Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lie (8 entries) (6.0908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lie-, *lie*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\ (l[imac]), n. See {Lye}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\ (l[imac]), n. [AS. lyge; akin to D. leugen, OHG. lugi, G. l["u]ge, lug, Icel. lygi, Dan. & Sw. l["o]gn, Goth. liugn. See {Lie} to utter a falsehood.] 1. A falsehood uttered or acted for the purpose of deception; an intentional violation of truth; an untruth spoken with the intention to deceive. [1913 Webster] The proper notion of a lie is an endeavoring to deceive another by signifying that to him as true, which we ourselves think not to be so. --S. Clarke. [1913 Webster] It is willful deceit that makes a lie. A man may act a lie, as by pointing his finger in a wrong direction when a traveler inquires of him his road. --Paley. [1913 Webster] 2. A fiction; a fable; an untruth. --Dryden. [1913 Webster] 3. Anything which misleads or disappoints. [1913 Webster] Wishing this lie of life was o'er. --Trench. [1913 Webster] {To give the lie to}. (a) To charge with falsehood; as, the man gave him the lie. (b) To reveal to be false; as, a man's actions may give the lie to his words. {White lie}, a euphemism for such lies as one finds it convenient to tell, and excuses himself for telling. [1913 Webster] Syn: Untruth; falsehood; fiction; deception. Usage: {Lie}, {Untruth}. A man may state what is untrue from ignorance or misconception; hence, to impute an untruth to one is not necessarily the same as charging him with a lie. Every lie is an untruth, but not every untruth is a lie. Cf. {Falsity}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\, v. i. [imp. & p. p. {Lied} (l[imac]d); p. pr. & vb. n. {Lying} (l[imac]"[i^]ng).] [OE. lien, li[yogh]en, le[yogh]en, leo[yogh]en, AS. le['o]gan; akin to D. liegen, OS. & OHG. liogan, G. l["u]gen, Icel. lj[=u]ga, Sw. ljuga, Dan. lyve, Goth. liugan, Russ. lgate.] To utter falsehood with an intention to deceive; to say or do that which is intended to deceive another, when he a right to know the truth, or when morality requires a just representation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\, v. i. [imp. {Lay} (l[=a]); p. p. {Lain} (l[=a]n), ({Lien} (l[imac]"[e^]n), Obs.); p. pr. & vb. n. {Lying}.] [OE. lien, liggen, AS. licgan; akin to D. liggen, OHG. ligen, licken, G. liegen, Icel. liggja, Sw. ligga, Dan. ligge, Goth. ligan, Russ. lejate, L. lectus bed, Gr. le`chos bed, le`xasqai to lie. Cf. {Lair}, {Law}, {Lay}, v. t., {Litter}, {Low}, adj.] 1. To rest extended on the ground, a bed, or any support; to be, or to put one's self, in an horizontal position, or nearly so; to be prostate; to be stretched out; -- often with down, when predicated of living creatures; as, the book lies on the table; the snow lies on the roof; he lies in his coffin. [1913 Webster] The watchful traveler . . . Lay down again, and closed his weary eyes. --Dryden. [1913 Webster] 2. To be situated; to occupy a certain place; as, Ireland lies west of England; the meadows lie along the river; the ship lay in port. [1913 Webster] 3. To abide; to remain for a longer or shorter time; to be in a certain state or condition; as, to lie waste; to lie fallow; to lie open; to lie hid; to lie grieving; to lie under one's displeasure; to lie at the mercy of the waves; the paper does not lie smooth on the wall. [1913 Webster] 4. To be or exist; to belong or pertain; to have an abiding place; to consist; -- with in. [1913 Webster] Envy lies between beings equal in nature, though unequal in circumstances. --Collier. [1913 Webster] He that thinks that diversion may not lie in hard labor, forgets the early rising and hard riding of huntsmen. --Locke. [1913 Webster] 5. To lodge; to sleep. [1913 Webster] Whiles I was now trifling at home, I saw London, . . . where I lay one night only. --Evelyn. [1913 Webster] Mr. Quinion lay at our house that night. --Dickens. [1913 Webster] 6. To be still or quiet, like one lying down to rest. [1913 Webster] The wind is loud and will not lie. --Shak. [1913 Webster] 7. (Law) To be sustainable; to be capable of being maintained. "An appeal lies in this case." --Parsons. [1913 Webster] Note: Through ignorance or carelessness speakers and writers often confuse the forms of the two distinct verbs lay and lie. Lay is a transitive verb, and has for its preterit laid; as, he told me to lay it down, and I laid it down. Lie is intransitive, and has for its preterit lay; as, he told me to lie down, and I lay down. Some persons blunder by using laid for the preterit of lie; as, he told me to lie down, and I laid down. So persons often say incorrectly, the ship laid at anchor; they laid by during the storm; the book was laying on the shelf, etc. It is only necessary to remember, in all such cases, that laid is the preterit of lay, and not of lie. [1913 Webster] {To lie along the shore} (Naut.), to coast, keeping land in sight. {To lie at the door of}, to be imputable to; as, the sin, blame, etc., lies at your door. {To lie at the heart}, to be an object of affection, desire, or anxiety. --Sir W. Temple. {To lie at the mercy of}, to be in the power of. {To lie by}. (a) To remain with; to be at hand; as, he has the manuscript lying by him. (b) To rest; to intermit labor; as, we lay by during the heat of the day. {To lie hard} or {To lie heavy}, to press or weigh; to bear hard. {To lie in}, to be in childbed; to bring forth young. {To lie in one}, to be in the power of; to belong to. "As much as lieth in you, live peaceably with all men." --Rom. xii. 18. {To lie in the way}, to be an obstacle or impediment. {To lie in wait}, to wait in concealment; to lie in ambush. {To lie on} or {To lie upon}. (a) To depend on; as, his life lies on the result. (b) To bear, rest, press, or weigh on. {To lie low}, to remain in concealment or inactive. [Slang] {To lie on hand}, {To lie on one's hands}, to remain unsold or unused; as, the goods are still lying on his hands; they have too much time lying on their hands. {To lie on the head of}, to be imputed to. [1913 Webster] What he gets more of her than sharp words, let it lie on my head. --Shak. [1913 Webster] {To lie over}. (a) To remain unpaid after the time when payment is due, as a note in bank. (b) To be deferred to some future occasion, as a resolution in a public deliberative body. {To lie to} (Naut.), to stop or delay; especially, to head as near the wind as possible as being the position of greatest safety in a gale; -- said of a ship. Cf. {To bring to}, under {Bring}. {To lie under}, to be subject to; to suffer; to be oppressed by. {To lie with}. (a) To lodge or sleep with. (b) To have sexual intercourse with. (c) To belong to; as, it lies with you to make amends. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\ (l[imac]), n. The position or way in which anything lies; the lay, as of land or country. --J. H. Newman. [1913 Webster] He surveyed with his own eyes . . . the lie of the country on the side towards Thrace. --Jowett (Thucyd.). [1913 Webster] Lieberkuhn From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lye \Lye\, n. [Written also {lie} and {ley}.] [AS. le['a]h; akin to D. loog, OHG. louga, G. lauge; cf. Icel. laug a bath, a hot spring.] 1. A strong caustic alkaline solution of potassium salts, obtained by leaching wood ashes. It is much used in making soap, etc. [1913 Webster] 2. (Chem.) Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a concentrated aqueous solution of either compound. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lie n 1: a statement that deviates from or perverts the truth [syn: {lie}, {prevarication}] 2: Norwegian diplomat who was the first Secretary General of the United Nations (1896-1968) [syn: {Lie}, {Trygve Lie}, {Trygve Halvden Lie}] 3: position or manner in which something is situated v 1: be located or situated somewhere; occupy a certain position 2: be lying, be prostrate; be in a horizontal position; "The sick man lay in bed all day"; "the books are lying on the shelf" [ant: {sit}, {sit down}, {stand}, {stand up}] 3: originate (in); "The problems dwell in the social injustices in this country" [syn: {dwell}, {consist}, {lie}, {lie in}] 4: be and remain in a particular state or condition; "lie dormant" 5: tell an untruth; pretend with intent to deceive; "Don't lie to your parents"; "She lied when she told me she was only 29" 6: have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies" [syn: {lie}, {rest}] 7: assume a reclining position; "lie down on the bed until you feel better" [syn: {lie down}, {lie}] [ant: {arise}, {get up}, {rise}, {stand up}, {uprise}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: lie scythe

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0908 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).