Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lock (6 entries) (3.3167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lock-, *lock*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Safety \Safe"ty\, n. [Cf. F. sauvet['e].] 1. The condition or state of being safe; freedom from danger or hazard; exemption from hurt, injury, or loss. [1913 Webster] Up led by thee, Into the heaven I have presumed, An earthly guest . . . With like safety guided down, Return me to my native element. --Milton. [1913 Webster] 2. Freedom from whatever exposes one to danger or from liability to cause danger or harm; safeness; hence, the quality of making safe or secure, or of giving confidence, justifying trust, insuring against harm or loss, etc. [1913 Webster] Would there were any safety in thy sex, That I might put a thousand sorrows off, And credit thy repentance! --Beau. & Fl. [1913 Webster] 3. Preservation from escape; close custody. [1913 Webster] Imprison him, . . . Deliver him to safety; and return. --Shak. [1913 Webster] 4. (Amer. Football) the act or result of a ball-carrier on the offensive team being tackled behind his own goal line, or the downing of a ball behind the offensive team's own goal line when it had been carried or propelled behind that goal line by a player on the offensive tream; such a play causes a score of two points to be awarded to the defensive team; -- it is distinguished from {touchback}, when the ball is downed behind the goal after being propelled there or last touched by a player of the defending team. See {Touchdown}. Same as {Safety touchdown}, below. [Webster 1913 Suppl. +PJC] 5. Short for {Safety bicycle}. [archaic] [Webster 1913 Suppl.] 6. a switch on a firearm that locks the trigger and prevents the firearm from being discharged unintentionally; -- also called {safety catch}, {safety lock}, or {lock}. [archaic] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lock \Lock\ (l[o^]k), n. [AS. locc; akin to D. lok, G. locke, OHG. loc, Icel. lokkr, and perh. to Gr. ? to bend, twist.] A tuft of hair; a flock or small quantity of wool, hay, or other like substance; a tress or ringlet of hair. [1913 Webster] These gray locks, the pursuivants of death. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lock \Lock\, n. [AS. loc inclosure, an inclosed place, the fastening of a door, fr. l[=u]can to lock, fasten; akin to OS. l[=u]kan (in comp.), D. luiken, OHG. l[=u]hhan, Icel. l[=u]ka, Goth. l[=u]kan (in comp.); cf. Skr. ruj to break. Cf. {Locket}.] 1. Anything that fastens; specifically, a fastening, as for a door, a lid, a trunk, a drawer, and the like, in which a bolt is moved by a key so as to hold or to release the thing fastened. [1913 Webster] 2. A fastening together or interlacing; a closing of one thing upon another; a state of being fixed or immovable. [1913 Webster] Albemarle Street closed by a lock of carriages. --De Quincey. [1913 Webster] 3. A place from which egress is prevented, as by a lock. --Dryden. [1913 Webster] 4. The barrier or works which confine the water of a stream or canal. [1913 Webster] 5. An inclosure in a canal with gates at each end, used in raising or lowering boats as they pass from one level to another; -- called also {lift lock}. [1913 Webster] 6. That part or apparatus of a firearm by which the charge is exploded; as, a matchlock, flintlock, percussion lock, etc. [1913 Webster] 7. A device for keeping a wheel from turning. [1913 Webster] 8. A grapple in wrestling. --Milton. [1913 Webster] {Detector lock}, a lock containing a contrivance for showing whether it as has been tampered with. {Lock bay} (Canals), the body of water in a lock chamber. {Lock chamber}, the inclosed space between the gates of a canal lock. {Lock nut}. See {Check nut}, under {Check}. {Lock plate}, a plate to which the mechanism of a gunlock is attached. {Lock rail} (Arch.), in ordinary paneled doors, the rail nearest the lock. {Lock rand} (Masonry), a range of bond stone. --Knight. {Mortise lock}, a door lock inserted in a mortise. {Rim lock}, a lock fastened to the face of a door, thus differing from a {mortise lock}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lock \Lock\, v. t. [imp. & p. p. {Locked}; p. pr. & vb. n. {Locking}.] 1. To fasten with a lock, or as with a lock; to make fast; to prevent free movement of; as, to lock a door, a carriage wheel, a river, etc. [1913 Webster] 2. To prevent ingress or access to, or exit from, by fastening the lock or locks of; -- often with up; as, to lock or lock up, a house, jail, room, trunk. etc. [1913 Webster] 3. To fasten in or out, or to make secure by means of, or as with, locks; to confine, or to shut in or out -- often with up; as, to lock one's self in a room; to lock up the prisoners; to lock up one's silver; to lock intruders out of the house; to lock money into a vault; to lock a child in one's arms; to lock a secret in one's breast. [1913 Webster] 4. To link together; to clasp closely; as, to lock arms. " Lock hand in hand." --Shak. [1913 Webster] 5. (Canals) To furnish with locks; also, to raise or lower (a boat) in a lock. [1913 Webster] 6. (Fencing) To seize, as the sword arm of an antagonist, by turning the left arm around it, to disarm him. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lock \Lock\, v. i. To become fast, as by means of a lock or by interlacing; as, the door locks close. [1913 Webster] When it locked none might through it pass. --Spenser. [1913 Webster] {To lock into}, to fit or slide into; as, they lock into each other. --Boyle. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lock n 1: a fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed 2: a strand or cluster of hair [syn: {lock}, {curl}, {ringlet}, {whorl}] 3: a mechanism that detonates the charge of a gun 4: enclosure consisting of a section of canal that can be closed to control the water level; used to raise or lower vessels that pass through it [syn: {lock}, {lock chamber}] 5: a restraint incorporated into the ignition switch to prevent the use of a vehicle by persons who do not have the key [syn: {lock}, {ignition lock}] 6: any wrestling hold in which some part of the opponent's body is twisted or pressured v 1: fasten with a lock; "lock the bike to the fence" [ant: {unlock}] 2: keep engaged; "engaged the gears" [syn: {engage}, {mesh}, {lock}, {operate}] [ant: {disengage}, {withdraw}] 3: become rigid or immoveable; "The therapist noticed that the patient's knees tended to lock in this exercise" [ant: {unlock}] 4: hold in a locking position; "He locked his hands around her neck" [syn: {lock}, {interlock}, {interlace}] 5: become engaged or intermeshed with one another; "They were locked in embrace" [syn: {interlock}, {lock}] 6: hold fast (in a certain state); "He was locked in a laughing fit" 7: place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape; "The parents locked her daughter up for the weekend"; "She locked her jewels in the safe" [syn: {lock in}, {lock away}, {lock}, {put away}, {shut up}, {shut away}, {lock up}] 8: pass by means through a lock in a waterway 9: build locks in order to facilitate the navigation of vessels

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.3167 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).