Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for letter (7 entries) (6.0534 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letter-, *letter*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Letter \Let"ter\ (l[e^]t"t[~e]r), n. [From {Let} to permit.] One who lets or permits; one who lets anything for hire. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Letter \Let"ter\, n. [From {Let} to hinder.] One who retards or hinders. [Archaic.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Letter \Let"ter\, n. [OE. lettre, F. lettre, OF. letre, fr. L. littera, litera, a letter; pl., an epistle, a writing, literature, fr. linere, litum, to besmear, to spread or rub over; because one of the earliest modes of writing was by graving the characters upon tablets smeared over or covered with wax. --Pliny, xiii. 11. See {Liniment}, and cf. {Literal}.] 1. A mark or character used as the representative of a sound, or of an articulation of the human organs of speech; a first element of written language. [1913 Webster] And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew. --Luke xxiii. 38. [1913 Webster] 2. A written or printed communication; a message expressed in intelligible characters on something adapted to conveyance, as paper, parchment, etc.; an epistle. [1913 Webster] The style of letters ought to be free, easy, and natural. --Walsh. [1913 Webster] 3. A writing; an inscription. [Obs.] [1913 Webster] None could expound what this letter meant. --Chaucer. [1913 Webster] 4. Verbal expression; literal statement or meaning; exact signification or requirement. [1913 Webster] We must observe the letter of the law, without doing violence to the reason of the law and the intention of the lawgiver. --Jer. Taylor. [1913 Webster] I broke the letter of it to keep the sense. --Tennyson. [1913 Webster] 5. (Print.) A single type; type, collectively; a style of type. [1913 Webster] Under these buildings . . . was the king's printing house, and that famous letter so much esteemed. --Evelyn. [1913 Webster] 6. pl. Learning; erudition; as, a man of letters. [1913 Webster] 7. pl. A letter; an epistle. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 8. (Teleg.) A telegram longer than an ordinary message sent at rates lower than the standard message rate in consideration of its being sent and delivered subject to priority in service of regular messages. Such telegrams are called by the Western Union Company {day letters}, or {night letters} according to the time of sending, and by The Postal Telegraph Company {day lettergrams}, or {night lettergrams}. [Webster 1913 Suppl.] {Dead letter}, {Drop letter}, etc. See under {Dead}, {Drop}, etc. {Letter book}, a book in which copies of letters are kept. {Letter box}, a box for the reception of letters to be mailed or delivered. {Letter carrier}, a person who carries letters; a postman; specif., an officer of the post office who carries letters to the persons to whom they are addressed, and collects letters to be mailed. {Letter cutter}, one who engraves letters or letter punches. {Letter lock}, a lock that can not be opened when fastened, unless certain movable lettered rings or disks forming a part of it are in such a position (indicated by a particular combination of the letters) as to permit the bolt to be withdrawn. [1913 Webster] A strange lock that opens with AMEN. --Beau. & Fl. {Letter paper}, paper for writing letters on; especially, a size of paper intermediate between note paper and foolscap. See {Paper}. {Letter punch}, a steel punch with a letter engraved on the end, used in making the matrices for type. {Letters of administration} (Law), the instrument by which an administrator or administratrix is authorized to administer the goods and estate of a deceased person. {Letter of attorney}, {Letter of credit}, etc. See under {Attorney}, {Credit}, etc. {Letter of license}, a paper by which creditors extend a debtor's time for paying his debts. {Letters close} or {Letters clause} (Eng. Law.), letters or writs directed to particular persons for particular purposes, and hence closed or sealed on the outside; -- distinguished from {letters patent}. --Burrill. {Letters of orders} (Eccl.), a document duly signed and sealed, by which a bishop makes it known that he has regularly ordained a certain person as priest, deacon, etc. {Letters patent}, {Letters overt}, or {Letters open} (Eng. Law), a writing executed and sealed, by which power and authority are granted to a person to do some act, or enjoy some right; as, letters patent under the seal of England. The common commercial {patent} is a derivative form of such a right. {Letter-sheet envelope}, a stamped sheet of letter paper issued by the government, prepared to be folded and sealed for transmission by mail without an envelope. {Letters testamentary} (Law), an instrument granted by the proper officer to an executor after probate of a will, authorizing him to act as executor. {Letter writer}. (a) One who writes letters. (b) A machine for copying letters. (c) A book giving directions and forms for the writing of letters. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Letter \Let"ter\ (l[e^]t"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Lettered} (-t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Lettering}.] To impress with letters; to mark with letters or words; as, a book gilt and lettered. [1913 Webster] letter bomb From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Attorney \At*tor"ney\, n.; pl. {Attorneys}. [OE. aturneye, OF. atorn['e], p. p. of atorner: cf. LL. atturnatus, attornatus, fr. attornare. See {Attorn}.] 1. A substitute; a proxy; an agent. [Obs.] [1913 Webster] And will have no attorney but myself. --Shak. [1913 Webster] 2. (Law) (a) One who is legally appointed by another to transact any business for him; an attorney in fact. (b) A legal agent qualified to act for suitors and defendants in legal proceedings; an attorney at law. [1913 Webster] Note: An attorney is either public or private. A private attorney, or an attorney in fact, is a person appointed by another, by a letter or power of attorney, to transact any business for him out of court; but in a more extended sense, this class includes any agent employed in any business, or to do any act in pais, for another. A public attorney, or attorney at law, is a practitioner in a court of law, legally qualified to prosecute and defend actions in such court, on the retainer of clients. --Bouvier. -- The attorney at law answers to the procurator of the civilians, to the solicitor in chancery, and to the proctor in the ecclesiastical and admiralty courts, and all of these are comprehended under the more general term lawyer. In Great Britain and in some states of the United States, attorneys are distinguished from counselors in that the business of the former is to carry on the practical and formal parts of the suit. In many states of the United States however, no such distinction exists. In England, since 1873, attorneys at law are by statute called solicitors. [1913 Webster] {A power}, {letter}, or {warrant}, {of attorney}, a written authority from one person empowering another to transact business for him. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: letter n 1: a written message addressed to a person or organization; "mailed an indignant letter to the editor" [syn: {letter}, {missive}] 2: the conventional characters of the alphabet used to represent speech; "his grandmother taught him his letters" [syn: {letter}, {letter of the alphabet}, {alphabetic character}] 3: owner who lets another person use something (housing usually) for hire 4: a strictly literal interpretation (as distinct from the intention); "he followed instructions to the letter"; "he obeyed the letter of the law" 5: an award earned by participation in a school sport; "he won letters in three sports" [syn: {letter}, {varsity letter}] v 1: win an athletic letter 2: set down or print with letters 3: mark letters on or mark with letters From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: letter [lɛtər] letter

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0534 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).