Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lift (9 entries) (5.7988 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lift-, *lift*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lift \Lift\ (l[i^]ft), n. [AS. lyft air. See {Loft}.] The sky; the atmosphere; the firmament. [Obs. or Scot.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lift \Lift\ (l[i^]ft), v. t. [imp. & p. p. {Lifted}; p. pr. & vb. n. {Lifting}.] [Icel. lypta, fr. lopt air; akin to Sw. lyfta to lift, Dan. l["o]fte, G. l["u]ften; -- prop., to raise into the air. See {Loft}, and cf. 1st {Lift}.] 1. To move in a direction opposite to that of gravitation; to raise; to elevate; to bring up from a lower place to a higher; to upheave; sometimes implying a continued support or holding in the higher place; -- said of material things; as, to lift the foot or the hand; to lift a chair or a burden. [1913 Webster] 2. To raise, elevate, exalt, improve, in rank, condition, estimation, character, etc.; -- often with up. [1913 Webster] The Roman virtues lift up mortal man. --Addison. [1913 Webster] Lest, being lifted up with pride. --1 Tim. iii. 6. [1913 Webster] 3. To bear; to support. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] 4. To collect, as moneys due; to raise. [1913 Webster] 5. [Perh. a different word, and akin to Goth. hliftus thief, hlifan to steal, L. clepere, Gr. kle`ptein. Cf. {Shoplifter}.] To steal; to carry off by theft (esp. cattle); as, to lift a drove of cattle. [1913 Webster] Note: In old writers, lift is sometimes used for lifted. [1913 Webster] He ne'er lift up his hand but conquered. --Shak. [1913 Webster] {To lift up}, to raise or elevate; in the Scriptures, specifically, to elevate upon the cross. --John viii. 28. {To lift up the eyes}. To look up; to raise the eyes, as in prayer. --Ps. cxxi. 1. {To lift up the feet}, to come speedily to one's relief. --Ps. lxxiv. 3. {To lift up the hand}. (a) To take an oath. --Gen. xiv. 22. (b) To pray. --Ps. xxviii. 2. (c) To engage in duty. --Heb. xii. 12. {To lift up the hand against}, to rebel against; to assault; to attack; to injure; to oppress. --Job xxxi. 21. {To lift up one's head}, to cause one to be exalted or to rejoice. --Gen. xl. 13. --Luke xxi. 28. {To lift up the heel against}, to treat with insolence or unkindness. --John xiii.18. {To lift up the voice}, to cry aloud; to call out. --Gen. xxi. 16. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lift \Lift\ (l[i^]ft), v. i. 1. To try to raise something; to exert the strength for raising or bearing. [1913 Webster] Strained by lifting at a weight too heavy. --Locke. [1913 Webster] 2. To rise; to become or appear raised or elevated; as, the fog lifts; the land lifts to a ship approaching it. [1913 Webster] 3. [See {Lift}, v. t., 5.] To steal; also, to live by theft. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lift \Lift\, n. 1. Act of lifting; also, that which is lifted. [1913 Webster] 2. The space or distance through which anything is lifted; as, a long lift. --Bacon. [1913 Webster] 3. Help; assistance, as by lifting. Hence: A ride in a vehicle, given by the vehicle's owner to another person as a favor -- usually in "give a lift" or "got a lift"; as, to give one a lift in a wagon; Jack gave me a lift into town. [Colloq.] [1913 Webster +PJC] The goat gives the fox a lift. --L'Estrange. 4. That by means of which a person or thing lifts or is lifted; as: (a) A hoisting machine; an elevator; a dumb waiter. [Chiefly Brit.] (b) An exercising machine. [1913 Webster] 5. A rise; a degree of elevation; as, the lift of a lock in canals. [1913 Webster] 6. A lift gate. See {Lift gate}, below. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 7. (Naut.) A rope leading from the masthead to the extremity of a yard below; -- used for raising or supporting the end of the yard. [1913 Webster] 8. (Mach.) One of the steps of a cone pulley. [1913 Webster] 9. (Shoemaking) A layer of leather in the heel. [1913 Webster] 10. (Horology) That portion of the vibration of a balance during which the impulse is given. --Saunier. [1913 Webster] 11. A brightening of the spirits; encouragement; as, the campaign workers got a lift from the President's endorsement. [PJC] {Dead lift}. See under {Dead}. --Swift. {Lift bridge}, a kind of drawbridge, the movable part of which is lifted, instead of being drawn aside. {Lift gate}, a gate that is opened by lifting. {Lift hammer}. See {Tilt hammer}. {Lift lock}, a canal lock. {Lift pump}, a lifting pump. {Lift tenter} (Windmills), a governor for regulating the speed by adjusting the sails, or for adjusting the action of grinding machinery according to the speed. {Lift wall} (Canal Lock), the cross wall at the head of the lock. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Elevator \El"e*va`tor\, n. [L., one who raises up, a deliverer: cf. F. ['e]l['e]vateur.] 1. One who, or that which, raises or lifts up anything. [1913 Webster] 2. A mechanical contrivance, usually an endless belt or chain with a series of scoops or buckets, for transferring grain to an upper loft for storage. [1913 Webster] 3. A cage or platform (called an elevator car) and the hoisting machinery in a hotel, warehouse, mine, etc., for conveying persons, goods, etc., to or from different floors or levels; -- called in England a {lift}; the cage or platform itself. [1913 Webster] 4. A building for elevating, storing, and discharging, grain. [1913 Webster] 5. (Anat.) A muscle which serves to raise a part of the body, as the leg or the eye. [1913 Webster] 6. (Surg.) An instrument for raising a depressed portion of a bone. [1913 Webster] 7. (A["e]ronautics) A movable plane or group of planes used to control the altitude or fore-and-aft poise or inclination of an airship or flying machine. [Webster 1913 Suppl.] {Elevator head}, {Elevator leg}, & {Elevator boot}, the boxes in which the upper pulley, belt, and lower pulley, respectively, run in a grain elevator. [1913 Webster] {Elevator shoes}, shoes having unusually thick soles and heels, designed to make a person appear taller than he or she actually is. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lift n 1: the act of giving temporary assistance 2: the component of the aerodynamic forces acting on an airfoil that opposes gravity [syn: {aerodynamic lift}, {lift}] 3: the event of something being raised upward; "an elevation of the temperature in the afternoon"; "a raising of the land resulting from volcanic activity" [syn: {elevation}, {lift}, {raising}] 4: a wave that lifts the surface of the water or ground [syn: {lift}, {rise}] 5: a powered conveyance that carries skiers up a hill [syn: {ski tow}, {ski lift}, {lift}] 6: a device worn in a shoe or boot to make the wearer look taller or to correct a shortened leg 7: one of the layers forming the heel of a shoe or boot 8: lifting device consisting of a platform or cage that is raised and lowered mechanically in a vertical shaft in order to move people from one floor to another in a building [syn: {elevator}, {lift}] 9: plastic surgery to remove wrinkles and other signs of aging from your face; an incision is made near the hair line and skin is pulled back and excess tissue is excised; "some actresses have more than one face lift" [syn: {face lift}, {facelift}, {lift}, {face lifting}, {cosmetic surgery}, {rhytidectomy}, {rhytidoplasty}, {nip and tuck}] 10: transportation of people or goods by air (especially when other means of access are unavailable) [syn: {airlift}, {lift}] 11: a ride in a car; "he gave me a lift home" 12: the act of raising something; "he responded with a lift of his eyebrow"; "fireman learn several different raises for getting ladders up" [syn: {lift}, {raise}, {heave}] v 1: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands"; "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up}, {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down}, {lower}, {take down}] 2: take hold of something and move it to a different location; "lift the box onto the table" 3: move upwards; "lift one's eyes" [syn: {lift}, {raise}] 4: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn: {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up}, {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}] 5: make audible; "He lifted a war whoop" 6: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul}, {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn}, {rescind}, {vacate}] 7: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage}, {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook}, {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}] 8: raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist the bicycle onto the roof of the car" [syn: {hoist}, {lift}, {wind}] 9: invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego" [syn: {raise}, {lift}] 10: raise in rank or condition; "The new law lifted many people from poverty" [syn: {lift}, {raise}, {elevate}] 11: take off or away by decreasing; "lift the pressure" 12: rise up; "The building rose before them" [syn: {rise}, {lift}, {rear}] 13: pay off (a mortgage) 14: take without referencing from someone else's writing or speech; of intellectual property [syn: {plagiarize}, {plagiarise}, {lift}] 15: take illegally; "rustle cattle" [syn: {rustle}, {lift}] 16: fly people or goods to or from places not accessible by other means; "Food is airlifted into Bosnia" [syn: {airlift}, {lift}] 17: take (root crops) out of the ground; "lift potatoes" 18: call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs 19: rise upward, as from pressure or moisture; "The floor is lifting slowly" 20: put an end to; "lift a ban"; "raise a siege" [syn: {lift}, {raise}] 21: remove (hair) by scalping 22: remove from a seedbed or from a nursery; "lift the tulip bulbs" 23: remove from a surface; "the detective carefully lifted some fingerprints from the table" 24: perform cosmetic surgery on someone's face [syn: {face- lift}, {lift}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Lift [lift] (n) , s.(m ) lift; [Am.] elevator From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: lift [lift] elevator; lift From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: lift elevator; lift

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.7988 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).