: a formal association of people with similar interests; "he joined a golf club"; "they formed a small lunch society"; "men from the fraternal order will staff the soup kitchen today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild}, {gild}, {lodge}, {order}] 3: small house at the entrance to the grounds of a country mansion; usually occupied by a gatekeeper or gardener 4: a small (rustic) house used as a temporary shelter [syn: {lodge}, {hunting lodge}] 5: any of various Native American dwellings [syn: {lodge}, {indian lodge}] 6: a hotel providing overnight lodging for travelers [syn: {hostel}, {hostelry}, {inn}, {lodge}, {auberge}] v 1: be a lodger; stay temporarily; "Where are you lodging in Paris?" 2: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table"; "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge}, {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}] 3: file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife" [syn: {charge}, {lodge}, {file}] 4: provide housing for; "We are lodging three foreign students this semester" [syn: {lodge}, {accommodate}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2299 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).