Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lid (66 entries) (0.3564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lid-, *lid*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lid[N] เปลือกตา, See also: หนังตา, Syn. eyelid
lid[N] ฝาปิดภาชนะ, See also: ฝา, ฝาครอบ, ที่ครอบ, Syn. cap, top, cover
lid[N] หมวก (คำสแลง), Syn. hat, cap
lido[N] สถานที่พักผ่อนตามชายทะเล
lidded[ADJ] ที่ปิดด้วยฝา
lidded[ADJ] ที่มีหนังตา (ที่เป็นลักษณะเด่น เช่น หนามาก)
lidless[ADJ] ที่ปราศจากฝา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
lid lagหนังตาล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lid reflexรีเฟล็กซ์หนังตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lid **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
lid"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."
lidMany young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.
lidThe two cars collided with a crash.
lidWhat are you going to do during the summer holidays?
lidWhere are you going spend the summer holidays?
lidWhere do you wish you could go for a holiday?
lidWhere did you spend your holidays?
lidWhile they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.
lidThat landslide produced a lot of misery.
lidThe American economy is in solid shape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lid(ลิด) n. ฝา,ฝาปิด,ฝาปิดภาชนะ,หนังตา,สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ,คลั่ง), See also: lidded adj. ดูlid, Syn. top,cover

English-Thai: Nontri Dictionary
lid(n) ฝา,หนังตา,เปลือกตา,สิ่งที่ปกปิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาหม้อ[N] lid, Syn. ฝา, Example: แม่เปิดฝาหม้อทิ้งไว้เพราะกลัวกะทิจะล้น, Count unit: ฝา, Thai definition: ส่วนที่ใช้ปิดหม้อ ด้านบนมีหูจับกันความร้อน
ฝาละมี[N] lid of an earthen pot, See also: lid of a pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count unit: ฝา, Thai definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ฝา[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาจุก, ฝาปิด, Example: ่แม่บอกให้ฉันปิดฝาขวดน้ำหวานให้สนิทเพราะเดี๋ยวมดจะขึ้น, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องปิดภาชนะต่างๆ
ฝาละมี[N] lid of an earthen pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count unit: ฝา, Thai definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ครอบ[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาครอบ, Example: ตรงกลางบ้านมีโคมระย้าดอกไม้ในครอบแก้ว, Count unit: อัน, Thai definition: ของใช้ทำจากวัสดุใส เช่น แก้ว สำหรับสวมลงบนสิ่งอื่นได้ทั้งหมด เช่น พระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng thūamthon) EN: landslide   FR: victoire écrasante [f]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LID L IH1 D
LIDO L IY1 D OW0
LIDE L AY1 D
LIDS L IH1 D Z
LIDA L IY1 D AH0
LIDEN L AY1 D AH0 N
LIDDY L IH1 D IY0
LIDDLE L IH1 D AH0 L
LIDDICK L IH1 D IH0 K
LIDDY'S L IH1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lid (n) (l i1 d)
lido (n) (l ii1 d ou)
lids (n) (l i1 d z)
lidos (n) (l ii1 d ou z)
lidless (j) (l i1 d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李大钊[Li3 Da4 zhao1, 李大釗] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party [Add to Longdo]
立冬[Li4 dong1, 立冬] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November [Add to Longdo]
[gai4, 蓋] lid; top; cover; canopy; to build [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckel {m} | Deckel {pl}lid | lids [Add to Longdo]
Deckelverschluss {m}lid clip [Add to Longdo]
Deckelwappen {n}lid emblem [Add to Longdo]
Lid {n}; Augenlid {n} | Lider {pl}; Augenlider {pl}lid | lids [Add to Longdo]
Lidschatten {m}eye shadow [Add to Longdo]
Strandbad {n}lido [Add to Longdo]
eingeschränkt; beschränktlidded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lid \Lid\ (l[i^]d), n. [AS. hlid, fr. hl[imac]dan (in comp.) to cover, shut; akin to OS. hl[imac]dan (in comp.), D. lid lid, OHG. hlit, G. augenlid eyelid, Icel. hli[eth] gate, gateway. [root]40.] [1913 Webster] 1. That which covers the opening of a vessel or box, etc.; a movable cover; as, the lid of a chest or trunk. [1913 Webster] 2. The cover of the eye; an eyelid. --Shak. [1913 Webster] Tears, big tears, gushed from the rough soldier's lid. --Byron. [1913 Webster] 3. (Bot.) (a) The cover of the spore cases of mosses. (b) A calyx which separates from the flower, and falls off in a single piece, as in the Australian {Eucalypti}. (c) The top of an ovary which opens transversely, as in the fruit of the purslane and the tree which yields Brazil nuts. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lid n 1: either of two folds of skin that can be moved to cover or open the eye; "his lids would stay open no longer" [syn: {eyelid}, {lid}, {palpebra}] 2: a movable top or cover (hinged or separate) for closing the opening at the top of a box, chest, jar, pan, etc.; "he raised the piano lid" 3: headdress that protects the head from bad weather; has shaped crown and usually a brim [syn: {hat}, {chapeau}, {lid}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: LID Local IDentifier (Infiniband) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Lid [liːt] (n) , s.(n ) lid From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: lid [lit] acolyte; member; supporter joint partner limb; member member; supporter

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3564 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).