Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for liz (52 entries) (0.3471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liz-, *liz*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lizard[N] สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า liz **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
lizThe nineteenth century was the age of the white men's civilization.
lizThe second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.
lizWhen you get married and have kids, you'll realize that actions speak louder than words.
lizThat hut is crawling with lizards and insects.
lizSome day you will come to realize the importance of saving.
lizThough the Incas built up a great civilization, they had no system of writing.
lizQueen Elizabeth I passed away in 1603.
lizElizabeth is independent of her parents.
lizQueen Elizabeth's accession to the throne.
lizI didn't realize till I visited Australia how small Japan really is.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
lizard(n) จิ้งจก,ตุ๊กแก,ตะกวด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊กแก[N] lizard fish, See also: Saurida tumbil, Syn. ปลาตุ๊กแก, Example: ปลาตุ๊กแกคือปลาเก๋าที่เราชอบกินกันนั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาเก๋าชนิดหนึ่งในวงศ์ Serraniead ที่มีสีต่างๆ เป็นแต้ม ด่าง, ดวง, ลาย หรือจุดประคล้ำทึบ
จิ้งจก[N] lizard, See also: a small reptile, Syn. จั๊กกิ้ม, Example: เมื่อผมเปิดไฟก็จะมีแมลงเล็กแมลงน้อยบินมาให้จิ้งจกกิน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ในประเทศไทยมีหลายชนิด ลำตัวแบน มีหาง ผิวหนังเปลี่ยนสีได้ ตีนเหนียว อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยะ[adj.] (āraya) EN: civilized   FR: civilisé
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
เหี้ย[n.] (hīa) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana   FR: iguane [m] ; varan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIZ L IH1 Z
LIZA L IY1 Z AH0
LIZHI L IH1 Z IY0
LIZZY L IH1 Z IY0
LIZAK L IH1 Z AH0 K
LIZARD L IH1 Z ER0 D
LIZZIE L IH1 Z IY0
LIZOTTE L IH2 Z AO1 T
LIZARDS L IH1 Z ER0 D Z
LIZARD'S L IH1 Z ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Liz (n) (l i1 z)
Liza (n) (l ai1 z @)
Lizzy (n) (l i1 z ii)
lizard (n) (l i1 z @ d)
lizards (n) (l i1 z @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜥蜴[xi1 yi4, 蜥蜴] lizard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lizenz {f} | Lizenzen {pl} | gegenseitige Lizenz | eine Lizenz erteilen | eine Lizenz habenlicence; license [Am.] | licences; licenses | cross-licence; cross-license | to grant a licence; to grant a license | to hold a licence; to hold a license [Am.] [Add to Longdo]
Lizenzgeber {m}; Lizenzgeberin {f}licenser; licensor [Add to Longdo]
Lizenzgebühr {f}licence fee [Add to Longdo]
Lizenzgebühr {f} | Lizenzgebühren {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Lizenznehmer {m}; Lizenznehmerin {f}; Lizenzinhaber {m}; Lizenzinhaberin {f}licensee; licence holder [Add to Longdo]
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA) [Add to Longdo]
Lizenzvertrag {m}licensing agreement; license agreement [Add to Longdo]
Lizenz für ...... franchise [Add to Longdo]
Lizenzentzug {m}withdrawal of licence [Add to Longdo]
lizenzieren | lizenziertto license | licensed [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3471 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).