Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for level (6 entries) (6.0872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -level-, *level*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Level \Lev"el\ (l[e^]v"[e^]l), n. [OE. level, livel, OF. livel, F. niveau, fr. L. libella level, water level, a plumb level, dim. of libra pound, measure for liquids, balance, water poise, level. Cf. {Librate}, {Libella}.] 1. A line or surface to which, at every point, a vertical or plumb line is perpendicular; a line or surface which is everywhere parallel to the surface of still water; -- this is the true level, and is a curve or surface in which all points are equally distant from the center of the earth, or rather would be so if the earth were an exact sphere. [1913 Webster] 2. A horizontal line or plane; that is, a straight line or a plane which is tangent to a true level at a given point and hence parallel to the horizon at that point; -- this is the apparent level at the given point. [1913 Webster] 3. An approximately horizontal line or surface at a certain degree of altitude, or distance from the center of the earth; as, to climb from the level of the coast to the level of the plateau and then descend to the level of the valley or of the sea. [1913 Webster] After draining of the level in Northamptonshire. --Sir M. Hale. [1913 Webster] Shot from the deadly level of a gun. --Shak. [1913 Webster] 4. Hence, figuratively, a certain position, rank, standard, degree, quality, character, etc., conceived of as in one of several planes of different elevation. [1913 Webster] Providence, for the most part, sets us on a level. --Addison. [1913 Webster] Somebody there of his own level. --Swift. [1913 Webster] Be the fair level of thy actions laid As temperance wills and prudence may persuade. --Prior. [1913 Webster] 5. A uniform or average height; a normal plane or altitude; a condition conformable to natural law or which will secure a level surface; as, moving fluids seek a level. [1913 Webster] When merit shall find its level. --F. W. Robertson. [1913 Webster] 6. (Mech. & Surv.) (a) An instrument by which to find a horizontal line, or adjust something with reference to a horizontal line. (b) A measurement of the difference of altitude of two points, by means of a level; as, to take a level. [1913 Webster] 7. A horizontal passage, drift, or adit, in a mine. [1913 Webster] {Air level}, {a spirit level}. See {Spirit level} (below). {Box level}, a spirit level in which a glass-covered box is used instead of a tube. {Carpenter's level}, {Mason's level}, either the plumb level or a straight bar of wood, in which is imbedded a small spirit level. {Level of the sea}, the imaginary level from which heights and depths are calculated, taken at a mean distance between high and low water. {Line of levels}, a connected series of measurements, by means of a level, along a given line, as of a railroad, to ascertain the profile of the ground. {Plumb level}, one in which a horizontal bar is placed in true position by means of a plumb line, to which it is at right angles. {Spirit level}, one in which the adjustment to the horizon is shown by the position of a bubble in alcohol or ether contained in a nearly horizontal glass tube, or a circular box with a glass cover. {Surveyor's level}, a telescope, with a spirit level attached, and with suitable screws, etc., for accurate adjustment, the whole mounted on a tripod, for use in leveling; -- called also {leveling instrument}. {Water level}, an instrument to show the level by means of the surface of water in a trough, or in upright tubes connected by a pipe. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Level \Lev"el\, v. t. [imp. & p. p. {Leveled} (-[e^]ld) or {Levelled}; p. pr. & vb. n. {Leveling} or {Levelling}.] 1. To make level; to make horizontal; to bring to the condition of a level line or surface; hence, to make flat or even; as, to level a road, a walk, or a garden. [1913 Webster] 2. To bring to a lower level; to overthrow; to topple down; to reduce to a flat surface; to lower. [1913 Webster] And their proud structures level with the ground. --Sandys. [1913 Webster] He levels mountains and he raises plains. --Dryden. [1913 Webster] 3. To bring to a horizontal position, as a gun; hence, to point in taking aim; to aim; to direct. [1913 Webster] Bertram de Gordon, standing on the castle wall, leveled a quarrel out of a crossbow. --Stow. [1913 Webster] 4. Figuratively, to bring to a common level or plane, in respect of rank, condition, character, privilege, etc.; as, to level all the ranks and conditions of men. [1913 Webster] 5. To adjust or adapt to a certain level; as, to level remarks to the capacity of children. [1913 Webster] For all his mind on honor fixed is, To which he levels all his purposes. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Level \Lev"el\ (l[e^]v"[e^]l), a. 1. Even; flat; having no part higher than another; having, or conforming to, the curvature which belongs to the undisturbed liquid parts of the earth's surface; as, a level field; level ground; the level surface of a pond or lake. [1913 Webster] Ample spaces o'er the smooth And level pavement. --Milton. [1913 Webster] 2. Coinciding or parallel with the plane of the horizon; horizontal; as, the telescope is now level. [1913 Webster] 3. Even with anything else; of the same height; on the same line or plane; on the same footing; of equal importance; -- followed by with, sometimes by to. [1913 Webster] Young boys and girls Are level now with men; the odds is gone. --Shak. [1913 Webster] Everything lies level to our wish. --Shak. [1913 Webster] 4. Straightforward; direct; clear; open. [1913 Webster] A very plain and level account. --M. Arnold. [1913 Webster] 5. Well balanced; even; just; steady; impartial; as, a level head; a level understanding. [Colloq.] " A level consideration." --Shak. [1913 Webster] 6. (Phonetics) Of even tone; without rising or falling inflection. --H. Sweet. [1913 Webster] {Level line} (Shipbuilding), the outline of a section which is horizontal crosswise, and parallel with the rabbet of the keel lengthwise. {Level surface} (Physics), an equipotential surface at right angles at every point to the lines of force. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Level \Lev"el\, v. i. 1. To be level; to be on a level with, or on an equality with, something; hence, to accord; to agree; to suit. [Obs.] [1913 Webster] With such accommodation and besort As levels with her breeding. --Shak. [1913 Webster] 2. To aim a gun, spear, etc., horizontally; hence, to aim or point a weapon in direct line with the mark; fig., to direct the eye, mind, or effort, directly to an object; as, he leveled a gun at the bandit and fired. [1913 Webster] The foeman may with as great aim level at the edge of a penknife. --Shak. [1913 Webster] The glory of God and the good of his church . . . ought to be the mark whereat we also level. --Hooker. [1913 Webster] She leveled at our purposes. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: level adj 1: having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"; "skirts sewn with fine flat seams" [syn: {flat}, {level}, {plane}] 2: not showing abrupt variations; "spoke in a level voice"; "she gave him a level look"- Louis Auchincloss [syn: {level}, {unwavering}] 3: being on a precise horizontal plane; "a billiard table must be level" 4: oriented at right angles to the plumb; "the picture is level" 5: of the score in a contest; "the score is tied" [syn: {tied(p)}, {even}, {level(p)}] n 1: a position on a scale of intensity or amount or quality; "a moderate grade of intelligence"; "a high level of care is required"; "it is all a matter of degree" [syn: {degree}, {grade}, {level}] 2: a relative position or degree of value in a graded group; "lumber of the highest grade" [syn: {grade}, {level}, {tier}] 3: a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree}, {level}, {stage}, {point}] 4: height above ground; "the water reached ankle level"; "the pictures were at the same level" 5: indicator that establishes the horizontal when a bubble is centered in a tube of liquid [syn: {level}, {spirit level}] 6: a flat surface at right angles to a plumb line; "park the car on the level" [syn: {horizontal surface}, {level}] 7: an abstract place usually conceived as having depth; "a good actor communicates on several levels"; "a simile has at least two layers of meaning"; "the mind functions on many strata simultaneously" [syn: {level}, {layer}, {stratum}] 8: a structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale; "what level is the office on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}] v 1: aim at; "level criticism or charges at somebody" 2: tear down so as to make flat with the ground; "The building was levelled" [syn: {level}, {raze}, {rase}, {dismantle}, {tear down}, {take down}, {pull down}] [ant: {erect}, {put up}, {raise}, {rear}, {set up}] 3: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush}, {level}, {even out}, {even}] 4: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}] 5: talk frankly with; lay it on the line; "I have to level with you" 6: become level or even; "The ground levelled off" [syn: {level}, {level off}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Level [lɛvl] (n) , s.(n ) level

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0872 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).